Zdravstvena nega (3. st.)

Podiplomski študijski program 3. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA 

Smer Zdravstvena nega

 

Trajanje študija: 3 leta (180 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.)


Vodja študijskega programa: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega bo omogočal izobraževanje študentov s področja zdravstvene nege. Študenti bodo sposobni razvijati, znanstvenoraziskovalno delo modele, postopke in procese zdravstvene nege kot jedro znanja za prakso in izobraževanje.  S tem bo omogočena povezava teoretičnih modelov in konceptov v praksi ter aplikacija znanstvenih dokazov, ki so osnova za na dokazih utemeljeno zdravstveno nego.

Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega predstavlja jedro pri nadaljnjem razvoju znanstveno raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih institucijah in bo omogočil zmanjšanje vrzeli med teorijo in prakso, razvoj znanosti za podporo razvoja zdravstvene nege, kot znanstvene discipline v slovenskem prostoru.

 


 

Zaposlitvene možnosti                                                                                

Doktorji znanosti študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega se lahko zaposlujejo v:

  • zdravstvenih ustanovah,
  • socialno-varstvenih zavodih in
  • izobraževalnih in raziskovalnih institucijah.

 

Pridobljene kompetence                                                                                                  

Študenti na študijskem programu v okviru splošnih kompetenc pridobijo in obvladajo:     

  • sposobnost identificiranja danega znanstvenoraziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev (obvladovanje raziskovalnih metodologij in metod ter procesov v zdravstveni negi),
  • uporaba informacij in dokazov iz znanstvene literature in drugih virov za sistematično analiziranje, dokumentiranje in pripravo dokazov za podporo  in prakso zdravstvene nege,
  • sposobnost analize, evalvacije, razvoja in vključevanje teoretičnih modelov v proces zdravstvene nege, prakse in uvajanja konceptov teorij, ki so podlaga za teoretično utemeljeno zdravstveno nego,
  • sposobnost  teoretičnega in praktičnega  ugotavljanja, kritično ocenjevanje ter povzemanje na raziskovanju utemeljenih vprašanj, ki izhajajo iz prakse zdravstvene nege,
  • sposobnost etične refleksije in zavezanost razvoju jedra znanja  in znanstvene discipline zdravstvene nege.

Prav tako študijski program omogoča poglabljanje znanja s področja raziskovanja, raziskovalnih metodologij in metod, teorij, konceptov in prakse zdravstvene nege, osnovane na znanstvenih dokazih.

Predmetno specifične kompetence se nanašajo na izbirne učne enote.

 

Izvedba izbirnih predmetov                                           

Izbirne učne enote se bodo izvajale v obliki: predavanj, seminarjev ali e-predavanj, e-seminarjev.

Študent si izbirni predmet v obsegu 10 ECTS  lahko izbere na kateri izmed drugih članic UM, lahko pa tudi predmet  z drugih univerz doma in v tujini, v kolikor želi aplicirati interdisciplinarno raziskovanje na področje, iz katerega namerava doktorirati.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                      

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik bo moral študent opraviti vse s študijskim programom določene obveznosti prvega letnika v obsegu 60 ECTS.

Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik doktorskega študijskega programa bo moral  študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS točk  drugega letnika.

 

Pogoji za dokončanje študija                                                                                                       

Študent bo zaključi študij, ko bo izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napisal in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo ter tako skupno zbral najmanj 180 ECTS. Pogoj za dokončanje študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega je uspešen zagovor doktorske disertacije v skladu s Statutom Univerze v Mariboru ter Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (v nadaljnjem besedilu Pravilnik). Kandidat bo lahko pristopil k zagovoru doktorske disertacije, ko bo opravil obveznosti doktorskega študija (tj. ko bo prijavil doktorsko temo in napisal doktorsko disertacijo ter v skladu s Pravilnikom prejel pozitivno oceno Komisije za oceno disertacije).

Doktorska disertacija mora predvsem zadostiti pogoju izvirnosti in mora predstavljati izvirni znanstveni prispevek na področju, ki ga obravnava. Poleg tega morajo biti izsledki in metodologija disertacije še pred promocijo v znanstveni naslov »doktor znanosti« podvrženi tudi kritični presoji v mednarodni znanstveni javnosti, in sicer morajo študenti objaviti članek v eni izmed revij s seznama Science Citation Index (SCI) z IF. 

 

 Predmetnik                                                                                                

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

3. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

 

 1.LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

McKenna, Šostar Turk Zdravstvena nega in metode znanstvenoraziskovalnega dela

6

 

Pajnkihar, McKenna Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

6

 

Pajnkihar Napredne kvalitativne metode raziskovanja 

6

 

  Individualno raziskovalno delo I

3

 

Watson, Vrbnjak Prenosljiva znanja

3

 

  Izbirni predmet 1

6

 

Vrbnjak, Pajnkihar Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

 

9

Štiglic Napredne kvantitativne metode raziskovanja 

 

6

  Izbirni predmet 2

 

6

  Izbirni predmet 3

 

6

  Individualno raziskovalno delo II

 

3

Skupaj

30

30

SKUPAJ 1. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ZIMSKI IN LETNI SEMESTER - ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

 

** Izbirni predmeti se izvajajo v obliki e-predavanj in e-seminarjev

 


2.LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

  Individualno raziskovalno delo III

24

 

  Seminar I

6

 

  Individualno raziskovalno delo IV

 

24

  Seminar II

 

6

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

*neposredne individualne konzultacije z mentorjem

 


3.LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

 

  Individualno raziskovalno delo V

24

 

  Seminar III

6

 

  Doktorska disertacija

 

30

Skupaj

30

30

SKUPAJ 3. LETNIK

60

 

*neposredne individualne konzultacije z mentorjem

 


Študent si pred vpisom izbere mentorja in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega namerava doktorirati.