Informacije o vpisu (za že vpisane študente)

Vpisi v študijsko leto 2020/2021

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - OBVESTILO O VPISU

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE - OBVESTILO O VPISU

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

 

Navodila za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve UM FZV

 • Obrazec:  Prošnja za podaljšanje statusa študenta
 • Obrazec:  Prošnja za ponavljanje letnika – zbranih več kot 30 ECTS točk
 • Obrazec:  Prošnja za ponavljanje letnika – zbranih od 15 do 30 ECTS točk
 • Obrazec: Prošnja za podaljšanje statusa študenta zaradi izrednih razmer, povezanih s COVID-19 – DODATNO LETO (za študente 1. st. Zdravstvena nega, za katere pedagoški proces letnega semestra 2019/2020 ni bil izveden v celoti in ne dosegajo 30 ECTS vpisanega letnika za izjemno napredovanje)
 • Obrazec:Prošnja za izjemno napredovanje v višji letnik - zbranih 30 ECTS točk (in več) vpisanega letnika
 • Obrazec: Prošnja za spremembo načina študija 2020-2021

 

  Merila za presojo prošenj študentov

    

     Navodila za e-vpis 2020-2021

    E - vpis bo možen od vključno 10.08.2020 do vključno 28.09.2020.

    

   Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​ (8. 9. 2017)

   Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​​ (NPB-3)

    

    

   Pridobitev posebnega statusa

   Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

   Več informacij: https://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami.

    

   Pogodba o izobraževanju / Aneks k pogodbi o izobraževanju

    

   UM FZV s študentom, ki plačuje šolnino, sklene v 1. letniku POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ob vpisu v višji letnik pa ANEKS K POGODBI O IZOBRAŽEVANJU.

   V primeru plačila ŠOLNINE NA OBROKE (ne glede na letnik vpisa) je sestavni del pogodbe tudi IZJAVA POROKA, kateri mora imeti redne mesečne prihodke iz naslova delovnega razmerja oziroma iz drugih virov in ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

    

   ŠTUDENT PRINESE NA VPIS:

   • v 1. letnik izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Pogodbe o izobraževanju (pogodbe se posredujejo študentu skupaj z vpisno dokumentacijo);
   • v višji letnik, izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Aneksa k pogodbi o izobraževanju.

    

   Brez Izjave poroka, ki mora biti obvezno overjena pri notarju ali Upravni enoti, VPIS NI MOŽEN. 

    

   Plačnik šolnine je lahko tudi druga pravna oseba.

   V tem primeru je potrebno podatke o plačniku prinesti skupaj z izpolnjeno in podpisano IZJAVO PLAČNIKA O PLAČILU STROŠKOV ŠTUDIJA na vpis. 

    

    

   Dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

    

   Podiplomski študijski programi 2. stopnje Zdravstvena nega

    

   FINANCIRANJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

    

   Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju.
    
    

   Veljavnost SPORAZUMOV na področju izobraževanja

     

   Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. ​