Informacije o vpisu (za že vpisane študente)

Vpisi v študijsko leto 2019/2020

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

  •   Navodila za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve UM FZV
  •   Obrazec: Prošnja za Komisijo za študijske zadeve UM FZV
  •   Obrazec: Prošnja za spremembo načina študija UM FZV

 

  Navodila za e-vpis 2019-2020 - ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

  Navodila za e-vpis 2019-2020 -ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE        

 

E - vpis bo možen od vključno 20.08.2019 do vključno 28.09.2019.

 

Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​ (8. 9. 2017)

Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​​ (NPB-3)

 

  Pooblastilo za vpis

 

 

Pridobitev posebnega statusa

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Več informacij: https://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami.

 

 

Pogodba o izobraževanju / Aneks k pogodbi o izobraževanju

 

UM FZV s študentom, ki plačuje šolnino, sklene v 1. letniku POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ob vpisu v višji letnik pa ANEKS K POGODBI O IZOBRAŽEVANJU.

V primeru plačila ŠOLNINE NA OBROKE (ne glede na letnik vpisa) je sestavni del pogodbe tudi IZJAVA POROKA, kateri mora imeti redne mesečne prihodke iz naslova delovnega razmerja oziroma iz drugih virov in ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

 

ŠTUDENT PRINESE NA VPIS:

  • v 1. letnik izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Pogodbe o izobraževanju (pogodbe se posredujejo študentu skupaj z vpisno dokumentacijo);
  • v višji letnik, izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma Aneksa k pogodbi o izobraževanju.

 

Brez Izjave poroka, ki mora biti obvezno overjena pri notarju ali Upravni enoti, VPIS NI MOŽEN. 

 

Plačnik šolnine je lahko tudi druga pravna oseba.

V tem primeru je potrebno podatke o plačniku prinesti skupaj z izpolnjeno in podpisano IZJAVO PLAČNIKA O PLAČILU STROŠKOV ŠTUDIJA na vpis. 

 

 

Dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

  •   Aneks k pogodbi o izobraževanju 2. letnik 
  •   Aneks k pogodbi o izobraževanju 3. letnik

 

Podiplomski študijski programi 2. stopnje Zdravstvena nega

  •   Smer Zdravstvena nega: Aneks k pogodbi 2. letnik
  •   Smer Urgentna stanja v zdravstvu: Aneks k pogodbi 2. letnik

 

FINANCIRANJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

 

Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju.
 
 

Veljavnost SPORAZUMOV na področju izobraževanja

  

Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. ​