Bioinformatika (2. st.)

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
BIOINFORMATIKA

(Interdisciplinarni študijski program)

Bioinformatika (II. st.)

V študijskem letu 2021/2022 študijskega programa ne razpisujemo.

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister bioinformatike, magistrica bioinformatike (mag. bioinf.)


Vodja študijskega programa: Doc. dr. Aleš Fajmut


Študij bioinformatike je interdiscplinarni študijski program in združuje področja zdravstva, informatike in naravoslovja. Program se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Študij omogoča uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri preučevanju genomike in proteomike z namenom preprečevanja bolezni in njihovega zdravljenja. Prav tako je bioinformatika pomembna pri razvoju novih gensko občutljivih zdravil, razumevanju procesov delovanja živih bitij, predvsem človeka, še posebej pomembna pa je pri raziskavah genoma, zaradi velikega števila kompleksnih podatkov, ki jih raziskave takšnega tipa zajemajo. Študentje bodo pridobili pogljobljena znanja iz področij bioinformatike, genomike, proteomike, računalniških algoritmov, razvijanja biometričnih aplikacij, aplikacij metod molekularne in celične biologije, biokemije, biofizike, biomedicine, medicinske in zdravstvene informatike, reševanja biomedicinskih problemov, uporabe informacijskih tehnologij za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov.


Diferencialni izpiti                                                                 

Diferencialni izpiti so dodatne študijske obveznosti za kandidate, ki prihajajo z drugih (nesorodnih) strokovnih področij in jih mora kandidat, skladno z določili besedila razpisa za vpis v podiplomske študijske programe, opraviti pred vpisom na magistrski študijski program 2. stopnje Bioinformatika v obsegu 18 ECTS točk in sicer: 

 

 PREDMET

NOSILEC

ECTS

CENA IZPITA

ETIKA V ZDRAVSTVU

Prof. dr. Bojan Borstner

(bojan.borstner@um.si)

3

97,20 EUR

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA IN IKT

Prof. dr. Milan Zorman

(milan.zorman@um.si)  

5

97,20 EUR

OSNOVE BIOFIZIKE

Doc. dr. Aleš Fajmut

(ales.fajmut@um.si)

5

97,20 EUR

OSNOVE BIOKEMIJE

Prof. dr. Uroš Potočnik

 (uros.potocnik@um.si)

5

97,20 EUR

 

 

Navodila:

Za opravljanje diferencialnega izpita je potrebno v Referat za študentske zadeve UM FZV pravočasno posredovati po pošti na naslov fakultete (s priporočeno pošto) ali osebno v času uradnih ur ali skenirano po elektronski pošti ( referat.fzv@um.si):

 

 • PRIJAVNICO na razpisan izpitni rok najkasneje 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom (Prijavnica je dosegljiva na spletni strani UM FZV na povezavi http://www.fzv.um.si/dokumenti-gradiva-obrazci-za-%C5%A1tudente-0).
  V zgornji desni kot prijavnice je potrebno obvezno napisati kontaktno telefonsko številko in naslov elektronske pošte.
 • POTRDILO O PLAČILU stroškov diferencialnega izpita.

 

Več informacij v zvezi z opravljanjem diferencialnih izpitov dobijo kandidati v Referatu za študentske zadeve UM FZV po telefonu ali osebno v času uradnih ur ali po elektronski pošti referat.fzv@um.si.

 

PODATKI ZA PLAČILO:

 

Nalogodajalec: podatki kandidata
Prejemnik: UM, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 MARIBOR
Namen plačila: diferencialni izpit pri predmetu _____________
TRR fakultete: SI56 0110 0609 0125 827
Referenca:    2-2020

 

Zaposlitvene možnosti diplomantov                                                                                            

Možnosti zaposlitve diplomanta so zelo široke in deloma navedene pri predmetno specifičnih kompetencah posameznih predmetov. Vsekakor je diplomant sposoben zasedati najodgovornejša delovna mesta, pri čemer je sposoben zaposliti sebe in ustvarjati delovna mesta drugim. To pa je iz vidika gospodarskega razvoja države še kako pomembno, saj je bioinformatika ena od najperspektivnejših znanosti 21. stoletja.

Diplomanti bodo zaposljivi na naslednjih področjih:

 • zdravstveni zavodi (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • javna uprava,
 • zasebni sektor,
 • finančni sektor,
 • prehrambena industrija,
 • farmacija,
 • izobraževalne in raziskovalne ustanove,
 • slovenska vojska in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                    

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Med splošnimi kompetencami magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika so posebej izpostavljene naslednje kompetence:

 • sposobnost pravilne aplikacije temeljnih znanj s področja znanstvenih metod in laboratorijskih tehnik;
 • napredne spretnosti za aplikacijo metod molekularne in celične biologije ter biofizike za raziskovanje in reševanje kompleksnih biomedicinskih problemov in sistemov;
 • poznavanje metod genomike in proteomike in njihova aplikacija;
 • poznavanje metodologij in paradigem informacijske tehnologije za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov;
 • kompetence za oblikovanje zdravstvenih informacijskih sistemov na splošno in bolj specifično za oblikovanje bioinformacijskih sistemov;
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev;
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju bionformatike.

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju bionformatike, in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi;
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v bioinformatiki in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik področja bioinformatike;
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel;
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju bioinformatike.

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom so zapisane pri posameznem predmetu.

 

Izvedba in menjava izbirnih učnih enot
Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Bioinformatika se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
                                                                                                           

 

10 in več študentov predavanja v celoti
seminarji v celoti
vaje v celoti
5 do 9 študentov predavanja 50%
seminarji 50 %
vaje v celoti
1 do 4 študentje učna enota se ne izvaja

 

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…) lahko poda študent, na podlagi predhodne odobritve pristojnega prodekana, pisno prošnjo za menjavo izbirnega predmeta najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta.

Kasnejše menjave niso več mogoče.

 

Priznanje znanj in spretnosti                                                                                                                    

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata:Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV , ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                                      

Študent podiplomskega študijskega programa Bioinformatika napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 42 ECTS iz obveznih učnih enot, s tem, da mora obvezno opraviti izpit iz učne enote Uvod v bioinformatiko. 

 

 Predmetnik                                                                                                             

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE BIOINFORMATIKA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

 

V študijskem letu 2020-2021 1. letnika ne izvajamo.

 


2. LETNIK (izvajamo v študijskem letu 2020-2021)

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Fajmut Teoretična biofizika

6

 

Potočnik Bioinformatika in genetske raziskave

6

 

Potočnik DNA mikromreže in analiza ekspresije genov

6

 

  Izbirni predmet 1

6

 

  Izbirni predmet 2

6

 

Štiglic Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki

 

6

  Seminar

 

9

  Magistrska naloga

 

15

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

 

Nosilec Predmet

ECTS

Kokol Teorija kompleksnosti s kaosom

6

Kokol, Welzer Družovec Zdravstvena informatika

6

Mongus Vizualizacija znanstvenih podatkov

6

Fajmut Matematično modeliranje in simulacije v zdravstvu

6

Glavač Proteinske strukture in proteomika

6

Potočnik Farmakogenomika

6

Glavač Humana molekularna genetika-izbrane vsebine

6

Potočnik Rekombinantna DNA tehnologija

6

Potočnik Osnove molekularne in populacijske genetike

6

 


 

 

Predmetnik za študijsko leto 2019/2020

          UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Predmetnik za študijsko leto 2018/2019

          UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Predmetnik za študijsko leto 2017/2018

 

 

   Povprečna dolžina trajanja študija                                                                                                      

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Bioinformatika

LETO SKUPAJ R
2016 4,0 4,0
2017 5,1 5,1
2018 5,8 5,8
2019 4,1 4,1
2020 3,1 3,1

 

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8