Smer Gerontološka zdravstvena nega

Zdravstvena nega (II. st.)

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)


Hitra rast števila starejših prebivalcev v Sloveniji v zadnjih desetletjih in posledično povečane ter spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah za starejšo populacijo, številna nova spoznanja na področju zdravstvene nege in oskrbe, kakor tudi uveljavljanje vse zahtevnejših standardov zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji, so le najpomembnejši razlogi za to, da morajo medicinske sestre, tako kot drugi delavci v zdravstvu, razvijati in izboljševati svoje kompetence s ciljem zagotavljanja visoko kakovostne zdravstvene nege in oskrbe starejših. Uveljavljanje načel kakovostnega staranja in medgeneracijskega sožitja in s tem povezane že potekajoče in predvidene reforme na zdravstvenem in socialnem področju so narekovale potrebo po izobraževanju visoko usposobljenih strokovnjakov na profesionalnem in znanstvenem področju gerontološke zdravstvene nege.

| Študijski program ima akreditacijo do 15. 10. 2021 |


Zaposlitvene možnosti diplomantov                          

Diplomanti s področja gerontološke zdravstvene nege bodo zaposljivi v zavodih institucionalnega varstva za starejše, v patronažnem varstvu, v ambulantah družinske medicine in v bolnišničnem okolju.

 

 Pridobljene kompetence diplomantov
Študenti bodo s študijskim programom pridobili splošne in predmetno specifične kompetence:
                       

 

Splošne kompetence:

 • Usposobiti študente za kritično in na dokazih utemeljeno obravnavo vprašanj in problemov na strokovnem in znanstvenem področju gerontologije in gerontološke zdravstvene nege.
 • Usposobiti študente za kritično presojo in profesionalno ter etično ravnanje in odločanje (v okviru svojih pristojnosti) v različnih in spreminjajočih se kontekstih gerontološke zdravstvene nege in oskrbe. 
 • Razviti pri študentih zavest o pomenu raziskovalnih spoznanj v (gerontološki) zdravstveni negi in zdravstvu ter jih usposobiti za integracijo teh spoznanj v svojo profesionalno  prakso (gerontološke) zdravstvene nege.
 • Razviti sposobnost za ugotavljanje tveganja varnosti in preprečevanja zapletov v bolezni ali zdravju in predvideti reakcije glede na kognitivne sposobnosti starejšega odraslega.

Predmetno-specifične kompetence:

 • Razumevanje in sposobnost uporabe sodobne gerontološke koncepte in teorije v različnih profesionalnih kontekstih, identificiranje procesov socialne politike glede na staranje v Sloveniji in Evropski uniji, obvladovanje sodobnih načinov pomoči starostnikom v domačem in institucionalnem okolju ter razvijanje modelov na osebno zgodovino in potrebe usmerjene oskrbe starejših.
 • Kritično ocenjevanje posledic za nego ob koncu življenja starostnikov znotraj širše perspektive, razvijanje psiholoških in socialnih kontekstov spretnosti paliativne nege in oskrbe, potrebne za podporo in skrb za bolnika z napredovalo življenjsko omejevalno boleznijo in njihovih družin.
 • Spoznavanje celostne povezave med socialno oskrbo in zdravstveno nego pri dolgotrajni oskrbi kronično bolnih, starostno onemoglih in invalidnih ljudi, vpogled v celovito metodiko gerontološkega dela na individualni, skupinski in skupnostni ravni.
 • Poznavanje fiziološkega stanja staranja in prepoznavanje ter ocenjevanje stanja patofizioloških sprememb, kritično presojanje stanja starejših odraslih, ocenjevanje potrebe po gerontološki obravnavi in organizaciji ter izvajanju gerontološke zdravstvene nege ter seznanitev o možnostih preventivne dejavnosti na področju gerontologije tako iz medicinskega, kakor tehničnega nivoja ter prenesti te smernice v uporabo.
 • Spoznavanje osnovnih principov bolečine in paliativne oskrbe, prepoznavanje in vrednotenje različnih vrste bolečine pri starejših ter prepoznavanje splošne in specifične potrebe in probleme bolnika, ki potrebuje paliativno oskrbo.
 • Spoznavanje možnost ohranjanja starostnikovega zdravja, specifičnost bolezenskih procesov pri starostniku, razvijanje zmožnost celostne obravnave starejšega odraslega glede na različna bolezenska in kronična stanja.
 • Spoznavanje z osnovami bolnišničnih okužb in z najpomembnejšimi povzročitelji infekcijskih bolezni.
 • Prepoznavanje ergonomskih nepravilnosti v okolju, spoznavanje vpliva fizikalnih parametrov na delovno okolje v zdravstveni negi, usvojitev ergonomskega znanja, ki olajšujejo težave starostnikov.
 • Spoznavanje načinov za medgeneracijsko komunikacijo na spletu ter razumevanje vloge informacijsko komunikacijske tehnologije pri omogočanju samostojnega in zdravega življenja starejših odraslih.

 

 Predmetnik                                           

V študijskem letu 2018/2019 UM FZV študijske smeri ne izvaja.

 

 

PREDMETNIK

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

SMER GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

1. LETNIK

 

 

 

ZIMSKI SEMESTER

LETNI SEMESTER

 

 

ECTS

Nosilec

Predmet

P

S

V

ID

P

S

V

ID

Pajnkihar, Šostar Turk

Raziskovanje in

raziskovalna metodologija

30

45

35 SV

140

-

-

-

-

250

10

Pajnkihar

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

25

20

30 SV

175

-

-

-

-

250

10

Vrbnjak   

Pajnkihar

Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

15

15

20 SV

75

-

-

-

-

125

5

Borstner

Etika, filozofija in

znanost v zdravstvu

15

10

20  SV

80

-

-

-

-

125

5

Ramovš

Gerontološka

zdravstvena obravnava 

-

-

-

-

15

20

20 V

195

250

10

 

Izbirni 1

 

 

 

 

20

10

-

220

250

10

 

Izbirni 2

 

 

 

 

20

10

20 SV

200

250

10

SKUPAJ

85

90

105

 

470

 

55

40

20-40

415-615

 

1500

 

 

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:
 

Management in ekonomija v zdravstvu in zdravstveni negi

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

Kraljić

Pravna vprašanja v

zdravstveni negi

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

Pšunder

Pedagogika z

osnovami

andragogike

-

-

-

-

20

10

-

220

250

10

 

Pomen prehrane za

varovanje in

krepitev zdravja

-

-

-

-

20

10

20 SV

200

250

10

 

 

 

2. LETNIK

 

 

    ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER     

    

ECTS

Nosilec Predmet

P

S

V

ID

P

S

V

ID

Mcllfatrick

Gerontološka zdravstvena nega  in paliativna oskrba

15

20

20

195

-

-

-

-

250

10

Ramovš

Socialna gerontologija in socialno delo

20

10

15

205

-

-

-

-

250

10

Turk

Patofiziologija staranja 

20

10

15

80

-

-

-

-

125

5

Krčevski Škvarč

Obvladovanje bolečin in paliativna oskrba

10

10

15

90

-

-

-

-

125

5

Pečovnik Balon

Starostnik in kronične bolezni

-

-

-

-

15

20

20

195

250

10

  Izbirni predmet 1

-

-

-

-

10

10

20

85

125

5

 

Magistrsko delo

-

-

-

-

 

30

-

345

375

15

SKUPAJ

65

50

65

570

25

60

40

625

 

1500

 

 

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

 

 

Okužbe v zdravstvu   

 

       

10

10

20

85

125

5

Stričević

 

Ergonomski pristopi v zdravstvu

       

10

10

20

85

125

5

Štiglic

 

Vloga IKT v življenju starostnika

       

10

10

20

85

125

5

 

Legenda: P – predavanja, S – seminarji, V – vaje, SV – seminarske vaje, ID – ure dela študenta (brez kontaktnih ur)