Organiziranost fakultete

Vodstvo fakultete

Dekanica fakultete
Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
T: +386 2 300 47 01

Prodekanica za izobraževalno dejavnost
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
T: +386 2 300 47 04

Prodekanica za podiplomski študij
Prof. dr. Sonja Šostar Turk
T: +386 2 300 47 65

Prodekan za raziskovalno dejavnost
Izr. prof. dr. Gregor Štiglic
T: +386 2 300 47 31

Tajnica fakultete
Vlasta Jug
T: +386 2 300 47 03

Prodekan za študentska vprašanja UM FZV
Jure Deželak
T: +386 2 300 47 07


 

Akademski zbor                                                                                                                                                                  

Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana.

Akademski zbor članice:

 • izvoli Senat članice;
 • Senatu predlaga kandidate za dekana;
 • obravnava in sprejema program razvoja članice;
 • obravnava in sprejema poročilo o delu članice ter daje predloge in pobude senatu članice;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

 

Člani akademskega zbora UM FZV

 1. Predsednik AZ: Viš. predav. dr. Čuček Trifkovič Klavdija
 2. Namestnica predsednika Viš. predav. mag. Donik Barbara.

 1. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci:
 • Asist. Cilar Leona,
 • Doc. dr. Fajmut Aleš,
 • Asist. Fekonja Zvonka,
 • Asist. Fijačko Nino,
 • Izr. prof. dr. Fijan Sabina,
 • Viš. predav. mag. Gönc Vida,
 • Viš. predav. dr. Haložan David,
 • Viš. predav. mag. Kegl Barbara,
 • Asist. Klanjšek Petra,
 • Asist. Kmetec Sergej,
 • Viš. predav. mag. Koželj Anton,
 • Izr. prof. dr. Križmarić Miljenko,
 • Doc. dr. Lorber Mateja,
 • Viš. predav. Mlinar Reljić Nataša,
 • Asist. Musović Kasandra,
 • Predav. Nerat Jasmina,
 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Pajnkihar Majda,
 • Doc. dr. Rozman Urška,
 • Viš. predav. mag. Strauss Maja,
 • Izr. prof. dr. Stričević Jadranka,
 • Prof. dr. Šostar Turk Sonja,
 • Izr. prof. dr. Štiglic Gregor,
 • Doc. dr. Vrbnjak Dominika.

 1. Drugi delavci
 • Jug Vlasta,
 • Murko Zvonka,
 • Marsel Alenka,
 • Koražija Primož,
 • Hojnik Barbara,
 • Zabavnik Simona,
 • Balun Nevenka.

 1. Študenti
 • Martin Bosilj,
 • Šimen Ribič,
 • Nina Špindler,
 • Jure Deželak,
 • Miha Zadravec,
 • Linda Tot,
 • Benjamin Habinc.

Mandatno obdobje predstavnikov iz vrst študentov v AZ UM FZV traja do 10. 1. 2021.

Senat fakultete
Senat članice univerze je strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci.                                                                                                                                                                 

Člane Senata UM FZV voli Akademski zbor tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska področja članice.

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata članice, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet članice.

 

Senat članice univerze:

 1. sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
 2. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
 3. sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
 4. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava in sprejme analizo vpisa;
 5. odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali ta Statut;
 6. voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika;
 7. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
 8. sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in za zagovor doktorske disertacije oz. komisijo za odvzem doktorskega naziva;
 9. voli člane Senata univerze glede na znanstvene in umetniške discipline in strokovna področja, ki jih razvija članica univerze;
 10. predlaga rektorju univerze kandidata za dekana in kandidate za prodekane;
 11. odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela;
 12. sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov;
 13. predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
 14. obravnava splošne akte univerze in daje svoje predloge in stališča;
 15. izvaja postopek nostrifikacije skladno s splošnim aktom univerze;
 16. daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva "zaslužni profesor";
 17. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta univerze in Študentskih svetov članic univerze;
 18. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta Statut.

 

Člani senata UM FZV 

Visokošolski učitelji in znanstveni delavci:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, predsednica
 • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, (Zdravstvena nega)
 • Viš. predav. mag. Barbara Donik, (Zdravstvena nega)
 • Viš. predav. mag. Vida Gönc, (Zdravstvena nega)
 • Predav. Jasmina Nerat, (Zdravstvena nega)
 • Izr. prof. dr. Jadranka Stričević, (Zdravstvena nega)
 • Prof. dr. Sonja Šostar Turk, (Interdisciplinarne vede)
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic, (Bioinformatika)
 • Doc. dr. Aleš Fajmut, (Bioinformatika)
 • Viš. predav. mag. Karl Turk, (Medicina in fizioterapija)

 

Študenti:

 • Maja Kramberger,
 • Benjamin Habinc,
 • Jure Deželak.
Stalne komisije                                                                                                                                                               

Stalne komisije Senata UM FZV :

1. Komisija za študijske zadeve UM FZV :

 1. Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, predsednica,
 2. Predav. Jasmina Nerat, članica,
 3. Viš. predav. mag. Barbara Kegl, članica,
 4. Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić, članica,
 5. Viš. predav. mag. Anton Koželj, član,
 6. Sergej OBRAN, študent, član,
 7. Jure DEŽELAK, študent, član.

 

2. Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV :

 1. Izr. prof. dr. Gregor Štiglic, predsednik,
 2. Prof. dr. Sonja Šostar Turk, članica,
 3. Doc. dr. Dominika Vrbnjak, članica,
 4. Izr. prof. dr. Jadranka Stričević, članica,
 5. Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić, član,
 6. Jure DEŽELAK, študent, član,
 7. Šimen RIBIČ, študent, član.

 

3. Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV :

 1. Doc. dr. Mateja Lorber, predsednica,
 2. Viš. predav. mag. Maja Strauss, namestnica predsednika,
 3. Doc. dr. Aleš Fajmut, član,
 4. Izr. prof. dr. Sabina Fijan, članica,
 5. Doc. dr. Urška Rozman, članica,
 6. Simona Petelinšek, članica,
 7. Asist. Nino Fijačko, član,

 8. Linda TOT, študentka, članica,
 9. Benjamin HABINC, študent, član.

 

4. Komisija za založniško dejavnost UM FZV:

 1. Viš. predav. mag. Barbara Kegl, predsednica
 2. Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, članica
 3. Predav. Jasmina Nerat, članica
 4. Nevenka Balun, prof. zgod. - geog., članica
 5. Julijana Pleteršek, univ. dipl. ekon., članica

 

5. Komisija za mednarodno sodelovanje UM FZV:

 1. Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, predsednica
 2. Doc. dr. Dominika Vrbnjak, članica
 3. Izr. prof. dr. Gregor Štiglic, član
 4. Viš. predav. mag. Barbara Donik, članica
 5. Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić, članica
 6. Jure Deželak, študent, član,
 7. Linda Tot, študentka, članica.
Poslovodni odbor                                                                                                                                                              

Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor članice. Članica univerze mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja članice z gospodarstvom in njeno dejavnost na trgu.

Člani poslovodnega odbora UM FZV

 1. Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Dekanica fakultete
 2. Viš. predav. mag. Vida Gönc, V. d. predstojnica Katedre za zdravstveno nego
 3. Prof. dr. Sonja Šostar Turk, Prodekanica za podiplomski študij
 4. Vlasta Jug, Tajnica fakultete
 5. Jure Deželak, Prodekan za študentska vprašanja UM FZV  
 6. Zvonka Murko, Vodja referata za računovodske zadeve
Katedre                                                                                                                                                            

Na Fakulteti za zdravstvene vede so organizirane naslednje katedre:

 • Katedra za zdravstveno nego (v. d. predstojnica Viš. predav. mag. Vida Gönc)
 • Katedra za bioinformatiko (predstojnik Doc. dr. Aleš Fajmut)
 • Katedra za medicino in fizioterapijo (predstojnik Izr. prof. dr. Dušan Mekiš)
 • Katedra za interdisciplinarne vede (predstojnica Prof. dr. Sonja Šostar Turk)
  Vodje študijskih programov                                                                     
 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega: Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
 • Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega: Izr. prof. dr. Jadranka Stričević
 • Podiplomski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
 • Podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika: Doc. dr. Aleš Fajmut
 • Podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu: Prof. dr. Sonja Šostar Turk
Centri in inštituti      

 

Na Fakulteti za zdravstvene vede deluje več centrov in inštitutov.                                                                                                                             

 

Inštituti:

Centri:

Študentski svet                                                                                                                                                             

Na Fakulteti za zdravstvene vede si študenti prizadevamo, da aktivno in v čim večjem številu sodelujemo v ob študijskih dejavnostih, projektih, promocijah, in smo člani komisij UM FZV in UM.

Temeljne vrednote:

 • ohranjanje povezanosti in komunikacije med študenti
 • negovanje pripadnosti UM FZV
 • promocija UM FZV in zdravstvene nege
 • razvoj posameznikov
 • organizacija družabnih (BRUCOVANJE, motivacijski vikend…) in dobrodelnih dogodkov (krvodajalska akcija, pomoč pomoči potrebnim)

Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze Študentski svet. Študentski svet članice univerze sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega letnika oziroma sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju in sklicuje ter vodi seje.

Naloge Študentskega sveta so:

 • obravnava in daje mnenje v vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti članice univerze, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
 • voli predstavnika v Študentski svet Univerze
 • daje mnenje o kandidatih za dekana oz. kandidatih za direktorja druge članice univerze
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Statut ali drug splošni akt univerze.

Člani študentskega sveta UM FZV

Predsedujoči Študentskemu svetu UM FZV: Jure Deželak, Prodekan za študentska vprašanja UM FZV

Študentski svet Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede se je konstituiral na svoji Konstitutivni seji, dne 25.11.2019 v nasledni sestavi:

 • Benjamin Habinc
 • Linda Tot
 • Šimen Ribič
 • Miha Zadravec
 • Anja Meško
 • Patricija Lunežnik
 • Sergej Obran
 • Nina Špindler
 • Nataša Miklošič

 

Jure Deželak, Prodekan za študentska vprašanja UM FZV, je predsednik študentskega sveta UM FZV po funkciji.

 


Predstavnik študentov v študentskem svetu UM

Žan DREISIBNER

Namestnik predstavnika študentov v študentskem svetu UM

Jošt BEGUŠ

 

Organigram fakultete