Tutorstvo

Splošne informacije

Tutorstvo na Fakulteti za zdravstvene vede je utemeljeno z glavnim namenom usmerjanja, vodenja, motiviranja in pomoči študentom. Z željo, da bi poskrbeli za vašo informiranost in bi vam olajšali dostop informacij, smo z letošnjim študijskim letom 2013/2014 začeli z delom ter formirali tim tutorjev študentov in tutorjev učiteljev, ki se medsebojno povezujejo in sodelujejo. Naša želja je, da vas usmerjamo pri vključevanju v učno okolje, vas motiviramo skozi celotno študijsko obdobje,  vam  pomagamo pri razreševanju problemov in poskušamo najti odgovore  na vaša vprašanja. Naš namen je, da bi, se poleg uspešno zaključenega študija tudi osebnostno razvijali in pripravili na bodoče prihodnje izzive v službi in življenju.

Na tej strani lahko najdete naše kontaktne podatke, uradne ure in kje nas lahko poiščete. Dostopni smo vam tudi na Facebook strani kjer lahko najdete različna obvestila ter prav tako zastavljate tutorjem študentom vprašanja.

Tutorstvo izvajamo po Pravilniku o tutorskem sistemu UM FZV . Poznamo več oblik tutorstva. Natančnejše  podrobnosti lahko preberete v Pravilniku o tutorskem sistemu, ki je objavljen na spletni strani  UMFakultete za zdravstvene vede .

Vstopno tutorstvo je predvsem namenjeno študentom 1. letnikov pri adaptaciji v študijsko okolje, grajenju odnosov med študenti, visokošolskimi učitelji in  visokošolskimi sodelavci. Prav tako želimo ponuditi pomoč pri uvajanju v delo na klinični praksi, delu s pacienti  njihovimi svojci in uvajanju v študijske in obštudijske aktivnosti. Gotovo pa vam bo naša pomoč koristila tudi pri  pri organizaciji in pripravi na seminarske vaje  in izpite.

Vsebinsko tutorstvo se izvaja skozi celotno študijsko obdobje z namenom zagotavljanja kvalitete študija in študijske uspešnosti.Vsebinsko tutorstvo zajema: obravnavanje tematike/problematike pri študiju, poglabljanje že osvojenega zananja, krepitev sposobnosti povezovanja in kritičnega vrednotenja, aplikacija teoretičnega znanja v prakso, dodatno pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi, svetovanje pri izbirnih predmetih in motiviranje študentov za sprotno delo.

Iztopno tutorstvo se izvaja v 3. letniku in je namenjeno študentom, ki zaključujejo študij pri izbiri teme diplomskega dela, svetovanje o nadaljnjem  izobraževanju, svetovanje in informiranje študentov o možnih poklicnih poteh po zaključku študija.

Idividualno tutorstvo je način dela, pri katerem tutor na tutorskih urah in preko elektronske pošte pomaga, svetuje, usmerja in odgovarja na vprašanja študentom glede študija in obštudijskih dejavnostih.


Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerze v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede

Priloge:

 1. Poročilo študenta tutorja s tutorskega srečanja
 2. Poročilo učitelja tutorja s tutorskega srečanja
 3. Poročilo učitelja tutorja o opravljenem individualnem tutorstvu 

Izhodišče za uvedbo tutorskega sistema na UM


Komisija za tutorstvo

Komisija za tutorstvo je delovno telo Senata UM FZV in in šteje pet (5) članov. To so:  

 • koordinator tutorjev študentov,
 • koordinator tutorjev učiteljev,
 • predstavnik Študentskega sveta UM FZV UM, 
 • predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
 • predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih dejavnosti.

Mandat članov je 2 (dve) leti.

 Člani Komisije za tutorstvo                             

Člani Komisije za tutorstvo:  

 • Viš. predav. mag. Barbara Donik (koordinatorica tutorjev učiteljev)
 • Gregor ROMIH (koordinator tutorjev študentov)
 • Nataša MARC MAHNIČ (predstavnica Študentskega sveta UM FZV),
 • Viš. predav. mag. Anton Koželj (predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev)
 • Alenka Marsel (predstavnica strokovnih služb)

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi predloga Komisije za tutorstvo UM FZV potrdi naslednje tutorje študente za enoletno mandatno obdobje od 12.11.2020 do 11.11.2021:

 • BOŽIĆ KATARINA (2. letnik, študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega),  
 • ROMIH GREGOR (2. letnik, študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega 
 • UNGER ANA  (2. letnik, študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Preventivna in klinična prehrana), 
 • HABINC BENJAMIN (2. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
 • ZADRAVEC MIHA (absolvent, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
 • AHEJ JURE (3. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega), 
 • MILIVOJEVIĆ MILICA (2. letnik, študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega).

 

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi predloga Komisije za tutorstvo UM FZV potrdi naslednje tutorje študente za enoletno mandatno obdobje od 18.3.2021 do 17.3.2022:

 • ROK ŠMIGOC (3. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • LEONA CILAR (absolventka, študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega),
 • SERGEJ KMETEC  (absolvent, študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega),
 • KASANDRA MUSOVIĆ (3. letnik, študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega),
 • LUCIJA GOSAK (2. letnik, študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega).

Mandat tutorja študenta traja eno (1) leto, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

 Predmetna področja tutorjev študentov    

 

 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

Tutor študent

Predmet

Benjamin Habinc   

benjamin.habinc@student.um.si

 • Anatomija, fiziologija, patologija
 • Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo
 • Uvod v raziskovanje in IKT
 • Sociologija zdravja in bolezni
 • Biofizika, biokemija
 • Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo
 • Laboratorijska diagnostika in farmakologija
 • Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko
 • Nemški jezik
 • Zdravstvna nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljenjem
 • Izbirni predmeti
Jure Ahej   

jure.ahej@student.um.si

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem
 • Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno
 • Nujna medicinska pomoč
 • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 • Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Zdravstvena nega na internističnem področju
 • Zdravstvena nega na pediatričnem področju
 • Izbirno klinično usposabljanje I
 • Izbirni predmeti:
 • Komunikacija v zdravstvu
 • Obvladovanje kroničnih bolezni
Rok Šmigoc 

rok.smigoc@student.um.si

 
Miha Zadravec   

mihazadravec97@gmail.com

 • Zdravstvena nega in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem
 • Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem
 • Organizacija, management, kakovost in varnost v zdravstveni negi
 • Supervizija
 • Zdravstvena nega na kirurškem področju
 • Izbirno klinično usposabljanje II
 • Izbirni predmeti
Ana Unger   

ana.unger@student.um.si

 • Angleški jezik
 • Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo in onkologijo
Gregor Romih   

gregor.romih1@student.um.si

 • Zdravstvena nega
 • Raziskovanje in praksa osnovana na znanstvenih dokazih v zdravstveni negi
 • Zaključno delo
 

Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega  

Tutor študent

Predmet

Milica Milivojević   

milica.milivojevic@student.um.si

Katarina Božić

katarina.bozic@student.um.si

 • Raziskovanje in raziskovalna metodologija
 • Na dokazih utemeljena zdravstvena nega
 • Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo
 • Izbirni predmeti:
 • Pravna vprašanja v zdravstveni negi
 • Pedagogika z osnovami andragogike
Ana Unger   

ana.unger@student.um.si

 • Osnove preventivne in klinične prehrane
 • Biokemija in presnova
 • Patofiziologija prehrane
 • Preventivna prehrana
 • Izbirni predmet:
 • Sestava in kakovost živil
Gregor Romih   

gregor.romih1@student.um.si

 • Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege
 • Terapevtski posegi v zdravstveni negi
 • Etika, filozofija in znanost v zdravstvu

Podiplomski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega  

Asist. Leona Cilar 

leona.cilar1@um.si

 
Asist. Sergej Kmetec 

sergej.kmetec1@um.si

 
Asist. Kasandra Musović 

kasandra.musovic1@um.si

 
Asist. Lucija Gosak 

lucija.gosak2@um.si

 

 

 


 

Na tutorje študente se lahko obrnete na sledečih informacijsko-komunikacijskih kanalih:

 

Gmail - 9to5Google tutorjifzv2018@gmail.com
Facebook - Log In or Sign Up @tutorjiFZV
Instagram - Apps on Google Play tutorjifzv
Microsoft Teams - Koda za MS Teams: q38ovne

 

Koordinator tutorjev študentov

Gregor Romih

E: gregor.romih1@student.um.si