Študijski koledar

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

Pri pripravi študijskega koledarja za študijsko leto 2019/2020 je upoštevan 37. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ, 65/17), 28., 29. in 89. člen Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017), Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 93/05 - popr., 52/10, 40/12 - ZUJF, 19/15, 83/16); 45. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 s sprem. in dopol. do 4/19), drugi odstavek 148. člena in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US). 

 

ZIMSKI SEMESTER

 

Organizirano pedagoško delo Torek, 1. 10. 2019 Petek, 24. 1. 2020
Zimsko izpitno obdobje Ponedeljek, 27. 1. 2020 Petek, 21. 2. 2020

 

POLETNI SEMESTER

 

Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 24. 2. 2020 Petek, 5. 6. 2020
Poletno izpitno obdobje Ponedeljek, 8. 6. 2020 Petek, 10. 7. 2020
Jesensko izpitno obdobje Ponedeljek, 17. 8. 2020 Petek, 11. 9. 2020

 

Druge študijske dejavnosti

 

Uvajalni teden za bruce Ponedeljek, 23. 9. 2019 Petek, 27. 9. 2019
Podelitve diplomskih listin 1. In 2. stopnje Ponedeljek, 25. 11. 2019 Petek, 30. 11. 2019
Podelitve diplomskih listin 1. In 2. stopnje Ponedeljek, 30. 3. 2020 Petek, 3. 4. 2020
Podelitve diplomskih listin 1. In 2. stopnje Ponedeljek, 8. 6. 2020 Petek, 12. 6. 2020

 

 

27. 1. 2020 (rektorjev dan)

19. 5. 2020   (dan študentov)

18. 9. 2020 (dan univerze)

 

Državni prazniki v času organiziranega pedagoškega dela (pedagoškega procesa prosti dnevi): 31. 10. 2019, 1. 11. 2019, 25. in 26. 12. 2019, 1. in 2. 1. 2020, 8. 2. 2020, 13. 4. 2020, 27. 4. 2020, 1. in 2. 5. 2020.

 

Izpitni roki se znotraj izpitnega obdobja načrtujejo na način, da je njihovo načrtovanje skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru ter na način, da je mogoče vse postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

 

Članice Univerze v Mariboru morajo zagotoviti nemoteno izvedbo študijskih programov skladno z njihovo akreditacijo in ob upoštevanju zakonskih določil.

 

Na osnovi sprejetega študijskega koledarja UM posamezne članice Univerze v Mariboru lahko opredelijo svoj študijski koledar, prilagojen pedagoškemu procesu in specifikam svojih študijskih programov.