Smer Zdravstvena nega

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:

•             ženska oblika: magistrica zdravstvene nege

•             moška oblika: magister zdravstvene nege

•             okrajšava: mag. zdr. nege


Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega omogoča študentom pridobiti izkušnje, ki bodo prispevale k njihovemu profesionalnemu, akademskemu in osebnemu razvoju ter krepile sposobnost, da sami usmerjajo svoje učenje. Temu je potrebno dodati še odgovornost do razvoja poklica, pacienta, sodelavcev v zdravstvenem in interdisciplinarnem timu, razvijanja soodgovornosti do uravnoteženega razvoja zdravstvene nege v naši državi ter ohranjanja lastne identitete v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.


 

Zaposlitvene možnosti diplomantovIzhajajoč iz splošnih in specifičnih kompetenc so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:                                                                                              
 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                                   

Splošne kompetence:

 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev,
 • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem negovalnih aktivnosti,
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju zdravstvene nege.

 

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi,
 • obravnavati vsebino in uporabo modelov zdravstvene nege in proučevati koncepte, povezane z umetnostjo in znanostjo zdravstvene nege,
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v zdravstveni negi in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik klinične prakse zdravstvene nege,
 • preučevati koncepte, povezane s teorijo in prakso managementa in obravnavati uporabo teorije managementa v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati naravo sprememb in uporabo teorije sprememb v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati epistemiologijo in ontologijo ter povezati študij filozofije z znanjem in prakso zdravstvene nege,
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege,
 • razpravljati o glavnih načelih behaviorističnih, kognitivističnih in humanističnih teorij učenja in razpravljati o uporabi teh teorij pri poučevanju in pri preverjanju ter ocenjevanju znanja,
 • preučevati sodobna vprašanja v profesionalni praksi in obravnavati njihov pomen in uporabo v praksi zdravstvene nege.

 

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov 

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                                          I

       

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega (za vse smeri) se izvajajo glede na število vpisanih študentov:

5 in več študentov   

 

 

 

predavanja v celoti   

 

seminarji v celoti

vaje v celoti

3 do 4 študentov    

 

 

predavanja 50%    

 

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 2 študenta Učna enota se ne izvaja

Izvedba izbirnih učnih enot velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 in 2. letnik v študijskem letu 2022/2023 oz. do spremembe razpisanih vpisnih mest.

                      

 

VELJA ZA VPIS V 2. LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022:                             

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
8 in več študentov                         

 

 

 

predavanja v celoti                         

 

seminarji v celoti

vaje v celoti

4 do 7 študentov                         

 

 

predavanja 50%                         

 

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 3 študentje Učna enota se ne izvaja

 

Priznanje znanj in spretnosti na študijskh programih                            

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                                    

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

Pogoji za napredovanje veljajo za vse smeri.

 

 Predmetnik

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER ZDRAVSTVENA NEGA

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

1. LETNIK

 

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec

Predmet

ECTS

Pajnkihar, Šostar Turk

Raziskovanje in raziskovalna metodologija

10

 

Pajnkihar

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

10

 

Vrbnjak, Pajnkihar

Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

5

 

Albreht

Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo

5

 

Marinšek

Ocena zdravstvenega stanja posameznika

 

5

Mekiš, Ferk

Terapevtski posegi v zdravstveni negi

 

5

 

Izbirni 1

 

10

 

Izbirni 2

 

10

Skupaj

30

30

SKUPAJ 1. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

 

Nosilec Predmet

ECTS

Borstner

Filozofija in etika v zdravstvu

10

Kraljić

Pravna vprašanja v zdravstveni negi

10

Pšunder

Pedagogika z osnovami andragogike

10

Pandel Mikuš

Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja

10

Knez Hrnčič

Kemija in tehnologije v zdravstvu

10

Denny

Osnove svetovanja na področju zdravstvene nege

10

Vrbnjak

Uvod v raziskave mešanih metod v zdravstveni negi

10

Gorišek Miksič

Infekcijske bolezni 2

10

 


2. LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

  Izbirni predmet

15

 

  Izbirni predmet

15

 

  Izbirni predmet

 

15

Vrbnjak Magistrsko delo

 

15

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Mekiš Perioperativna zdravstvena nega

15

 

Gabrovec, Šostar Turk Javno zdravje

15

 

Lobnikar, Vrbnjak Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi

15

 

Štiglic Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

15

 

Križmarić Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi

15

 

Denny, Gregorič Kumperščak Delo z otroki s posebnimi potrebami

15

 

Lorber Gerontološka zdravstvena nega

 

15

Stričević Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveni negi

 

15

Šostar Turk Pridobivanje in vodenje projektov

 

15

Stričević, Rosi Logistika v zdravstvu in zdravstveni negi

 

15

Podbregar, Lorber Management in voditeljstvo v zdravstveni negi

 

15

Fajmut Biomedicinska tehnologija

 

15


 

PREDMETNIK ZA PRETEKLO ŠTUDIJSKO LETO:

Predmetnik za študijsko leto 2019/2020

           UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

    

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                               

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,0 2,0 /
2017 2,3 2,3 /
2018 2,5 3,3 1,7
2019 2,9 2,9 /
2020 3,5 3,9 3,1

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8