Organiziranost fakultete

Vodstvo fakultete

Dekanica fakultete
Izr. prof. dr. Mateja Lorber
T: +386 2 300 47 01

Prodekanica za izobraževalno dejavnost
Doc. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
T: +386 2 300 47 04

Prodekanica za mednarodno sodelovanje
Prof. dr. Sonja Šostar Turk
T: +386 2 300 47 05

Prodekan za raziskovalno dejavnost
Prof. dr. Gregor Štiglic
T: +386 2 300 47 31

Tajnica fakultete
Vlasta Jug
T: +386 2 300 47 03

Prodekan za študentska vprašanja UM FZV
Benjamin Habinc
T: +386 2 300 47 07


 

Akademski zbor                                                                                                                                                                                                                                                                           

Akademski zbor članice sestavljajo kot člani:

 • vsi delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in svoje delo vsaj v 25 odstotkih znanstvene oziroma pedagoške obveze opravljajo na tej članici, oziroma za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru svoje delo vsaj v 5 odstotkih znanstvene oziroma pedagoške obveze opravljajo na tej članici; pri čemer je lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v Akademskem zboru, član le enega Akademskega zbora, glede na odstotek zaposlitve; ter
 • študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci članice univerze, ki svoje delo pretežno opravljajo na tej članici univerze, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

 

Akademski zbor opravlja naslednje naloge:

 • izvoli senat članice univerze,
 • izvoli Poslovodni odbor članice na predlog dekana članice,
 • obravnava in sprejema program razvoja članice univerze,
 • obravnava poročila o delu članice univerze ter daje predloge in pobude senatu članice univerze,
 • obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja članice univerze,
 • opravlja druge naloge, določene s Statutom UM.

 

Člani akademskega zbora UM FZV

 1. Predsednik AZ: Viš. predav. mag. Donik Barbara,
 2. Namestnica predsednika: Doc. dr. Čuček Trifkovič Klavdija.

 1. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci:
 • Doc. dr. Cilar Budler Leona,
 • Predav. Černe Kolarič Jožica,
 • Doc. dr. Čuček Trifkovič Klavdija,
 • Asist. Fekonja Zvonka,
 • Fijačko Nino,
 • Izr. prof. dr. Fijan Sabina,
 • Predav. mag. Gönc Vida,
 • Asist. Gosak Lucija,
 • Viš. predav. dr. Haložan David,
 • Viš. predav. mag. Kegl Barbara,
 • Predav. Klanjšek Petra,
 • dr. Kmetec Sergej,
 • Kopitar Leon,
 • Viš. predav. dr. Koželj Anton,
 • Izr. prof. dr. Lorber Mateja,
 • Doc. dr. Mlinar Reljić Nataša,
 • Asist. Muršec Dominika,
 • Asist. Musović Kasandra,
 • Predav. Nerat Jasmina,
 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Pajnkihar Majda,
 • Doc. dr. Rozman Urška,
 • Viš. predav. mag. Strauss Maja,
 • Izr. prof. dr. Stričević Jadranka,
 • Prof. dr. Šostar Turk Sonja,
 • Prof. dr. Štiglic Gregor,
 • Izr. prof. dr. Vrbnjak Dominika.

 1. Drugi delavci
 • Jug Vlasta,
 • Murko Zvonka,
 • Marsel Alenka,
 • Koražija Primož,
 • Hojnik Barbara,
 • Zabavnik Simona,
 • Balun Nevenka.

 1. Študenti
 • Filip Bračko
 • Nejc Žaler Vogrin
 • Tine Puklavec
 • Urška Novak
 • Maruša Motaln
 • Jasmina Jenuš
 • Katja Najžar
 • Erik Žižek
 • Maja Draganič
 • Lara Vogrinc

 

Mandatno obdobje predstavnikov iz vrst študentov v AZ UM FZV traja do 10. 1. 2025.

Senat fakultete
Senat članice univerze je strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Člane Senata UM FZV voli Akademski zbor tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska področja članice.

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata članice, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet članice.

 

Senat članice univerze:

1. sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;

1.a obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja fakultete;

2. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;

3. sprejema znanstvenoraziskovalne programe;

4. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava in sprejme analizo vpisa;

5. odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali ta Statut;

6. voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika;

7. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;

8. sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in za zagovor doktorske disertacije oziroma komisijo za odvzem doktorskega naziva;

9. voli člane Senata univerze glede na znanstvene in umetniške discipline in strokovna področja, ki jih razvija članica univerze;

10. lahko predlaga kandidata za dekana;

11. odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela;

12. sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov;

13. predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;

14. obravnava splošne akte univerze in daje svoje predloge in stališča;

15. daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva "zaslužni profesor";

16. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta univerze in Študentskih svetov članic univerze;

17. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta Statut.

 

Člani senata UM FZV 

Visokošolski učitelji in znanstveni delavci:

 • Izr. prof. dr. Mateja Lorber, predsednica
 • Doc. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, (Zdravstvena nega)
 • Viš. predav. mag. Barbara Donik, (Zdravstvena nega)
 • Doc. dr. Nataša Mlinar Reljić, (Zdravstvena nega)
 • Predav. Jasmina Nerat, (Zdravstvena nega)
 • Viš. predav. mag. Barbara Kegl, (Zdravstvena nega)
 • Prof. dr. Sonja Šostar Turk, (Interdisciplinarne vede)
 • Prof. dr. Gregor Štiglic, (Bioinformatika)
 • Doc. dr. Aleš Fajmut, (Bioinformatika)
 • Doc. dr. Martin Marinšek, (Medicina in fizioterapija)

Študenti:

 • Benjamin Habinc,
 • Maruša Motaln,
 • Filip Bračko.
Stalne komisije                                                                                                                                                                                                                                                                        

Stalne komisije Senata UM FZV :

1. Komisija za študijske zadeve UM FZV :

 1. Doc. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, predsednica,
 2. Predav. Jasmina Nerat, članica,
 3. Viš. predav. mag. Barbara Kegl, članica,
 4. Doc. dr. Nataša Mlinar Reljić, članica,
 5. Viš. predav. dr. Anton Koželj, član,
 6. Filip BRAČKO, študent, član,
 7. Nina URBANJA, študentka, članica.

 

2. Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV :

 1. Prof. dr. Gregor Štiglic, predsednik,
 2. Prof. dr. Sonja Šostar Turk, članica,
 3. Izr. prof. dr. Dominika Vrbnjak, članica,
 4. Izr. prof. dr. Jadranka Stričević, članica,
 5. Izr. prof. dr. Sabina Fijan, članica,
 6. Tine PUKLAVEC, študent, član,
 7. Nina URBANJA, študentka, članica.

 

3. Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV :

 1. Viš. predav. mag. Maja Strauss, predsednica,
 2. Viš. predav. mag. Barbara Kegl, namestnica predsednice,
 3. Doc. dr. Aleš Fajmut, član,
 4. Doc. dr. Urška Rozman, članica,
 5. Nino Fijačko, član,
 6. Špela Kotnik, članica,
 7. Simona Zabavnik, članica,
 8. Erik Žižek, študent, član.
 9. Linda TOT, študentka, članica.

 

4. Komisija za mednarodno sodelovanje UM FZV:

 1. Prof. dr. Sonja Šostar Turk, predsednica
 2. Izr. prof. dr. Dominika Vrbnjak, članica
 3. Prof. dr. Gregor Štiglic, član
 4. Viš. predav. dr. Anton Koželj, član
 5. Doc. dr. Leona Cilar Budler, članica
 6. Benjamin HABINC, študent, član,
 7. Neli ŠTRUC, študentka, članica.
Poslovodni odbor                                                                                                                                                                                                                                                                       

Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor članice. Članica univerze mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja članice z gospodarstvom in njeno dejavnost na trgu.

Člani poslovodnega odbora UM FZV

 1. Izr. prof. dr. Mateja Lorber, Dekanica
 2. Doc. dr. Nataša Mlinar Reljić, predstojnica Katedre za zdravstveno nego
 3. Prof. dr. Sonja Šostar Turk, Prodekanica za podiplomski študij
 4. Vlasta Jug, Tajnica fakultete
 5. Benjamin Habinc, Prodekan za študentska vprašanja
 6. Zvonka Murko, Vodja referata za računovodske zadeve
Katedre                                                                                                                                                                                                                                                                     

Na Fakulteti za zdravstvene vede so organizirane naslednje katedre:

 • Katedra za zdravstveno nego (predstojnica Doc. dr. Nataša Mlinar Reljić)
 • Katedra za bioinformatiko (predstojnik Doc. dr. Aleš Fajmut)
 • Katedra za medicino in zdravstvo (predstojnik Izr. prof. dr. Dušan Mekiš)
 • Katedra za interdisciplinarne vede (predstojnica Prof. dr. Sonja Šostar Turk)
 • Katedra za babištvo
  Vodje študijskih programov                                                                                                                                                                              
 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega: Doc. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
 • Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega: Prof. dr. Sonja Šostar Turk
 • Podiplomski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
 • Podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika: Prof. dr. Gregor Štiglic
 • Podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu: Izr. prof. dr. Mateja Lorber
Centri in inštituti                                                                                                               

 

Na Fakulteti za zdravstvene vede deluje več centrov in inštitutov.                                                                                                                             

 

 Centri in inštituti

Inštituti:

Centri:

Študentski svet                                                                                                                                                                                                                                                                      

Na Fakulteti za zdravstvene vede si študenti prizadevamo, da aktivno in v čim večjem številu sodelujemo v ob študijskih dejavnostih, projektih, promocijah, in smo člani komisij UM FZV in UM.

Temeljne vrednote:

 • ohranjanje povezanosti in komunikacije med študenti
 • negovanje pripadnosti UM FZV
 • promocija UM FZV in zdravstvene nege
 • razvoj posameznikov
 • organizacija družabnih (BRUCOVANJE, motivacijski vikend…) in dobrodelnih dogodkov (krvodajalska akcija, pomoč pomoči potrebnim)

Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze Študentski svet. Študentski svet članice univerze sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega letnika oziroma sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju in sklicuje ter vodi seje.

Naloge Študentskega sveta so:

 • obravnava in daje mnenje v vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti članice univerze, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
 • voli predstavnika v Študentski svet Univerze
 • daje mnenje o kandidatih za dekana oz. kandidatih za direktorja druge članice univerze
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Statut ali drug splošni akt univerze.

Člani študentskega sveta UM FZV

Študentski svet Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede se je konstituiral na svoji Konstitutivni seji, dne 22.11.2023 v naslednji sestavi:

 • Benjamin Habinc, prodekan za študentska vprašanja UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Erik Žižek, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, predsednik Študentskega sveta 1. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Alina Medved, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, član Študentskega sveta 1. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Marija Pogladič, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, predsednik Študentskega sveta 2. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Aljoša Grah, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, član Študentskega sveta 2. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Tine Puklavec, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, predsednik Študentskega sveta 3. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Nina Urbanja, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, član Študentskega sveta 3. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Filip Bračko, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, predsednik Študentskega sveta 4. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Lana Friš, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, član Študentskega sveta 4. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Ana Mlakar, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, predsednik Študentskega sveta 5. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Maruša Motaln, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, član Študentskega sveta 5. letnika UM Fakultete za zdravstvene vede; 
 • Nejc Žaler Vogrin, član Študentskega sveta UM Fakultete za zdravstvene vede, predsednik Študentskega sveta absolventov UM Fakultete za zdravstvene vede. 

Benjamin HABINC, prodekan za študentska vprašanja UM FZV, je predsednik študentskega sveta UM FZV po funkciji.

 


Predstavnik študentov v študentskem svetu UM

Adrijan TOLAR

Namestnik predstavnika študentov v študentskem svetu UM

Benjamin HABINC

 

Organigram fakultete
Organigram