Smer Zdravstvena nega

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:

•             ženska oblika: magistrica zdravstvene nege

•             moška oblika: magister zdravstvene nege

•             okrajšava: mag. zdr. nege


Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega omogoča študentom pridobiti izkušnje, ki bodo prispevale k njihovemu profesionalnemu, akademskemu in osebnemu razvoju ter krepile sposobnost, da sami usmerjajo svoje učenje. Temu je potrebno dodati še odgovornost do razvoja poklica, pacienta, sodelavcev v zdravstvenem in interdisciplinarnem timu, razvijanja soodgovornosti do uravnoteženega razvoja zdravstvene nege v naši državi ter ohranjanja lastne identitete v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.


 

Zaposlitvene možnosti diplomantovIzhajajoč iz splošnih in specifičnih kompetenc so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:                                                                                                                      
 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                                                           

Splošne kompetence:

 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev,
 • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem negovalnih aktivnosti,
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju zdravstvene nege.

 

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi,
 • obravnavati vsebino in uporabo modelov zdravstvene nege in proučevati koncepte, povezane z umetnostjo in znanostjo zdravstvene nege,
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v zdravstveni negi in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik klinične prakse zdravstvene nege,
 • preučevati koncepte, povezane s teorijo in prakso managementa in obravnavati uporabo teorije managementa v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati naravo sprememb in uporabo teorije sprememb v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati epistemiologijo in ontologijo ter povezati študij filozofije z znanjem in prakso zdravstvene nege,
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege,
 • razpravljati o glavnih načelih behaviorističnih, kognitivističnih in humanističnih teorij učenja in razpravljati o uporabi teh teorij pri poučevanju in pri preverjanju ter ocenjevanju znanja,
 • preučevati sodobna vprašanja v profesionalni praksi in obravnavati njihov pomen in uporabo v praksi zdravstvene nege.

 

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov                         

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                                          I

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega  se bodo na smeri Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Preventivna in klinična prehrana  ter Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege izvajale glede na število vpisanih študentov:

7 in več študentov                         

 

 

predavanja v celoti                         

seminarji v celoti

vaje v celoti

4 do 6 študentov                         

 

predavanja 50%                         

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 3 študenti Učna enota se ne izvaja

Izvedba izbirnih učnih enot velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik na smereh Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Preventivna in klinična prehrana ter Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege v študijskem letu 2023/2024 in 2. letnik v študijskem letu 2024/2025.

 

*******************************************

Izbirne učne enote se v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega na smereh Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu ter Preventivna in klinična prehrana izvajajo glede na število vpisanih študentov:

 

8 in več študentov                             

 

 

predavanja v celoti                             

seminarji v celoti

vaje v celoti

4 do 7 študentov                             

 

predavanja 50%                             

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 3 študentje Učna enota se ne izvaja

 

Izvedba izbirnih učnih enot velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik na smereh Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu ter Preventivna in klinična prehrana v študijskem letu 2022/2023 in 2. letnik v študijskem letu 2023/2024 oz. do spremembe razpisanih vpisnih mest.

           

 

Priznanje znanj in spretnosti na študijskh programih                                                    

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 
Pogoji za napredovanje                                                                                                                                            

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

Pogoji za napredovanje veljajo za vse smeri.

 

 Predmetnik                        

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA -

SMER ZDRAVSTVENA NEGA

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023-2024

 


 

   

 

 1. LETNIK

Naziv

Nosilec

ECTS

Semester

PROMOCIJA ZDRAVJA IN PRIMARNO ZDRAVSTVENO VARSTVO TIT ALBREHT

5

Zimski

RAZISKOVANJE IN RAZISKOVALNA METODOLOGIJA MAJDA PAJNKIHAR, SONJA ŠOSTAR TURK

10

Zimski

TEORIJE, KONCEPTI IN PRAKSA ZDRAVSTVENE NEGE MAJDA PAJNKIHAR

10

Zimski

NA DOKAZIH UTEMELJENA ZDRAVSTVENA NEGA DOMINIKA VRBNJAK

5

Zimski

TERAPEVTSKI POSEGI V ZDRAVSTVENI NEGI DUŠAN MEKIŠ, POLONCA FERK

5

Poletni

OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA POSAMEZNIKA MARTIN MARINŠEK

5

Poletni

IZBIRNI 1  

5

Poletni

IZBIRNI 2  

5

Poletni

IZBIRNI 3  

5

Poletni

IZBIRNI 4  

5

Poletni

SKUPAJ  

60

 

Izbirne učne enote
FILOZOFIJA IN ETIKA V ZDRAVSTVU BOJAN BORSTNER

5

Poletni
PRAVNA VPRAŠANJA V ZDRAVSTVENI NEGI SUZANA KRALJIĆ

5

Poletni
PEDAGOGIKA Z OSNOVAMI ANDRAGOGIKE MATEJA PŠUNDER

5

Poletni
POMEN PREHRANE ZA VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA RUŽA PANDEL MIKUŠ

5

Poletni
KEMIJA IN TEHNOLOGIJE V ZDRAVSTVU MAŠA KNEZ MAREVCI

5

Poletni
OSNOVE SVETOVANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE MARGARET DENNY

5

Poletni
INFEKCIJSKE BOLEZNI 2 NINA GORIŠEK MIKSIĆ

5

Poletni
DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI MARGARET DENNY

5

Poletni
LOGISTIKA V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI JADRANKA STRIČEVIĆ, BOJAN ROSI

5

Poletni

 

 

 

2. LETNIK (še se zadnjič izvaja v študijskem letu 2023-2024)

Naziv

Nosilec

ECTS

Semester

IZBIRNI PREDMET 1  

15

Zimski

IZBIRNI PREDMET 2  

15

Zimski

MAGISTRSKO DELO DOMINIKA VRBNJAK

15

Poletni

IZBIRNI PREDMET 1  

15

Poletni

SKUPAJ  

60

 

Izbirne učne enote
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA DUŠAN MEKIŠ

15

Zimski
JAVNO ZDRAVJE BRANKO GABROVEC, SONJA ŠOSTAR TURK

15

Zimski
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI BRANKO LOBNIKAR, DOMINIKA VRBNJAK

15

Zimski
INFORMATIKA V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI GREGOR ŠTIGLIC

15

Zimski
SIMULACIJE V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI MILJENKO KRIŽMARIĆ

15

Zimski
DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI MARGARET DENNY

15

Zimski
GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA MATEJA LORBER

15

Poletni
SPECIFIČNI ERGONOMSKI PRISTOPI V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI JADRANKA STRIČEVIĆ

15

Poletni
PRIDOBIVANJE IN VODENJE PROJEKTOV SONJA ŠOSTAR TURK

15

Poletni
BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA ALEŠ FAJMUT

15

Poletni
MANAGEMENT IN VODITELJSTVO V ZDRAVSTVENI NEGI IZTOK PODBREGAR, MATEJA LORBER

15

Poletni
LOGISTIKA V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI JADRANKA STRIČEVIĆ, BOJAN ROSI

15

Poletni

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                                                       

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,0 2,0 /
2017 2,3 2,3 /
2018 2,5 3,3 1,7
2019 2,9 2,9 /
2020 3,5 3,9 3,1

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8

 

 Nadaljevanje študija po prekinitvi – za osebe brez statusa                   

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti na vpisanem študijskem programu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti/zaključiti študij, se prijavijo z obrazcem      

Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi za študijsko leto 2023-2024

 

Izpolnjeno in podpisano prošnjo se posreduje po pošti ali odda v Referat za študijske in študentske zadeve UM FZV v času uradnih ali pošlje po elektronski pošti referat.fzv@um.si.

 

Na podlagi te prošnje vam bomo uredili podaljšanje veljavnosti digitalne identitete (za dostop do AIPS-a in DKUM-a) za tekoče študijsko leto in vam v primeru, če vam bo Komisija za študijske zadeve UM FZV zaradi spremembe
študijskega programa, na podlagi 122. in 123. člena Statuta UM, določila dodatne študijske obveznosti, izdali sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi. Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za plačilo stroškov za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev v višini 29,50 €.

V primeru izdaje sklepa Komisije za študijske zadeve UM FZV je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 EUR.

 

************************************************************

Statut UM - 122. in 123. člen

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času
prekinitve  spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega  programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva  spremenjeni študijski program. Za študenta
ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo  za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi aktiUniverze v Mariboru določeno drugače.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se
izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v časuprekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.