Komisija za etična vprašanja v zdravstveni negi

Komisija za etična vprašanja v zdravstveni negi deluje na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru kot posvetovalno telo, katere poslanstvo je presoja etične ustreznosti raziskovalnih projektov  na področju zdravstvenih ved visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in študentov na vseh stopnjah študija.

Naloga etične komisije je podroben pregled in presoja raziskovalnih načrtov z vidika izpolnjevanja etičnih standardov. Etična komisija na podlagi pregleda predloženega gradiva bodisi potrdi ustreznost zasnove raziskovalnega načrta bodisi opozori na tiste elemente raziskovalnega dela, ki jih je potrebno dopolniti ali spremeniti.

Komisija za etična vprašanja v zdravstveni negi se sestaja enkrat mesečno (predvidoma vsak drugi torek v mesecu). Vloga je obravnavana na prvi tekoči seji, če gradivo prispe do konca predhodnega meseca.

Vlogo za etično presojo vloži odgovorni raziskovalec, v primeru študentskih raziskovalnih nalog vlogo vloži študent v soglasju z mentorjem.

Vlogo odda na obrazcu »Vloga za pridobitev soglasja o etični ustreznosti raziskave«, ki je dostopen na spletni strani UM FZV.

Člani etične komisije:

  • Izr. prof. dr. Mateja Lorber, predsednica,
  • Predav. Milena Pišlar,
  • Viš. predav. Jelka Reberšek Gorišek,
  • Strok. sodel. Hilda Rezar,
  • Doc. dr. Aleš Fajmut,
  • Prof. dr. Bojan Borstner,
  • Izr. prof. dr. Suzana Kraljić.