Vizija in poslanstvo

Vizija UM FZV

Vizija Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je postati primerljiva, prepoznavna in zaželena izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna institucija v Evropi.

Poslanstvo UM FZV

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je v interakciji z izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela  in prakse. Izobražuje diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega  razmišljanja. Obveza diplomantov,  visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev fakultete je prevzemati naloge z vso odgovornostjo, si prizadevati vzdrževati znanje na najvišjem nivoju ter nuditi podporo in sodelovanje sodelavcem  v timih na nacionalnem in v internacionalnem prostoru.

Slogan UM FZV

Z znanjem do zdravja in razvoja.

Strategija UM FZV

 • Vzpostavitev in vzdrževanje akademske kulture in spoštljivih medsebojnih odnosov, ki bo omogočala avtonomijo, odgovornost in pripadnost fakulteti in univerzi vseh zaposlenih in študentov.
 • Vzpostavitev sistema informiranosti zaposlenih in študentov ter spodbujanje za vključevanje v delovanje fakultete ter transparentno vodenje fakultete.
 • Razvoj kadrov in podpora pri pridobivanju podiplomskih nazivov, vključevanje v raziskovalne projekte in v publiciranju znanstvenoraziskovalnega dela. 
 • Omogočanje pridobivanja, razvoja strokovnega znanja in izkušenj ter raziskovalnega dela študentom in visokošolskim učiteljem na fakulteti v sodobno tehnološko opremljenih simulacijskih prostorih za razvoj izobraževanja in prakse na znanstvenih dokazih.
 • Izboljšati izobraževalne, raziskovalne in razvojne možnosti študentov.
 • Optimiziranje in razvoj študijskih  programov 1. stopnje,  2. stopnje  ter razvoj  študijskih  programov 3. stopnje - doktorskega študijskega programa Zdravstvene nege in interdisciplinarnih študijskih programov, kakor tudi razvijanje specializacij ter ciljnega specialističnega izobraževanja ter usposabljanja v  interdisciplinarnih in multidisciplinarnih timih.
 • Povezovanje fakultete na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju znotraj Univerze v Mariboru in drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi na nacionalnem in internacionalnem nivoju.
 • Promoviranje  povečanja  mednarodnih izmenjav in sodelovanje s priznanimi mednarodnimi partnerskimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi institucijami in usmerjanje na področja EU, zahodnega Balkana in Ruske federacije.
 • Spodbujanje in pomoč pri mednarodni mobilnosti  zaposlenih in študentov, da pridobivajo znanje in izkušnje na tujih univerzah in povečanje števila tujih gostujočih profesorjev
 • Zaradi dviga kakovosti izobraževanja bomo povečali sodelovanje s strokovnjaki v kliničnem okolju in intenzivno vključevali klinične mentorje v proces izobraževanja ter vrednotenje tujih praks v zdravstvu za večjo mobilnost študentov.
 • Uvajanje in izobraževanje študentov ter visokošolskih učiteljev za izvajanje tutorskega  sistema ter promoviranje vključevanja odličnih študentov v delovanje fakultete in raziskovanje.
 • Spremljanje naših diplomantov ter ohranjanje pripadnosti študentov fakulteti, bomo izvajali v Alumni klubu in Kariernem centru.