Smer Urgentna stanja v zdravstvu

Zdravstvena nega (II. st.)

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstvene nege, magistrica zdravstvene nege (okrajšava: mag. zdr. nege)


Študijska smer Urgentna stanja v zdravstvu omogoča izobraževanje študentov za delovanje v timih pri kritično bolnih in hudo poškodovanih v predbolnišničnem (ambulante družinske medicine, rehospitalne enote, motorist reševalec, helikopterska enota nujne medicinske pomoči) in bolnišničnem okolju (sprejemni urgentni oddelek, oddelki intenzivne medicine in intenzivne nege). Razvoj urgentne medicine in ustanovitve enotnih urgentnih centrov na celotnem področju države vplivajo na organizacijo službe nujne medicinske pomoči na primarnem in sekundarnem nivoju z namenom kontinuirane, kakovostne oskrbe bolnika/poškodovanca od mesta dogodka do bolniške postelje. Študij omogoča študentom usmerjeno izobraževanje za delovanje v timih in delno neodvisno odločanje pri kritično bolnih in hudo poškodovanih. Prav tako bodo pridobili znanje za delovanje v kompleksnih in nepredvidljivih okoliščinah, za samostojno delo in delo v zdravstvenih timih za obravnavo zapletenih strokovnih vprašanj, kritično oceno pacienta v urgentnih stanjih v zdravstvu, za kakovostno in zanesljivo zgodnjo triažo pacientov in poškodovancev na terenu in urgentnih centrih s poznavanjem ocenjevalnih lestvic ter za izvajanje nujnih diagnostičnih postopkov in sodelovanje pri terapevtskih ukrepih na terenu in v urgentnem centru.

| Študijski program ima akreditacijo do 15. 10. 2021 |


 Pridobljene kompetence diplomantov                                        

Študenti bodo s študijskim programom pridobili splošne in predmetno specifične kompetence: 

Splošne kompetence:

 • Obravnavo in kritično oceno urgentnih stanj v zdravstvu ter samostojno reševanje le teh.
 • Delovanje v kompleksnih in nepredvidljivih okoliščinah.
 • Samostojno obravnavo zapletenih strokovnih vprašanj ter sposobnost reševanja le-teh z  izvirnostjo in ustvarjalnostjo.
 • Kakovostno in zanesljivo zgodnjo triažo bolnikov in poškodovancev na terenu in urgentnih centrih s poznavanjem ocenjevalnih lestvic.
 • Izvajanje nujnih diagnostičnih postopkov in sodelovanje pri terapevtskih ukrepih na terenu in urgentnem centru.
 • Spremljanje kompleksnega monitoringa kritično bolnih in poškodovanih.

Predmetno-specifične kompetence:

 • Izvedba nujnih ukrepov ob pojavu srčnega zastoja (v skladu z veljavnim protokolom).
 • Prepoznava osnovnih življenjsko ogrožajočih  motenj srčnega ritma (uporaba monitorja).
 • Izvedba defibrilacije (AED, ročni defibrilator).
 • Osnove EKG-a in prepoznave akutnega koronarnega sindroma.
 • Nastavitev venske poti in uporaba infuzijskih tekočin ter uporaba infuzijskih črpalk in perfuzorjev, uporaba intraosalne poti in asistiranje pri nastavitvi centralnih venskih poti
 • Aplikacija adrenalina.
 • Poznavanje in uporaba ostalih reanimacijskih zdravil po seznamu.
 • Oskrba dihalne poti, aspiracija  in mehanska ventilacija .
 • Izvajanje in sodelovanje pri izvedbi dodatnih postopkov za zagotavljanje proste dihalne poti (RSI, konikotomija, traheostomija, laringealna maska, laringealni tubus, I-gel).
 • Samostojna aplikacija kisika (uporaba različnih pripomočkov).
 • Prepoznava možnih vzrokov za nastanek akutne dihalne stiske in oskrba bolnika z akutno dihalno stisko.
 • Celovita uporaba monitoringa, poznavanje in osnovna interpretacija pridobljenih vrednosti (npr. EKG, SpO2, ETCO2, RR, TT, itd….).
 • Prepoznava in ustrezni ukrepi v primeru nenadne izgube zavesti, motenj zavesti in ogrožajočih nevroloških stanjih.
 • Prepoznava in ustrezno ukrepanje ob pojavu nenadnih vročinskih stanj in v primeru konvulzivnih motenj (epileptični napad, epileptični status, vročinski krči pri otroku itd…).
 • Prepoznava in ukrepi v primeru možgansko žilne oz. žilne simptomatike (TIA, možganska kap, možganske krvavitve, GVT, flebitisi, embolije, anevrizme, tromboza, disekcija, itd….).
 • Prepoznava šoka (vrste šoka) in  takojšnje ukrepanje pri šokiranemu bolniku / poškodovancu (klinična slika, monitoring, i.v. poti, uporaba i.v. tekočin, aplikacija kisika, po potrebi aplikacija ustrezne terapije….).
 • Ustrezna prepoznava in ukrepanje ob različnih zastrupitvah (evakuacija, anamneza, klinična slika, uporaba antidotov, komunikacija s centrom za zastrupitve, itd…).
 • Prepoznava in izvedba ustreznih varnostnih ukrepov ob pojavu urgentnih nalezljivih infekcijskih stanj (individualna in množična izolacija, varstvo zdravstvenih delavcev).
 • Pristop k poškodovancu na terenu in določanje prizadetosti po ITLS in ATLS sistemu.
 • Prepoznava in ocenitev stopnje poškodbe glave ter ustrezno ukrepanje in opazovanje poškodovanca
 • Prepoznava in ukrepanje pri poškodbah prsnega koša in abdomna.
 • Prepoznava in (so-)oskrba poškodb ekstremitet in hrbtenice.
 • Izvajanje imobilizacije s sodobnimi pripomočki z poznavanjem indikacij.
 • Aplikacija ITLS in ATLS načel pri oskrbi poškodovanca v bolnišnici.
 • Prepoznava in ukrepanje po načelih algoritma pri akutni prsni bolečini, akutni bolečini v trebuhu.
 • Prepoznava in ukrepanje pri različnih nujnih stanjih v ginekologiji, nosečnicah in porodu.
 • Prepoznava in ukrepanje pri nujnih stanjih novorojenčka, dojenčka in otrok.
 • Izvajanje triaže pri sprejemu pacientov v urgentnem centru.
 • Izvajanje posebnih nalog v primeru masovnih nesreč po smernicah (primarna triaža na terenu, koordinacija transporta, vodenje intervencije.  Triaža v bolnišnici, sodelovanje pri vodenju in odločanju).
 • Izvajanje posegov pri stabilizaciji ogroženega pacienta (NGS, TUK).
 • Poznavanje in uporaba UZ pri diagnostično terapevstkih ukrepih (venska pot, TUK..)
 • Izvajanje dispečerske službe (sprejem klica, razporejanje ekip, krizno komuniciranje, sodelovanje z interventnimi službami).

 

 Zaposlitvene možnosti diplomantov                                     

Izhajajoč iz splošnih in specifičnih kompetenc so zaposlitvene možnosti diplomanta vezane na:    

 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov                              

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.Kasnejše menjave niso več mogoče.  

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku podiplomskega študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
                                

 

10 in več študentov predavanja v celoti
seminarji v celoti
vaje v celoti
5 do 9 študentov predavanja 50%
seminarji 50 %
vaje v celoti
1 do 4 študentje učna enota se ne izvaja

 

  Priznanje izpitov ali posameznih vsebin znotraj učnih enot                                                                

Rok za podajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve UM FZV je 30.11. tekočega študijskega leta.

 

POSTOPEK:

 1. Študent/ka izpolni obrazec »Prošnja za priznanje izpita ali posameznih vsebin iz učne enote« ter ga z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu, pošlje nosilcu učne enote;
 2. Nosilec učne enote na podlagi predložene dokumentacije izda pisno mnenje v zvezi s priznanjem izpita ali posameznih vsebin znotraj učne enote ter le – to skupaj s prošnjo študenta/ke ter vsemi ostalimi dokazili posreduje v Referat za študentske zadeve FZV UM;
 3. Referat za študentske zadeve FZV UM posreduje prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FZV UM;
 4. Komisija za študijske zadeve FZV UM na seji preuči in sprejme sklep v zvezi s priznavanjem učne enote ali posameznih vsebin znotraj učne enote;
 5. Študent/ka prejme po pošti odločbo.

 

Pogoji za napredovanje                                                                 

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

 

 

Povprečna dolžina trajanja študija         

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu.

LETO SKUPAJ R IZR
2016 2,2 / 2,2
2017 2,5 / 2,5
2018 3,3 / 3,3

 

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje

LETO SKUPAJ R IZR
2013 4,2 4,0 4,3
2014 4,4 3,9 4,9
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0