Smer Zdravstvena nega

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)


Razvoj zdravstvenih ved, globalizacija evropskega in svetovnega prostora zahteva nenehno prilagajanje sistema visokega šolstva in raziskovanja. Od medicinskih sester družba veliko pričakuje, zato je njihovemu izobraževanju potrebno posvetiti posebno pozornost, ki bo skladna s pomembnostjo, odgovornostjo in vse večjo zahtevnostjo njihove vloge. V procesu izobraževanja medicinskih sester je potrebno formulirati stališče, da se njihova funkcija dviga na višjo kakovostno raven vodenja celotnega procesa zdravstvene nege. S svojo dejavnostjo medicinska sestra uresničuje vzgojno funkcijo tako študentov, kakor tudi pacientov in njihovih svojcev, zato je Fakulteta za zdravstvene vede UM oblikovala podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega. Program predstavlja nadgradnjo dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjsko deklaracijo.

| Študijski program ima akreditacijo do 15. 10. 2021 |


 

Zaposlitvene možnosti diplomantovIzhajajoč iz splošnih in specifičnih kompetenc so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:                                                            
 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                 

Splošne kompetence, pridobljene s programom  

Magistrski študijski program Zdravstvena nega 2. stopnja študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Med splošnimi kompetencami programa 2. stopnje Zdravstvena nega so posebej izpostavljene naslednje kompetence:

 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev,
 • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem negovalnih aktivnosti,
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju zdravstvene nege.

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi,
 • obravnavati vsebino in uporabo modelov zdravstvene nege in proučevati koncepte, povezane z umetnostjo in znanostjo zdravstvene nege,
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v zdravstveni negi in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik klinične prakse zdravstvene nege,
 • preučevati koncepte, povezane s teorijo in prakso managementa in obravnavati uporabo teorije managementa v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati naravo sprememb in uporabo teorije sprememb v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati epistemiologijo in ontologijo ter povezati študij filozofije z znanjem in prakso zdravstvene nege,
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege,
 • razpravljati o glavnih načelih behaviorističnih, kognitivističnih in humanističnih teorij učenja in razpravljati o uporabi teh teorij pri poučevanju in pri preverjanju ter ocenjevanju znanja,
 • preučevati sodobna vprašanja v profesionalni praksi in obravnavati njihov pomen in uporabo v praksi zdravstvene nege.

Predmetno specifične kompetence so navedene v učnih enotah.

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov
V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                                 

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku podiplomskega študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
                                             

 

10 in več študentov predavanja v celoti
seminarji v celoti
vaje v celoti
5 do 9 študentov predavanja 50%
seminarji 50 %
vaje v celoti
1 do 4 študentje učna enota se ne izvaja

 

Priznanje izpitov ali posameznih vsebin znotraj učnih enot                                                                                 

Rok za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve je 30.11. tekočega študijskega leta.

 

 1. Študent/ka izpolni obrazec »Prošnja za priznanje izpita ali posameznih vsebin iz učne enote« ter ga z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu, pošlje nosilcu učne enote;
 2. Nosilec učne enote na podlagi predložene dokumentacije izda pisno mnenje v zvezi s priznanjem izpita ali posameznih vsebin znotraj učne enote ter le – to skupaj s prošnjo študenta/ke ter vsemi ostalimi dokazili posreduje v Referat za študentske zadeve FZV UM;
 3. Referat za študentske zadeve FZV UM posreduje prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FZV UM;
 4. Komisija za študijske zadeve FZV UM na seji preuči in sprejme sklep v zvezi s priznavanjem učne enote ali posameznih vsebin znotraj učne enote;
 5. Študent/ka prejme po pošti odločbo.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                  

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

 

 Predmetnik                                                                         

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER ZDRAVSTVENA NEGA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

PREDMETNIK
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

SMER ZDRAVSTVENA NEGA

 

 

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

 

1. LETNIK

 

 

 

ZIMSKI SEMESTER

LETNI SEMESTER

 

 

ECTS

Nosilec

Predmet

P

S

V

ID

P

S

V

ID

ZIMSKI SEMESTER
Pajnkihar, Šostar Turk

Raziskovanje in

raziskovalna metodologija

30

45

35

140

-

-

-

-

250

10

Pajnkihar

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

25

20

30

175

-

-

-

-

250

10

Pajnkihar Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

15

10

 

30

 

70

-

-

-

-

125

5

Pajnkihar

Promocija zdravja

in primarno

zdravstveno

varstvo

             

20

 

20

             

10

 

 

75

 

-

-

-

-

125

5

LETNI SEMESTER
Borstner

Etika, filozofija in

znanost v zdravstvu

-

-

-

-

15

10

20

80

125

5

Mekiš, Ferk

Terapevtski posegi

v zdravstveni negi

-

-

-

-

20

10

60

35

125

5

 

Izbirni 1

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

 

Izbirni 2

-

-

-

-

20

10

0-20

200-220

250

10

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:
Kovač

Management in ekonomija v zdravstvu in zdravstveni negi

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

Kraljić

Pravna vprašanja v

zdravstveni negi

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

Pšunder

Pedagogika z osnovami

andragogike

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

 

Pomen prehrane za

varovanje in krepitev zdravja

-

-

-

-

20

10

20

160

250

10

Knez Hrnčič

Kemija in kemijska

tehnologija v zdravstvu

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

Denny

Osnove svetovanja

na področju zdravstvene nege

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

 

 

2. LETNIK

 

 

 

ZIMSKI SEMESTER

LETNI SEMESTER

 

 

ECTS

Nosilec

Predmet

P

S

V

ID

P

S

V

ID

Mekiš

Perioperativna zdravstvena nega

30   20 SV            

30 LV

295

-

-

-

-

375 15
Premik, Šostar Turk Javno zdravje

30

20

30

295

-

-

-

-

375 15
Lobnikar Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi

30

20

30

295

-

-

-

-

375 15
Štiglic Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

30

20

30

295

-

-

-

-

375 15
Stričević Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveni negi

30

30

50

265

-

-

-

-

375 15
Denny,            

Gregorič Kumperščak

Delo z otroki s posebnimi potrebami

30

20

20

305

-

-

-

-

375 15
Lorber Gerontološka zdravstvena nega

-

-

-

-

30

20

20

305

375

15

Križmarić Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi

-

-

-

-

30

20

40

285

375

15

Šostar Turk, Haložan Pridobivanje in vodenje projektov

-

-

-

-

30

20

20

305

375

15

Stričević, Rosi Logistika v zdravstvu in zdravstveni negi

-

-

-

-

20

20

40

295

375

15

Podbregar, Lorber Voditeljstvo v zdravstveni negi

-

-

-

-

15

10

40

310

375

15

  Magistrsko delo - - - -

-

30

-

345

375

15

SKUPAJ                 1500 60
             

Skupaj ur študijske smeri

(1. in 2. letnik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

120

 

Legenda:

P – predavanja, S – seminarji, V – vaje, ID – ure dela študenta (brez kontaktnih ur)

 

 


PREDMETNIK ZA PRETEKLO ŠTUDIJSKO LETO:

Predmetnik za študijsko leto 2017/2018

 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                             

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2010 3,0 3,0 3,0
2011 3,3 3,2 3,4
2012 3,6 3,5 3,7
2013 4,5 4,2 4,8
2014 4,7 3,9 5,4
2015 5,4 4,3 6,4
2016 6,0 4,3 7,7

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,0 2,0 /
2017 2,3 2,3 /
2018 2,5 3,3 1,7

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje

LETO SKUPAJ R IZR
2013 4,2 4,0 4,3
2014 4,4 3,9 4,9
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0