Smer Gerontološka zdravstvena nega

Zdravstvena nega (II. st.)

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)


Hitra rast števila starejših prebivalcev v Sloveniji v zadnjih desetletjih in posledično povečane ter spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah za starejšo populacijo, številna nova spoznanja na področju zdravstvene nege in oskrbe, kakor tudi uveljavljanje vse zahtevnejših standardov zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji, so le najpomembnejši razlogi za to, da morajo medicinske sestre, tako kot drugi delavci v zdravstvu, razvijati in izboljševati svoje kompetence s ciljem zagotavljanja visoko kakovostne zdravstvene nege in oskrbe starejših. Uveljavljanje načel kakovostnega staranja in medgeneracijskega sožitja in s tem povezane že potekajoče in predvidene reforme na zdravstvenem in socialnem področju so narekovale potrebo po izobraževanju visoko usposobljenih strokovnjakov na profesionalnem in znanstvenem področju gerontološke zdravstvene nege.


Zaposlitvene možnosti diplomantov                              

Diplomanti s področja gerontološke zdravstvene nege bodo zaposljivi v zavodih institucionalnega varstva za starejše, v patronažnem varstvu, v ambulantah družinske medicine in v bolnišničnem okolju.

 

 Pridobljene kompetence diplomantov
Študenti bodo s študijskim programom pridobili splošne in predmetno specifične kompetence:
                           

 

Splošne kompetence:

 • Usposobiti študente za kritično in na dokazih utemeljeno obravnavo vprašanj in problemov na strokovnem in znanstvenem področju gerontologije in gerontološke zdravstvene nege.
 • Usposobiti študente za kritično presojo in profesionalno ter etično ravnanje in odločanje (v okviru svojih pristojnosti) v različnih in spreminjajočih se kontekstih gerontološke zdravstvene nege in oskrbe. 
 • Razviti pri študentih zavest o pomenu raziskovalnih spoznanj v (gerontološki) zdravstveni negi in zdravstvu ter jih usposobiti za integracijo teh spoznanj v svojo profesionalno  prakso (gerontološke) zdravstvene nege.
 • Razviti sposobnost za ugotavljanje tveganja varnosti in preprečevanja zapletov v bolezni ali zdravju in predvideti reakcije glede na kognitivne sposobnosti starejšega odraslega.

Predmetno-specifične kompetence:

 • Razumevanje in sposobnost uporabe sodobne gerontološke koncepte in teorije v različnih profesionalnih kontekstih, identificiranje procesov socialne politike glede na staranje v Sloveniji in Evropski uniji, obvladovanje sodobnih načinov pomoči starostnikom v domačem in institucionalnem okolju ter razvijanje modelov na osebno zgodovino in potrebe usmerjene oskrbe starejših.
 • Kritično ocenjevanje posledic za nego ob koncu življenja starostnikov znotraj širše perspektive, razvijanje psiholoških in socialnih kontekstov spretnosti paliativne nege in oskrbe, potrebne za podporo in skrb za bolnika z napredovalo življenjsko omejevalno boleznijo in njihovih družin.
 • Spoznavanje celostne povezave med socialno oskrbo in zdravstveno nego pri dolgotrajni oskrbi kronično bolnih, starostno onemoglih in invalidnih ljudi, vpogled v celovito metodiko gerontološkega dela na individualni, skupinski in skupnostni ravni.
 • Poznavanje fiziološkega stanja staranja in prepoznavanje ter ocenjevanje stanja patofizioloških sprememb, kritično presojanje stanja starejših odraslih, ocenjevanje potrebe po gerontološki obravnavi in organizaciji ter izvajanju gerontološke zdravstvene nege ter seznanitev o možnostih preventivne dejavnosti na področju gerontologije tako iz medicinskega, kakor tehničnega nivoja ter prenesti te smernice v uporabo.
 • Spoznavanje osnovnih principov bolečine in paliativne oskrbe, prepoznavanje in vrednotenje različnih vrste bolečine pri starejših ter prepoznavanje splošne in specifične potrebe in probleme bolnika, ki potrebuje paliativno oskrbo.
 • Spoznavanje možnost ohranjanja starostnikovega zdravja, specifičnost bolezenskih procesov pri starostniku, razvijanje zmožnost celostne obravnave starejšega odraslega glede na različna bolezenska in kronična stanja.
 • Spoznavanje z osnovami bolnišničnih okužb in z najpomembnejšimi povzročitelji infekcijskih bolezni.
 • Prepoznavanje ergonomskih nepravilnosti v okolju, spoznavanje vpliva fizikalnih parametrov na delovno okolje v zdravstveni negi, usvojitev ergonomskega znanja, ki olajšujejo težave starostnikov.
 • Spoznavanje načinov za medgeneracijsko komunikacijo na spletu ter razumevanje vloge informacijsko komunikacijske tehnologije pri omogočanju samostojnega in zdravega življenja starejših odraslih.

 

 Predmetnik                                               

V študijskem letu 2020/2021UM FZV razpisuje 1. letnik.