Smer INTEGRIRANA OBRAVNAVA STAREJŠIH V NAPREDNI ZDRAVSTVENI NEGI - novo v 2021/2022

Zdravstvena nega (II. st.)                  

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:

•             ženska oblika: magistrica integrirane obravnave starejših v napredni zdravstveni negi

•             moška oblika: magister integrirane obravnave starejših v napredni zdravstveni negi

•             okrajšava: mag. integ. obr. star. v nap. zdr. negi


Hitra rast števila starejših prebivalcev v Sloveniji v zadnjih desetletjih in posledično povečane ter spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah za starejšo populacijo, številna nova spoznanja na področju zdravstvene nege in oskrbe, kakor tudi uveljavljanje vse zahtevnejših standardov zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji, so le najpomembnejši razlogi za to, da morajo medicinske sestre, tako kot drugi delavci v zdravstvu, razvijati in izboljševati svoje kompetence s ciljem zagotavljanja visoko kakovostne zdravstvene nege in oskrbe starejših. Uveljavljanje načel kakovostnega staranja in medgeneracijskega sožitja in s tem povezane že potekajoče in predvidene reforme na zdravstvenem in socialnem področju so narekovale potrebo po izobraževanju visoko usposobljenih strokovnjakov na profesionalnem in znanstvenem področju integrirane obravnave starejših v napredni zdravstveni negi.

Za medicinske sestre in ostalo zdravstveno osebje je zelo pomembno, da poleg specifičnih znanj (zdravstvena nega, zdravljenje idr.) pridobijo tudi znanje celostnega poznavanja starosti, ki je pogoj za uspešno interdisciplinarno sodelovanje pri oskrbi kronično bolnih in starostno onemoglih ljudi. Interdisciplinarna povezanost v enovito oskrbovanje pa je danes ne samo pogoj za kakovostno obravnavo človeka, ampak tudi edini način za finančno vzdržne sisteme dolgotrajne oskrbe.

 

 

Zaposlitvene možnosti diplomantovDiplomanti so glede na svoje kompetence, ki jih pridobili v okviru študijskega programa Zdravstvena nega zelo zaželeni med delodajalci doma in v tujini ter zaposljivi v:      
 • zavodih institucionalnega varstva za starejše,
 • patronažnem varstvu,
 • ambulantah družinske medicine in bolnišničnem okolju.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                                      

Splošne kompetence:

 • Uporaba naprednega znanja in kritičnega razmišljanja za zagotavljanje celostne gerontološke zdravstvene obravnave na primarni ravni.
 • Samostojno izvajanje celostne ocene zdravstvenega stanja in uporaba kliničnega sklepanja za prepoznavanje potreb po zdravstveni negi pri starejših.
 • Načrtovanje celostne gerontološke zdravstvene obravnave, dolgotrajne oskrbe in oskrbe ob koncu življenja.
 • Usposobljenost za uporabo na dokazih utemeljenih modelov prakse, ki spodbujajo promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo.
 • Integracija teorije, raziskovanja in na dokazih utemeljenega zdravstva za izboljšanje izidov pri gerontološki zdravstveni obravnavi.
 • Razvoj skrbnih profesionalnih odnosov s starejšimi, njihovimi svojci ter drugimi deležniki v okviru gerontološke zdravstvene obravnave.
 • Voditeljska in managerska znanja, veščine in spretnosti za zagotavljanje varne, učinkovite in kakovostne obravnave starejših ter preventive in promocije zdravja.

 

Predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost opredelitve demografskih trendov in staranja, prepoznanje temeljev obvladovanja kroničnih bolezni ter opredelitev multimorbidnosti in polifarmacije.
 • Sposobnost načrtovanja ključne preventivne in klinične intervencije ter sestave celostnega in integriranega pristopa.
 • Sposobnost načrtovanja kliničnih odločitev v okviru zdravstvene nege na osnovi celostne ocene zdravstvenega stanja.
 • Sposobnost opredelitve vpliva promocije zdravja v poznejšem življenjskem obdobju na ohranjanje boljšega zdravja v starosti ter razumevanje definicije in vsebine koncepta krhkosti ter razmejitve do multimorbidnosti.
 • Pridobijo sposobnost kritične ocenitve potreb oseb z demenco, družin in skupnosti ter razumevanje kako kultura zdravstvene nege  vpliva na oskrbo in prakso.
 • Razlikovanje pomena povezave med formalnim in družinskim omrežjem oskrbe za kakovost življenja starih ljudi.
 • Osvojijo najpomembnejše pojme in temeljne vrednote socialne varnosti.
 • Poznavanje in razlikovanje akutnih in kroničnih bolezni starostnikov ter posebnosti zdravljenja starostnika.
 • Sposobnost načrtovanja interdisciplinarno obravnave starostnikov in posebnosti zdravstvene obravnave v različnih življenjskih okoljih.
 • Načrtovanje celostnega pristopa v  paliativni oskrbi.
 • Poznavanje psiholoških, socialnih in duhovnih potreb starostnika.
 • Sposobnost opredelitve bolečine in prepoznavanje osnovne razlike med posameznimi vrstami bolečine.
 • Načrtovanje osnovnih principov invazivnih postopkov za lajšanje bolečine ter njihove možne zaplete.
 • Prepoznajo morebitne navzkrižne interese v odnosih do svojcev in sposobnost zagovarjanja interes bolnika.
 • Sposobnost opredelitve, načrtovanja in organiziranja duhovne oskrbe kot bistveni del celovite oskrbe.
 • Prepoznavanje elementov ekonomskega bremena bolezni ter njihove medsebojne odvisnosti.

 

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov
V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                  

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega (za vse smeri) se izvajajo glede na število vpisanih študentov:

 

5 in več študentov 

 

 

predavanja v celoti 

seminarji v celoti

vaje v celoti

3 do 4 študentov  

 

predavanja 50%  

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 2 študenta Učna enota se ne izvaja

 

Izvedba izbirnih učnih enot velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 in 2. letnik v študijskem letu 2022/2023 oz. do spremembe razpisanih vpisnih mest.

 

 

 

Priznanje znanj in spretnosti na študijskh programih                               

 

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                                       

 

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS. Pogoj za napredovanje veljajo za vse študijske smeri.

 

 Predmetnik                                                                                                              

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER

INTEGRIRANA OBRAVNAVA STAREJŠIH V NAPREDNI ZDRAVSTVENI NEGI

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

1. LETNIK

 

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Pajnkihar, Šostar Turk

Raziskovanje in raziskovalna metodologija

10

 
Pajnkihar

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

10

 
Vrbnjak

Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

5

 
Marinšek

Anatomija, fiziologija in

patofiziologija v napredni

praksi

5

 
Gabrovec

Gerontološka zdravstvena obravnava na primarni ravni

 

10

Markota

Napredna celostna ocena zdravstvenega stanja in klinično odločanje

 

5

Lorber

Voditeljstvo in management v gerontološki zdravstveni negi

 

5

 

Izbirni 1

 

5

 

Izbirni 2

 

5

Skupaj

30

30

SKUPAJ 1. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

 

Nosilec

Predmet

ECTS

Albreht

Promocija zdravja in dobrega počutja starostnikov

5

Gabrovec

Preprečevanje in obvladovanje krhkosti

5

Benedik

Preventivna prehrana starostnika

5

Dewing

Skrb za ljudi z demenco

5

Hlebec

Formalna in neformalna oskrba starih ljudi v skupnosti

5

Senčur Peček

Osnove prava socialne varnosti

5

           

2. LETNIK

 

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Maver

Farmakologija s toksikologijo

5

 

Bevc

Akutna gerontološka zdravstvena obravnava

10

 

Lorber,Lešnik

Klinična praksa

5

 

 

Izbirni predmet 1

5

 

 

Izbirni predmet 2

5

 

Krčevski Škvarč

Paliativna oskrba in oskrba ob koncu življenja

 

5

 

Izbirni predmet 1

 

5

 

Izbirni predmet 2

 

5

Vrbnjak

Magistrsko delo

 

15

 

 

 

 

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV

 

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Möller Petrun Obvladovanje bolečine pri starejših

5

 
Zwitter Etični vidiki v gerontološki zdravstveni negi

5

 
Bevc Starostnik in kronične bolezni

5

 
Štiglic E-zdravje

5

 
Čartolovni Spiritualna oskrba

5

 
Došenović Bonča Ekonomsko breme bolezni

5

 
Watson, Vrbnjak Pisanje, publiciranje in promocija znanstveno raziskovalnega dela  

5

Pajnkihar, Vrbnjak Napredno kvalitativno raziskovanje  

5

Štiglic Napredno kvantitativno raziskovanje  

5

Vrbnjak Uvod v raziskave mešanih metod  

5

Pajnkihar, Vrbnjak Modeli, teorije in koncepti za zdravje populacije  

5

Vrbnjak Uporaba dokazov v zdravstvu in socialnem varstvu  

5

     

 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                                  

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8