Smer Urgentna stanja v zdravstvu

Zdravstvena nega (II. st.)

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)

 

NOVO: Velja za vpisane študente v 1. letnik od vključno študijskega leta 2020/2021 naprej

•             ženska oblika: magistrica zdravstvene nege s področja urgentnih stanj

•             moška oblika: magister zdravstvene nege s področja urgentnih stanj

•             okrajšava: mag. zdr. nege s podr. urg. st.


Študijska smer Urgentna stanja v zdravstvu omogoča izobraževanje študentov za delovanje v timih pri kritično bolnih in hudo poškodovanih v predbolnišničnem (ambulante družinske medicine, rehospitalne enote, motorist reševalec, helikopterska enota nujne medicinske pomoči) in bolnišničnem okolju (sprejemni urgentni oddelek, oddelki intenzivne medicine in intenzivne nege). Razvoj urgentne medicine in ustanovitve enotnih urgentnih centrov na celotnem področju države vplivajo na organizacijo službe nujne medicinske pomoči na primarnem in sekundarnem nivoju z namenom kontinuirane, kakovostne oskrbe bolnika/poškodovanca od mesta dogodka do bolniške postelje. Študij omogoča študentom usmerjeno izobraževanje za delovanje v timih in delno neodvisno odločanje pri kritično bolnih in hudo poškodovanih. Prav tako bodo pridobili znanje za delovanje v kompleksnih in nepredvidljivih okoliščinah, za samostojno delo in delo v zdravstvenih timih za obravnavo zapletenih strokovnih vprašanj, kritično oceno pacienta v urgentnih stanjih v zdravstvu, za kakovostno in zanesljivo zgodnjo triažo pacientov in poškodovancev na terenu in urgentnih centrih s poznavanjem ocenjevalnih lestvic ter za izvajanje nujnih diagnostičnih postopkov in sodelovanje pri terapevtskih ukrepih na terenu in v urgentnem centru.


 Pridobljene kompetence diplomantov                                                               

Splošne kompetence:

 • Obravnavo in kritično oceno urgentnih stanj v zdravstvu ter samostojno reševanje le teh.
 • Delovanje v kompleksnih in nepredvidljivih okoliščinah.
 • Samostojno obravnavo zapletenih strokovnih vprašanj ter sposobnost reševanja le-teh z  izvirnostjo in ustvarjalnostjo.
 • Kakovostno in zanesljivo zgodnjo triažo bolnikov in poškodovancev na terenu in urgentnih centrih s poznavanjem ocenjevalnih lestvic.
 • Izvajanje nujnih diagnostičnih postopkov in sodelovanje pri terapevtskih ukrepih na terenu in urgentnem centru.
 • Spremljanje kompleksnega monitoringa kritično bolnih in poškodovanih.

Predmetno-specifične kompetence:

 • Izvedba nujnih ukrepov ob pojavu srčnega zastoja (v skladu z veljavnim protokolom).
 • Prepoznava osnovnih življenjsko ogrožajočih  motenj srčnega ritma (uporaba monitorja).
 • Izvedba defibrilacije (AED, ročni defibrilator).
 • Osnove EKG-a in prepoznave akutnega koronarnega sindroma.
 • Nastavitev venske poti in uporaba infuzijskih tekočin ter uporaba infuzijskih črpalk in perfuzorjev, uporaba intraosalne poti in asistiranje pri nastavitvi centralnih venskih poti
 • Aplikacija adrenalina.
 • Poznavanje in uporaba ostalih reanimacijskih zdravil po seznamu.
 • Oskrba dihalne poti, aspiracija  in mehanska ventilacija .
 • Izvajanje in sodelovanje pri izvedbi dodatnih postopkov za zagotavljanje proste dihalne poti (RSI, konikotomija, traheostomija, laringealna maska, laringealni tubus, I-gel).
 • Samostojna aplikacija kisika (uporaba različnih pripomočkov).
 • Prepoznava možnih vzrokov za nastanek akutne dihalne stiske in oskrba bolnika z akutno dihalno stisko.
 • Celovita uporaba monitoringa, poznavanje in osnovna interpretacija pridobljenih vrednosti (npr. EKG, SpO2, ETCO2, RR, TT, itd….).
 • Prepoznava in ustrezni ukrepi v primeru nenadne izgube zavesti, motenj zavesti in ogrožajočih nevroloških stanjih.
 • Prepoznava in ustrezno ukrepanje ob pojavu nenadnih vročinskih stanj in v primeru konvulzivnih motenj (epileptični napad, epileptični status, vročinski krči pri otroku itd…).
 • Prepoznava in ukrepi v primeru možgansko žilne oz. žilne simptomatike (TIA, možganska kap, možganske krvavitve, GVT, flebitisi, embolije, anevrizme, tromboza, disekcija, itd….).
 • Prepoznava šoka (vrste šoka) in  takojšnje ukrepanje pri šokiranemu bolniku / poškodovancu (klinična slika, monitoring, i.v. poti, uporaba i.v. tekočin, aplikacija kisika, po potrebi aplikacija ustrezne terapije….).
 • Ustrezna prepoznava in ukrepanje ob različnih zastrupitvah (evakuacija, anamneza, klinična slika, uporaba antidotov, komunikacija s centrom za zastrupitve, itd…).
 • Prepoznava in izvedba ustreznih varnostnih ukrepov ob pojavu urgentnih nalezljivih infekcijskih stanj (individualna in množična izolacija, varstvo zdravstvenih delavcev).
 • Pristop k poškodovancu na terenu in določanje prizadetosti po ITLS in ATLS sistemu.
 • Prepoznava in ocenitev stopnje poškodbe glave ter ustrezno ukrepanje in opazovanje poškodovanca
 • Prepoznava in ukrepanje pri poškodbah prsnega koša in abdomna.
 • Prepoznava in (so-)oskrba poškodb ekstremitet in hrbtenice.
 • Izvajanje imobilizacije s sodobnimi pripomočki z poznavanjem indikacij.
 • Aplikacija ITLS in ATLS načel pri oskrbi poškodovanca v bolnišnici.
 • Prepoznava in ukrepanje po načelih algoritma pri akutni prsni bolečini, akutni bolečini v trebuhu.
 • Prepoznava in ukrepanje pri različnih nujnih stanjih v ginekologiji, nosečnicah in porodu.
 • Prepoznava in ukrepanje pri nujnih stanjih novorojenčka, dojenčka in otrok.
 • Izvajanje triaže pri sprejemu pacientov v urgentnem centru.
 • Izvajanje posebnih nalog v primeru masovnih nesreč po smernicah (primarna triaža na terenu, koordinacija transporta, vodenje intervencije.  Triaža v bolnišnici, sodelovanje pri vodenju in odločanju).
 • Izvajanje posegov pri stabilizaciji ogroženega pacienta (NGS, TUK).
 • Poznavanje in uporaba UZ pri diagnostično terapevstkih ukrepih (venska pot, TUK..)
 • Izvajanje dispečerske službe (sprejem klica, razporejanje ekip, krizno komuniciranje, sodelovanje z interventnimi službami).

 

 Zaposlitvene možnosti diplomantov                                                            

Izhajajoč iz splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc, so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:

 • predbolnišnično okolje (ambulante družinske medicine, prehospitalne enote, motorist reševalec, helikopterska enota nujne medicinske pomoči),
 • bolnišnično okolje (sprejemni urgentni oddelek, oddelki intenzivne medicine in intenzivne nege),
 • združene urgentne centre, ustanovljene na nivoju države.

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov                                                     

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.Kasnejše menjave niso več mogoče.  

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega (za vse smeri) se izvajajo glede na število vpisanih študentov:

5 in več študentov

 

 

predavanja v celoti

seminarji v celoti

vaje v celoti

3 do 4 študentov

 

predavanja 50%

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 2 študenta Učna enota se ne izvaja

 

Izvedba izbirnih učnih enot velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 in 2. letnik v študijskem letu 2022/2023 oz. do spremembe razpisanih vpisnih mest.

VELJA ZA VPIS V 2. LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2021-2022:

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
8 in več študentov                 

 

 

predavanja v celoti                 

seminarji v celoti

vaje v celoti

4 do 7 študentov                 

 

predavanja 50%                 

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 3 študentje Učna enota se ne izvaja

                                

 

 

  Priznanje znanj in spretnosti                                                                                      

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                        

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS. Pogoji za napredovanje veljajo za vse študijske smeri.

 

 Predmetnik                                                                               

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

1. LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec

Predmet

ECTS

Pajnkihar, Šostar Turk

Raziskovanje in raziskovalna metodologija

10

 

Pajnkihar Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

10

 

Vrbnjak, Pajnkihar Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

5

 

Komadina

Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah

5

 

Mekiš Klinična patofiziologija nujnih stanj

 

10

Strnad Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega

 

10

  Izbirni 1

 

5

  Izbirni 2

 

5

Skupaj 

30

30

SKUPAJ 1. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

Nosilec Predmet

ECTS

Strnad

Triaža v urgentni dejavnosti

5

Strnad

Dispečerstvo v zdravstvu

5

Križmarić

Tehnologija pri obravnavi nujnih stanj

5

Borstner

Izbrane teme iz etike v urgentni zdravstveni negi

5

 


2. LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Sinkovič, Flis Nujna stanja: bolezni in poškodbe

10

 

Ferk, Vrbnjak Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije

10

 

Mekiš, Križmarić Simulacije nujnih stanj

10

 

  Izbirni 1

 

5

  Izbirni 2

 

5

  Izbirni 3

 

5

Vrbnjak Magistrsko delo

 

15

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

Nosilec Predmet

ECTS

Marčun Varda Urgentna stanja v pediatriji

5

Krčevski Škvarč Nujna stanja v zdravljenju bolečine in paliativni oskrbi

5

Selič Učinkovito sporazumevanje in spoprijemanje s stresom v posebnih razmerah dela

5

Sinkovič Nujna stanja v intenzivni interni medicini

5

Flis Nujna stanja v kirurški intenzivni medicini

5

 


 

Predmetnik za študijsko leto 2019/2020

          UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

         

 

Povprečna dolžina trajanja študija                                

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,2 / 2,2
2017 2,5 / 2,5
2018 3,3 / 3,3
2019 2,6 2,6 2,6
2020 4,3 3,4 5,2

 

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8