Inštitut za zdravstveno nego

Študentke

 

Predstojnica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

T: +386 2 300 47 01
E: majda.pajnkihar@um.si

Tri leta po ustanovitvi Visoke zdravstvene šole je bil v letu 1996 na iniciativo Majde Pajnkihar ustanovljen prvi Inštitut za zdravstveno nego v Sloveniji za izvajanje interdisciplinarnih raziskav v zdravstveni negi in v disciplinah, ki so z njo sorodne ali povezane.   

 

Primarni cilj inštituta je priznavanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline in profesije. Temeljne aktivnosti inštituta so:

 • razvoj in uporaba znanstvenih in teoretičnih osnov  v procesu izobraževanja in za potrebe prakse na osnovi kvalitativne metodologije;
 • razvijanje teoretičnega, empiričnega, metodološkega in reflektivnega kritičnega znanja za nadaljnji razvoj discipline zdravstvene nege, izboljšanje zdravja, promoviranje zdravja in za zagotavljanje integritete posameznika;
 • povezovanje teorije in prakse kot osrednjih elementov poklica zdravstvene nege;
 • oblikovanje bodoče profesionalne vloge medicinske sestre glede na pričakovanja družbe ob upoštevanju aktivne vloge posameznika kot enakovrednega partnerja v procesu ohranjanja zdravja in zdravljenja;
 • priprava temeljev za razvoj znanja za potrebe prakse na osnovi raziskovalnih rezultatov - »Evidence-based practice«;
 • priprava kriterijev za ocenjevanje in analizo teorij zdravstvene nege.

 

Sodelovanje predstojnice Inštituta za zdravstveno nego:

 • Članica v Editorial Board »International Journal of Nursing Studies« do maja 2011.
 • Recenzentka za revijo »International Journal of Nursing Studies«.
 • Recenzentka za Obzornik zdravstvene in nege.
 • Članica  v Editorial board »Nursing in the XXI st Century«.
 • Recenzentka za »Nursing in the XXI st Century«.
 • Članica v Editorial Board »SEEHSJ«.
 • Recenzentka za Editorial Board »SEEHSJ«.
 • članica Društva univerzitetnih profesorjev UM
 • članica Zbornice zdravstvene nege Slovenije, Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • članica
 • članica Republiškega razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego, imenovana pri Ministrstvu za zdravje RS  1993 - 1999
 • podpredsednica in predsednica Razširjenega republiškega kolegija za zdravstveno nego, Ministrstvo za zdravje RS 2006 – 2008
 • članica Razširjenega republiškega kolegija za zdravstveno nego, Ministrstvo za zdravje RS
 • članica AC & do  2003
 • članica Nacionalne komisije za testiranje in razvoj negovalnih diagnoz 
 • ustanovna članica in predsednica mednarodne raziskovalne skupine UDINE C
 • članica mednarodne raziskovalne skupine UDINE C
 • članica Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic MZ
 • članica Razširjenega republiškega kolegija za paliativno oskrbo, Ministrstvo za zdravje RS (v ustanavljanju)
 • članica Sigma Theta Tau Interantional, Honor Society of Nursing
 • članica
 • zunanja sodelavka NHS, Institute for Innovation and Improvement, UK do 2010
 • članica delovne skupine za zagotavljanje in spremljanje uresničevanja Državnega programa paliativne oskrbe pri Ministrstvu za zdravje
 • Članica Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za zdravje
 • članica Upravnega odbora Društva univerzitetnih profesorjev Maribor
 • Fellow of the American Academy of Nursing
 • Fellow of the European Academy of Nursing Science

 

Objave: Raziskovalna skupina Zdravstvena nega >

 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar častna profesorica na:

 • I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia.

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar gostujoča profesorica:

 • Univerza v Zagrebu, Visoka šola za zdravstveno nego
 • Univerza na Reki, Visoka šola za zdravstveno nego
 • University of Ulster, Department of Human Resources
 • Nursing College, Belgrad, Serbia
 • University of Josip Juraj Strossmayer Osijek, Faculty of Medicine in Faculty of Dental Medicine and Health Osijek
 • University of Novi Sad, Medical Faculty
 • Waterford Institute of Technology, Ireland (zunanji ocenjevalec študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega)

 

Povezovanje z zdravstvenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami:

 • UDINE – C  (14 držav EU, USA in Ruska federacija).
 • I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia.
 • Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet.
 • University of Rijeka, Faculty of Medicine.
 • University of Sarajevo, Faculty of Health Care.
 • University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad.
 • Foundation of Nursing Studies (FoNS), London, UK.
 • Royall College of Nursing, London, UK.
 • Waterford Institute of Technology, Irska.
 • Queen Margaret University, The School of Health Sciences, Edinburg, UK.
 • University of Ediburg, School of Health in Social Science, UK.
 • University of Ulster, Faculty of Life and Health Sciences, UK.
 • University of Pecs, Faculty of Health Sciences, Hungary.
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • Razširjeni republiški strokovni kolegij za zdravstveno nego (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje RS.
 • Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego (Projekt SLONDA).

WCSI