Informacije o vpisu (za že vpisane študente)

Vpisi v študijsko leto 2023/2024

(ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE)

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. ST. ZDRAVSTVENA NEGA IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. ST.

OBVESTILO O VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

  Navodila za e-vpis in izbiro izbirnih učnih enot 2023-2024     

 

POMEMBNO:

E – VPIS JE OBVEZEN ZA VSE DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE ŠTUDENTE UM FZV IN MOŽEN

OD VKLJUČNO 16.08.2023 DO NAJKASNEJE   27.09.2023PO TEM DATUMU se e-VPIS ZAPRE.  

 

POPOLNO VPISNO DOKUMENTACIJO PRINESITE V REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE V ČASU URADNIH UR ALI PA POŠLJITE PO POŠTI S PREDNOSTNO PRIPOROČENO POŠILJKO NA NASLOV:

UM FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

ŽITNA ULICA 15

2000 MARIBOR.  

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

Navodila za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve UM FZV 2023-2024

 

ROKOVNIK:

 • rok za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta absolventa, četrtek, 31.08.2023,
 • rok za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, podaljšanje statusa študenta med študijem (dodatno leto) ter spremembo načina študija, petek, 08.09.2023. 

Prošnje, ki bodo prispele po tem roku, bodo s sklepom zavržene kot prepozne.

   

  Pridobitev posebnega statusa

  Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

  Pravilnik in vloga je dostopna na spletni strani UM FZV na povezavi: https://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami.

  Vlogo je potrebno posredovati na Komisijo za študijske zadeve UM FZV najkasneje do 30.09.2023.

   

  Pogodba o izobraževanju / Aneks k pogodbi o izobraževanju

   

  UM FZV s študentom, ki plačuje šolnino, sklene v 1. letniku POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ob vpisu v višji letnik pa ANEKS K POGODBI O IZOBRAŽEVANJU.

   

  V primeru plačila ŠOLNINE NA OBROKE (ne glede na letnik vpisa) je sestavni del pogodbe tudi IZJAVA POROKA, kateri mora imeti redne mesečne prihodke iz naslova delovnega razmerja oziroma iz drugih virov in ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

   

  ŠTUDENT PRINESE NA VPIS:

  • v 1. letnik izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Pogodbe o izobraževanju (pogodbe se posredujejo študentu skupaj z vpisno dokumentacijo);
  • v višji letnik, izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Aneksa k pogodbi o izobraževanju.

   

  Brez Izjave poroka, ki mora biti obvezno overjena pri notarju ali Upravni enoti, VPIS NI MOŽEN. 

   

  Plačnik šolnine je lahko tudi druga pravna oseba.

  V tem primeru je potrebno podatke o plačniku prinesti na vpis skupaj z izpolnjeno in podpisano IZJAVO PLAČNIKA O PLAČILU ŠOLNINE in/ali IZJAVO PLAČNIKA O PLAČILU VSEH STROŠKOV ŠTUDIJA. 

   

  Dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

  Podiplomski študijski programi 2. stopnje Zdravstvena nega

  FINANCIRANJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

  Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije.
  Na podlagi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja so državljani_ke Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije za vpis v študijskem letu 2023/2024 izenačeni z državljani_kami Republike Slovenije in državljani_kami držav članic Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni_e plačila šolnine za tujce_ke za redni študij.

   

  Državljani_ke držav nečlanic Evropske unije morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16, 25/19 in 56/22). Od študijskega leta 2021/2022 dalje se državljani_ke Velike Britanije vpisujejo kot državljani_ke držav nečlanic Evropske unije in je za njihov študij predvideno plačilo šolnine. Višina šolnine za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic Evropske unije – tujce_ke je določena z višino šolnine za državljane_ke Republike Slovenije za posamezen študijski program za izredni študij.