Zdravstvena nega (3. st.)

Podiplomski študijski program 3. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA 

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 3 leta (180 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.)


Vodja študijskega programa: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega bo omogočal izobraževanje študentov s področja zdravstvene nege. Študenti bodo sposobni razvijati, znanstvenoraziskovalno delo modele, postopke in procese zdravstvene nege kot jedro znanja za prakso in izobraževanje.  S tem bo omogočena povezava teoretičnih modelov in konceptov v praksi ter aplikacija znanstvenih dokazov, ki so osnova za na dokazih utemeljeno zdravstveno nego.

Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega predstavlja jedro pri nadaljnjem razvoju znanstveno raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih institucijah in bo omogočil zmanjšanje vrzeli med teorijo in prakso, razvoj znanosti za podporo razvoja zdravstvene nege, kot znanstvene discipline v slovenskem prostoru.

 

| Študijski program ima akreditacijo do 21. 04. 2023 |


 

Zaposlitvene možnosti                                                           

Doktorji znanosti študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega se lahko zaposlujejo v:

  • zdravstvenih ustanovah,
  • socialno-varstvenih zavodih in
  • izobraževalnih in raziskovalnih institucijah.

 

Pridobljene kompetence                                                                             

Študenti na študijskem programu v okviru splošnih kompetenc pridobijo in obvladajo:     

  • sposobnost identificiranja danega znanstvenoraziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev (obvladovanje raziskovalnih metodologij in metod ter procesov v zdravstveni negi),
  • uporaba informacij in dokazov iz znanstvene literature in drugih virov za sistematično analiziranje, dokumentiranje in pripravo dokazov za podporo  in prakso zdravstvene nege,
  • sposobnost analize, evalvacije, razvoja in vključevanje teoretičnih modelov v proces zdravstvene nege, prakse in uvajanja konceptov teorij, ki so podlaga za teoretično utemeljeno zdravstveno nego,
  • sposobnost  teoretičnega in praktičnega  ugotavljanja, kritično ocenjevanje ter povzemanje na raziskovanju utemeljenih vprašanj, ki izhajajo iz prakse zdravstvene nege,
  • sposobnost etične refleksije in zavezanost razvoju jedra znanja  in znanstvene discipline zdravstvene nege.

Prav tako študijski program omogoča poglabljanje znanja s področja raziskovanja, raziskovalnih metodologij in metod, teorij, konceptov in prakse zdravstvene nege, osnovane na znanstvenih dokazih.

Predmetno specifične kompetence se nanašajo na izbirne učne enote.

 

Izvedba izbirnih predmetov                      

Izbirne učne enote se bodo izvajale v obliki: predavanj, seminarjev ali e-predavanj, e-seminarjev.

Študent si izbirni predmet v obsegu 10 ECTS  lahko izbere na kateri izmed drugih članic UM, lahko pa tudi predmet  z drugih univerz doma in v tujini, v kolikor želi aplicirati interdisciplinarno raziskovanje na področje, iz katerega namerava doktorirati.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik bo moral študent opraviti vse s študijskim programom določene obveznosti prvega letnika v obsegu 60 ECTS.

Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik doktorskega študijskega programa bo moral  študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS točk  drugega letnika.

 

Pogoji za dokončanje študija                                                                                  

Študent bo zaključi študij, ko bo izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napisal in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo ter tako skupno zbral najmanj 180 ECTS. Pogoj za dokončanje študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega je uspešen zagovor doktorske disertacije v skladu s Statutom Univerze v Mariboru ter Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (v nadaljnjem besedilu Pravilnik). Kandidat bo lahko pristopil k zagovoru doktorske disertacije, ko bo opravil obveznosti doktorskega študija (tj. ko bo prijavil doktorsko temo in napisal doktorsko disertacijo ter v skladu s Pravilnikom prejel pozitivno oceno Komisije za oceno disertacije).

Doktorska disertacija mora predvsem zadostiti pogoju izvirnosti in mora predstavljati izvirni znanstveni prispevek na področju, ki ga obravnava. Poleg tega morajo biti izsledki in metodologija disertacije še pred promocijo v znanstveni naslov »doktor znanosti« podvrženi tudi kritični presoji v mednarodni znanstveni javnosti, in sicer morajo študenti objaviti članek v eni izmed revij s seznama Science Citation Index (SCI) z IF. 

 

 Predmetnik                                                                           

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

3. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 - 1. LETNIK

(velja za vpisane študente v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020)

 

 

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

3. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 - 2. IN 3. LETNIK

(velja za vpisane študente v 2. ali 3. letnik v študijskem letu 2019/2020)