Smer Zdravstvena nega

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)


Razvoj zdravstvenih ved, globalizacija evropskega in svetovnega prostora zahteva nenehno prilagajanje sistema visokega šolstva in raziskovanja. Od medicinskih sester družba veliko pričakuje, zato je njihovemu izobraževanju potrebno posvetiti posebno pozornost, ki bo skladna s pomembnostjo, odgovornostjo in vse večjo zahtevnostjo njihove vloge. V procesu izobraževanja medicinskih sester je potrebno formulirati stališče, da se njihova funkcija dviga na višjo kakovostno raven vodenja celotnega procesa zdravstvene nege. S svojo dejavnostjo medicinska sestra uresničuje vzgojno funkcijo tako študentov, kakor tudi pacientov in njihovih svojcev, zato je Fakulteta za zdravstvene vede UM oblikovala podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega. Program predstavlja nadgradnjo dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjsko deklaracijo.

| Študijski program ima akreditacijo do 15. 10. 2021 |


 

Zaposlitvene možnosti diplomantovIzhajajoč iz splošnih in specifičnih kompetenc so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:                                                             
 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                  

Splošne kompetence, pridobljene s programom  

Magistrski študijski program Zdravstvena nega 2. stopnja študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Med splošnimi kompetencami programa 2. stopnje Zdravstvena nega so posebej izpostavljene naslednje kompetence:

 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev,
 • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem negovalnih aktivnosti,
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju zdravstvene nege.

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi,
 • obravnavati vsebino in uporabo modelov zdravstvene nege in proučevati koncepte, povezane z umetnostjo in znanostjo zdravstvene nege,
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v zdravstveni negi in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik klinične prakse zdravstvene nege,
 • preučevati koncepte, povezane s teorijo in prakso managementa in obravnavati uporabo teorije managementa v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati naravo sprememb in uporabo teorije sprememb v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati epistemiologijo in ontologijo ter povezati študij filozofije z znanjem in prakso zdravstvene nege,
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege,
 • razpravljati o glavnih načelih behaviorističnih, kognitivističnih in humanističnih teorij učenja in razpravljati o uporabi teh teorij pri poučevanju in pri preverjanju ter ocenjevanju znanja,
 • preučevati sodobna vprašanja v profesionalni praksi in obravnavati njihov pomen in uporabo v praksi zdravstvene nege.

Predmetno specifične kompetence so navedene v učnih enotah.

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov
V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                                  

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku podiplomskega študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
                                             

 

10 in več študentov predavanja v celoti
seminarji v celoti
vaje v celoti
5 do 9 študentov predavanja 50%
seminarji 50 %
vaje v celoti
1 do 4 študentje učna enota se ne izvaja

 

Priznanje izpitov ali posameznih vsebin znotraj učnih enot                                                                                  

Rok za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve je 30.11. tekočega študijskega leta.

 

 1. Študent/ka izpolni obrazec »Prošnja za priznanje izpita ali posameznih vsebin iz učne enote« ter ga z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu, pošlje nosilcu učne enote;
 2. Nosilec učne enote na podlagi predložene dokumentacije izda pisno mnenje v zvezi s priznanjem izpita ali posameznih vsebin znotraj učne enote ter le – to skupaj s prošnjo študenta/ke ter vsemi ostalimi dokazili posreduje v Referat za študentske zadeve FZV UM;
 3. Referat za študentske zadeve FZV UM posreduje prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FZV UM;
 4. Komisija za študijske zadeve FZV UM na seji preuči in sprejme sklep v zvezi s priznavanjem učne enote ali posameznih vsebin znotraj učne enote;
 5. Študent/ka prejme po pošti odločbo.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                   

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

 

 Predmetnik                                                                          

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER ZDRAVSTVENA NEGA

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 


PREDMETNIK ZA PRETEKLO ŠTUDIJSKO LETO:

Predmetnik za študijsko leto 2018/2019

           UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Predmetnik za študijsko leto 2017/2018

 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                              

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2010 3,0 3,0 3,0
2011 3,3 3,2 3,4
2012 3,6 3,5 3,7
2013 4,5 4,2 4,8
2014 4,7 3,9 5,4
2015 5,4 4,3 6,4
2016 6,0 4,3 7,7

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,0 2,0 /
2017 2,3 2,3 /
2018 2,5 3,3 1,7

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje

LETO SKUPAJ R IZR
2013 4,2 4,0 4,3
2014 4,4 3,9 4,9
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0