Management ZSV (2. st.)

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU

(študijski program se  izvaja v sodelovanju Fakultete za zdravstvene vede in Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru)

Management ZSV (II. st.)

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: magister zdravstveno-socialnega managementa, magistrica zdravstveno-socialnega managementa (okrajšava mag. zdr. – soc. manag.)


Vodja študijskega programa: Prof. dr. Sonja Šostar Turk


Študijski program omogoča študentom poglobljena znanja na strokovnem in znanstvenem področju managementa v zdravstvu in socialnem varstvu ter prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Sodobni management je proizvod in eden od temeljnih sestavnih delov modernih družb. Brez metod in tehnik managementa ne bi bilo uspešnih in učinkovitih organizacij na različnih področjih človekovega delovanja. Velika vloga sodobnega managementa v razvoju modernih organizacij je tudi razlog za nenehno porajanje novih spoznanj na tem področju in s tem tudi novih organizacijskih oblik. Študijski program upošteva posebnosti, ki so prisotne na zdravstvenem in socialnem področju, to so pacienti, stanovalci socialno varstvenih in drugih zavodov ter zaposleni. Diplomantom omogoča kompetentno in fleksibilno vodenje in upravljanje na strateškem in operativnem nivoju ter organizacijsko spreminjanje delovanja zavodov glede na zahteve in spremembe v okolju.

| Študijski program ima akreditacijo do 19. 5. 2023 |


 Diferencialni izpiti                                                                          

Diferencialni izpiti so dodatne študijske obveznosti za kandidate, ki prihajajo z drugih strokovnih področij in jih mora kandidat, skladno z določili besedila razpisa za vpis opraviti pred vpisom na magistrski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu v obsegu 11 ECTS točk in sicer:

 

PREDMET

NOSILEC

ECTS

CENA IZPITA

SOCIOLOGIJA ZDRAVJA IN BOLEZNI

Prof. dr. Jana Goriup

5 ECTS

98,40 EUR

TEORIJE ORGANIZACIJE IN MANAGEMENTA

Izr. prof. dr. Polona Šprajc

6 ECTS

98,40 EUR

 

Diferencialni izpit iz predmeta Sociologija zdravja in bolezni se opravlja na FZV UM, diferencialni izpit iz predmeta Teorije organizacije in managementa pa na FOV UM.

 Več informacij v zvezi z opravljanjem diferencialnega izpita iz predmeta

 • Sociologija zdravja in bolezni dobijo kandidati v Referatu za študentske zadeve FZV UM po telefonu ali osebno v času uradnih ur ali po elektronski pošti referat.fzv@um.si,
 • Teorije organizacije in managementa pa v Referatu za študentske zadeve FOV UM po telefonu v času uradnih ur ali po elektronski pošti romana.lesjak@fov.uni-mb.si.

Za opravljanje diferencialnega izpita iz predmeta Sociologija zdravja in bolezni je potrebno v Referat za študentske zadeve UM FZV pravočasno posredovati po pošti na naslov fakultete (s priporočeno pošto) ali osebno v času uradnih ur ali skenirano po elektronski pošti ( referat.fzv@um.si):

 • PRIJAVNICO na razpisan izpitni rok najkasneje 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom (Prijavnica je dosegljiva na spletni strani UM FZV na povezavi http://www.fzv.um.si/dokumenti-gradiva-obrazci-za-%C5%A1tudente-0).
  V zgornji desni kot prijavnice je potrebno obvezno napisati kontaktno telefonsko številko in naslov elektronske pošte.
 • POTRDILO O PLAČILU stroškov diferencialnega izpita.

 

PODATKI ZA PLAČILO:

Nalogodajalec: podatki kandidata
Prejemnik: UM, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 MARIBOR
Namen plačila: diferencialni izpit pri predmetu Sociologija zdravja in bolezni
TRR fakultete: SI56 0110 0609 0125 827
Referenca:    2-2019

 

Zaposlitvene možnosti diplomantov                                                                          

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se bodo lahko zaposlili na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                             

Splošne kompetence, pridobljene s programom

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu študent pridobi poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskane novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oz. temeljne, aplikativne ali razvojno raziskovalne naloge.

Predmetno specifične kompetence

 • Sposobnost razumevanja organiziranosti zdravstvenih in socialnih zavodov, spoznavanje novih vlog managerjev (formalna avtoriteta, medosebni odnosi, informacijska vloga, odločitvena vloga) ter spoznavanje novih metod dela.
 • Sposobnost razumevanja managementskih procesov, poznavanje managementskih funkcij in ekonomike v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost uporabe informacijskih sistemov in informacijsko komunikacijske tehnologije za uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje ter za sprejemanje odločitev.
 • Sposobnost ravnanja z ljudmi in upravljanja z vsemi drugimi viri pri tem pa upoštevanje ekonomskih zmožnosti zdravstvenih in socialnih zavodov.
 • Razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi in zaposlenih ter vpliv drugih  dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva.
 • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj.
 • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost ocenjevanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v zdravstvenih in socialnih zavodih ter poznavanje evropskih in nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti.
 • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.

 

Menjava izbirnega predmeta                                                                            

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…) lahko poda študent, na podlagi predhodne odobritve pristojnega prodekana, pisno prošnjo za menjavo izbirnega predmeta najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta.

Kasnejše menjave niso več mogoče.

 

 

Priznanje izpitov ali posameznih vsebin znotraj učnih enot                                                                                                            

Rok za podajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve UM FZV je 30.11. tekočega študijskega leta.

 

 1. Študent/ka izpolni obrazec »Prošnja za priznanje izpita ali posameznih vsebin iz učne enote« ter ga z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu, pošlje nosilcu učne enote;
 2. Nosilec učne enote na podlagi predložene dokumentacije izda pisno mnenje v zvezi s priznanjem izpita ali posameznih vsebin znotraj učne enote ter le – to skupaj s prošnjo študenta/ke ter vsemi ostalimi dokazili posreduje v Referat za študentske zadeve FZV UM;
 3. Referat za študentske zadeve UM FZV posreduje prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FZV UM;
 4. Komisija za študijske zadeve UM FZV na seji preuči in sprejme sklep v zvezi s priznavanjem učne enote ali posameznih vsebin znotraj učne enote;
 5. Študent/ka prejme po pošti odločbo.

 

Pogoji za napredovanje
Na 2. stopnji magistrskega študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu mora študent za napredovanje v višji letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk v tekočem letniku (npr. vsi izpiti, seminarske naloge, projekti in druge oblike predpisane s projekti).                                                                 

                          

 Predmetnik                                                                                                    

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

(1. letnik izvaja UM FZV, 2. letnik izvaja UM FOV)

 

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 


 

 PREDMETNIK ZA PRETEKLO ŠTUDIJSKO LETO

Predmetnik za študijsko leto 2018/2019

          UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Predmetnik za študijsko leto 2017/2018

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                                                             

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu

 

 

 

Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnja

LETO

SKUPAJ

R

I

2010

/

/

/

2011

2,0

2,0

2,0

2012

2,8

3,0

2,8

2013

3,7

3,7

3,7

2014

4,0

3,4

4,5

2015

4,2

3,9

4,6

2016 4,4 4,2 4,5
2017 5,2 4,2 6,2
2018 4,3 3,9 4,6

 

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje

 

LETO SKUPAJ R IZR
2013 4,2 4,0 4,3
2014 4,4 3,9 4,9
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0