Smer Zdravstvena nega

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)


Razvoj zdravstvenih ved, globalizacija evropskega in svetovnega prostora zahteva nenehno prilagajanje sistema visokega šolstva in raziskovanja. Od medicinskih sester družba veliko pričakuje, zato je njihovemu izobraževanju potrebno posvetiti posebno pozornost, ki bo skladna s pomembnostjo, odgovornostjo in vse večjo zahtevnostjo njihove vloge. V procesu izobraževanja medicinskih sester je potrebno formulirati stališče, da se njihova funkcija dviga na višjo kakovostno raven vodenja celotnega procesa zdravstvene nege. S svojo dejavnostjo medicinska sestra uresničuje vzgojno funkcijo tako študentov, kakor tudi pacientov in njihovih svojcev, zato je Fakulteta za zdravstvene vede UM oblikovala podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega. Program predstavlja nadgradnjo dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjsko deklaracijo.

| Študijski program ima akreditacijo do 15. 10. 2021 |


 

Zaposlitvene možnosti diplomantovIzhajajoč iz splošnih in specifičnih kompetenc so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:                                                                   
 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                        

Splošne kompetence, pridobljene s programom  

Magistrski študijski program Zdravstvena nega 2. stopnja študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Med splošnimi kompetencami programa 2. stopnje Zdravstvena nega so posebej izpostavljene naslednje kompetence:

 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev,
 • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem negovalnih aktivnosti,
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju zdravstvene nege.

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi,
 • obravnavati vsebino in uporabo modelov zdravstvene nege in proučevati koncepte, povezane z umetnostjo in znanostjo zdravstvene nege,
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v zdravstveni negi in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik klinične prakse zdravstvene nege,
 • preučevati koncepte, povezane s teorijo in prakso managementa in obravnavati uporabo teorije managementa v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati naravo sprememb in uporabo teorije sprememb v zdravstveni negi in zdravstvenem in socialnem varstvu,
 • preučevati epistemiologijo in ontologijo ter povezati študij filozofije z znanjem in prakso zdravstvene nege,
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege,
 • razpravljati o glavnih načelih behaviorističnih, kognitivističnih in humanističnih teorij učenja in razpravljati o uporabi teh teorij pri poučevanju in pri preverjanju ter ocenjevanju znanja,
 • preučevati sodobna vprašanja v profesionalni praksi in obravnavati njihov pomen in uporabo v praksi zdravstvene nege.

Predmetno specifične kompetence so navedene v učnih enotah.

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov
V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                                        

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku podiplomskega študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
                                             

 

10 in več študentov predavanja v celoti
seminarji v celoti
vaje v celoti
5 do 9 študentov predavanja 50%
seminarji 50 %
vaje v celoti
1 do 4 študentje učna enota se ne izvaja

 

Priznanje znanj in spretnosti na študijskh programih 

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                         

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

 

 Predmetnik                                                                                

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER ZDRAVSTVENA NEGA

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 


PREDMETNIK ZA PRETEKLO ŠTUDIJSKO LETO:

Predmetnik za študijsko leto 2018/2019

           UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Predmetnik za študijsko leto 2017/2018

 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                    

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2010 3,0 3,0 3,0
2011 3,3 3,2 3,4
2012 3,6 3,5 3,7
2013 4,5 4,2 4,8
2014 4,7 3,9 5,4
2015 5,4 4,3 6,4
2016 6,0 4,3 7,7

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,0 2,0 /
2017 2,3 2,3 /
2018 2,5 3,3 1,7
2019 2,9 2,9 /

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje

LETO SKUPAJ R IZR
2013 4,2 4,0 4,3
2014 4,4 3,9 4,9
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3