Informacije o vpisu (za že vpisane študente)

Vpisi v študijsko leto 2021/2022

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. ST. ZDRAVSTVENA NEGA IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. ST. - OBVESTILO O VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

  Navodila za e-vpis 2021-2022     

 

POMEMBNO:

 

E – VPIS JE OBVEZEN ZA VSE DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE ŠTUDENTE UM FZV IN MOŽEN

OD VKLJUČNO 10.08.2021 DO NAJKASNEJE 28.09.2021. PO TEM DATUMU e-VPIS NE BO VEČ MOGOČ.  

 

 

POPOLNO VPISNO DOKUMENTACIJO POŠLJITE PO POŠTI S PRIPOROČENO POŠILJKO NA NASLOV:

UM FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

ŽITNA ULICA 15

2000 MARIBOR.  

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

 

NOVO

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na 6. korespondenčni seji Senata, ki je bila sklicana dne 7. 9. 2021 in je trajala do 9. 9. 2021 sprejel sklep, s katerim je razširil NABOR upravičenih razlogov za izjemno napredovanje v višji letnik, za ponavljanje letnika ali za podaljšanje statusa študenta — med upravičene razloge se po novem štejejo  razmere, nastale zaradi nastanka izrednega dogodka, epidemije koronavirusne bolezni covid-19, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi. Navedeno pomeni, da se boste študentje pri prošnjah za izjemni vpis v višji letnik, za ponavljanje letnika ali za podaljšanje statusa študenta lahko sklicevali tudi na izjemne razmere, ob upoštevanju da je potrebno tudi za ta razširjen razlog priložiti USTREZNO POTRDILO (enako kot za vse ostale razloge navedene v prošnjah).

 

Vsi ostali pogoji podaje prošenj za ponavljanje letnika, izjemno napredovanje in podaljšanje statusa, skladno z določili Statuta UM, ostanejo nespremenjeni in veljajo kot je napisano v Navodilih za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve UM FZV. Obrazci »prošnje« so dopolnjene z zgoraj navedenim upravičenim razlogom.

Za več dodatnih informacij preverite elektronsko pošto študentske um domene.

 

 

Navodila za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve UM FZV

 

POMEMBNO:

 

NOVI, SPREMENJENI ROKOVNIK:

 

    

Rok za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, podaljšanje statusa študenta med študijem ter absolventa

 

 

Četrtek, 16.09.2021

Prošnje, ki bodo prispele po tem roku se bodo, kot prepozne, s sklepom zavrgle.

 

  Merila za presojo prošenj študentov

   Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru

   Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​​ (NPB-3)

    

    

   Pridobitev posebnega statusa

   Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

   Pravilnik in vloga je dostopna na spletni strani UM FZV na povezavi: https://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami.

   Vlogo je potrebno posredovati na Komisijo za študijske zadeve najkasneje do 30.09.2021.

    

   Pogodba o izobraževanju / Aneks k pogodbi o izobraževanju

    

   UM FZV s študentom, ki plačuje šolnino, sklene v 1. letniku POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ob vpisu v višji letnik pa ANEKS K POGODBI O IZOBRAŽEVANJU.

    

   V primeru plačila ŠOLNINE NA OBROKE (ne glede na letnik vpisa) je sestavni del pogodbe tudi IZJAVA POROKA, kateri mora imeti redne mesečne prihodke iz naslova delovnega razmerja oziroma iz drugih virov in ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

    

   ŠTUDENT PRINESE NA VPIS:

   • v 1. letnik izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Pogodbe o izobraževanju (pogodbe se posredujejo študentu skupaj z vpisno dokumentacijo);
   • v višji letnik, izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Aneksa k pogodbi o izobraževanju.

    

   Brez Izjave poroka, ki mora biti obvezno overjena pri notarju ali Upravni enoti, VPIS NI MOŽEN. 

    

   Plačnik šolnine je lahko tudi druga pravna oseba.

   V tem primeru je potrebno podatke o plačniku prinesti skupaj z izpolnjeno in podpisano IZJAVO PLAČNIKA O PLAČILU STROŠKOV ŠTUDIJA na vpis. 

    

    

   Dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

    

   Podiplomski študijski programi 2. stopnje Zdravstvena nega

    

   FINANCIRANJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

   Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju.
    
    

   Veljavnost SPORAZUMOV na področju izobraževanja

     

   Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. ​