Management ZSV (2. st.)

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU

(študijski program se  izvaja v sodelovanju Fakultete za zdravstvene vede in Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru)

Management ZSV (II. st.)

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstveno-socialnega managementa, magistrica zdravstveno-socialnega managementa (okrajšava mag. zdr. – soc. manag.)


Vodja študijskega programa: Izr. prof. dr. Mateja Lorber


Študijski program omogoča študentom poglobljena znanja na strokovnem in znanstvenem področju managementa v zdravstvu in socialnem varstvu ter prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Sodobni management je proizvod in eden od temeljnih sestavnih delov modernih družb. Brez metod in tehnik managementa ne bi bilo uspešnih in učinkovitih organizacij na različnih področjih človekovega delovanja. Velika vloga sodobnega managementa v razvoju modernih organizacij je tudi razlog za nenehno porajanje novih spoznanj na tem področju in s tem tudi novih organizacijskih oblik. Študijski program upošteva posebnosti, ki so prisotne na zdravstvenem in socialnem področju, to so pacienti, stanovalci socialno varstvenih in drugih zavodov ter zaposleni. Diplomantom omogoča kompetentno in fleksibilno vodenje in upravljanje na strateškem in operativnem nivoju ter organizacijsko spreminjanje delovanja zavodov glede na zahteve in spremembe v okolju.


 Diferencialni izpiti                                                                                                                  

Diferencialni izpiti so dodatne študijske obveznosti za kandidate, ki prihajajo z drugih strokovnih področij in jih mora kandidat, skladno z določili besedila razpisa za vpis opraviti pred vpisom na magistrski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu v obsegu 11 ECTS točk in sicer:

 

PREDMET

NOSILEC

ECTS

CENA IZPITA

SOCIOLOGIJA ZDRAVJA IN BOLEZNI

Prof. dr. Jana Goriup

5 ECTS

100,50 EUR

TEORIJE ORGANIZACIJE IN MANAGEMENTA

Izr. prof. dr. Polona Šprajc

6 ECTS

100,50 EUR

 

Diferencialni izpit iz predmeta Sociologija zdravja in bolezni se opravlja na FZV UM, diferencialni izpit iz predmeta Teorije organizacije in managementa pa na FOV UM.

 Več informacij v zvezi z opravljanjem diferencialnega izpita iz predmeta

 • Sociologija zdravja in bolezni dobijo kandidati v Referatu za študentske zadeve FZV UM po telefonu ali osebno v času uradnih ur ali po elektronski pošti referat.fzv@um.si,
 • Teorije organizacije in managementa pa v Referatu za študentske zadeve FOV UM po telefonu v času uradnih ur ali po elektronski pošti romana.lesjak@fov.uni-mb.si.

Za opravljanje diferencialnega izpita iz predmeta Sociologija zdravja in bolezni je potrebno v Referat za študentske zadeve UM FZV pravočasno posredovati po pošti na naslov fakultete (s priporočeno pošto) ali osebno v času uradnih ur ali skenirano po elektronski pošti ( referat.fzv@um.si):

 • PRIJAVNICO na razpisan izpitni rok najkasneje 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom (Prijavnica je dosegljiva na spletni strani UM FZV na povezavi http://www.fzv.um.si/dokumenti-gradiva-obrazci-za-%C5%A1tudente-0).
  V zgornji desni kot prijavnice je potrebno obvezno napisati kontaktno telefonsko številko in naslov elektronske pošte.
 • POTRDILO O PLAČILU stroškov diferencialnega izpita.

 

PODATKI ZA PLAČILO:

Nalogodajalec: podatki kandidata
Prejemnik: UM, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 MARIBOR
Namen plačila: diferencialni izpit pri predmetu Sociologija zdravja in bolezni
TRR fakultete: SI56 0110 0609 0125 827
Referenca:    2-2021

 

Zaposlitvene možnosti diplomantov                                                                                                                  

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se bodo lahko zaposlili na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                                     

Splošne kompetence, pridobljene s programom

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu študent pridobi poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskane novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oz. temeljne, aplikativne ali razvojno raziskovalne naloge.

Predmetno specifične kompetence

 • Sposobnost razumevanja organiziranosti zdravstvenih in socialnih zavodov, spoznavanje novih vlog managerjev (formalna avtoriteta, medosebni odnosi, informacijska vloga, odločitvena vloga) ter spoznavanje novih metod dela.
 • Sposobnost razumevanja managementskih procesov, poznavanje managementskih funkcij in ekonomike v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost uporabe informacijskih sistemov in informacijsko komunikacijske tehnologije za uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje ter za sprejemanje odločitev.
 • Sposobnost ravnanja z ljudmi in upravljanja z vsemi drugimi viri pri tem pa upoštevanje ekonomskih zmožnosti zdravstvenih in socialnih zavodov.
 • Razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi in zaposlenih ter vpliv drugih  dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva.
 • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj.
 • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost ocenjevanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v zdravstvenih in socialnih zavodih ter poznavanje evropskih in nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti.
 • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.

 

Izvedba in menjava izbirnih učnih enot                                                                                                                   

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…) lahko poda študent, na podlagi predhodne odobritve pristojnega prodekana, pisno prošnjo za menjavo izbirnega predmeta najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta.

Kasnejše menjave niso več mogoče.

 

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Management v zdravstvu in socialnem varstvu se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:                                 

 

10 in več študentov predavanja v celoti
5 do 9 študentov predavanja 50%
1 do 4 študentje učna enota se ne izvaja

 

 

Priznanje znanj in spretnosti                                                                                                                                                   

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje
Na 2. stopnji magistrskega študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu mora študent za napredovanje v višji letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk v tekočem letniku (npr. vsi izpiti, seminarske naloge, projekti in druge oblike predpisane s projekti).                                                                                                         

                          

 Predmetnik                                                                                                                                            

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

 

1. LETNIK (IZVAJA V 2023/2024 FZV UM)

 

Naziv

Nosilec

ECTS

Semester

METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

SONJA ŠOSTAR TURK, GREGOR ŠTIGLIC

9

Zimski

MANAGEMENT V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

POLONA ŠPRAJC

9

Zimski

IZBIRNI PREDMET 1  

6

Zimski

IZBIRNI PREDMET 2  

6

Zimski

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

GREGOR ŠTIGLIC, UROŠ RAJKOVIČ

6

Poletni

ETIČNI VIDIKI V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH IN ZAKONODAJA

BOJAN BORSTNER, SUZANA KRALJIĆ

6

Poletni

KAKOVOST V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

MATJAŽ MALETIČ

6

Poletni

IZBIRNI PREDMET 1  

6

Poletni

IZBIRNI PREDMET 2  

6

Poletni

Izbirne učne enote
MEDKULTURNI MANAGEMENT POLONA ŠPRAJC

6

Zimski

OBVLADOVANJE SREDSTEV V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

DAMJAN MALETIČ

6

Zimski

NA TEORIJAH IN DOKAZIH UTEMELJENO ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO VRBNJAK, PAJNKIHAR

6

Zimski

TEMELJNI VIDIKI EPIDEMIOLOGIJE KOT OSNOVA ZA NAČRTOVANJE IVAN ERŽEN

6

Zimski

ERGONOMSKI PRISTOPI V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENO SOCIALNEM VARSTVU JADRANKA STRIČEVIĆ

6

Poletni

PRAVNA UREDITEV V ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

BOJAN VAVTAR

6

Poletni

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE V ZDRAVSTVENO SOCIALNEM VARSTVU SELAK

6

Poletni

PSIHOLOŠKI PRISTOPI K VODENJU TEMENT

6

Poletni

 

2. LETNIK SE V ŠTUDIJSKEM LETU 2023-2024 IZVAJA NA UM FOV PO VELJAVNEM PREDMETNIKU 2. LETNIKA V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023.

 

 

************************************************************************************************************************

2. LETNIK (2023/2024 UM FOV)

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Kern Procesni management v zdravstvenih in  socialnih organizacijah

8

 

Maher Ekonomika v zdravstvenih in  socialnih organizacijah

8

 

Ferjan Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v zdravstvenih in  socialnih organizacijah

7

 

Šostar Turk Vplivi okolja na zdravje

7

 

  Izbirni predmet

 

6

Lorber, Maletič Magistrsko delo

 

24

Skupaj 

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV

Nosilec Predmet

ECTS

Vukovič Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in  socialnih organizacijah

6

Ačko Standardizacija na področju zdravstvenega in socialnega varstva

6

Podbregar, Lorber Management in voditeljstvo v zdravstveni negi

6

 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                                                                                                     

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu

LETO

SKUPAJ

R

I

2016 4,4 4,2 4,5
2017 5,2 4,2 6,2
2018 4,3 3,9 4,6
2019 4,5 4,9 4,1
2020 5,3 4,2 6,5

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8

 

 Nadaljevanje študija po prekinitvi – za osebe brez statusa               

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti na vpisanem študijskem programu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti/zaključiti študij, se prijavijo z obrazcem      

Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi v študijskem letu 2023-2024

 

 Izpolnjeno in podpisano prošnjo se posreduje po pošti ali odda v Referat za študijske in študentske zadeve UM FZV v času uradnih ali pošlje po elektronski pošti referat.fzv@um.si.

 Na podlagi te prošnje vam bomo uredili podaljšanje veljavnosti digitalne identitete (za dostop do AIPS-a in DKUM-a) za tekoče študijsko leto in vam v primeru, če vam bo Komisija za študijske zadeve UM FZV zaradi spremembe študijskega programa, na podlagi 122. in 123. člena Statuta UM, določila dodatne študijske obveznosti, izdali sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za plačilo stroškov za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev v višini 29,50 EUR.

V primeru izdaje sklepa Komisije za študijske zadeve UM FZV je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 EUR.

 

************************************************************

Statut UM - 122. in 123. člen

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve  spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega  programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva  spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo  za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.