O fakulteti

 

Nagovor dekanice

Razvoj in delovanje fakultete sega v leto 1993, ko je bila ustanovljena Višja zdravstvena šola Univerze v Mariboru. Uspešno izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo je pogojevalo, da se je šola v letu 2007 kot prva v slovenskem prostoru preoblikovala v sodobno Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Medsebojni partnerski odnosi, spoštovanje, kreativnost, strokovnost in inovativnost na fakulteti podatkih iz analiz fakulteto tudi v letu 2015 uvrščajo med najbolj zaželene visokošolske institucije znotraj Univerze v Mariboru ter med izobraževalne zdravstvene institucije v slovenskem prostoru.

Fakulteta za zdravstvene vede je tako doma kot tudi v svetu uveljavljena kot odlična izobraževalna in raziskovalna institucija, ki jo odlikujejo številni priznani domači in tuji visokošolski učitelji, raziskovalci, odlični študenti ter diplomanti. Tesno sodeluje in se povezuje z domačimi in številnimi tujimi priznanimi izobraževalnimi ter raziskovalnimi inštitucijami, s čimer omogočamo tako zaposlenim kot študentom neomejene možnosti pridobivanja znanja in izkušenj. Fakulteta je tesno povezana tudi z odličnim kliničnim okoljem doma in v tujini. Študenti tam pridobivajo praktično znanje in izkušnje ob delu z mentorji, priznanimi eksperti in tesnimi sodelavci fakultete, ki študente vodijo v povezovanje teorije in prakse ter v izvajanje varne in učinkovite zdravstvene obravnave pacienta.

Na fakulteti je vzpostavljeno mednarodno sodelovanje s številnimi uglednimi domačimi in tujimi raziskovalnimi ter izobraževalnimi institucijami, kar omogoča izvajanje raziskovalnih projektov, izmenjave zaposlenih in študentov ter vključevanje gostujočih profesorjev v izvedbo študijskih programov. Fakulteta intenzivno podpira in omogoča izmenjavo študentov tako na nacionalnem kot tudi na mednarodnem področju. V letu 2014 smo pričeli tudi s študentsko izmenjavo na priznani fakulteti v Ruski federaciji, na I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, ki izobražuje medicinske sestre na univerzitetnem nivoju. Del kliničnih vaj so študenti izvajali na univerzitetni kliniki v Moskvi. Zanimanje za izvajanje kliničnih vaj v tujini narašča.Uspešnost interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela se izkazuje tudi v pridobivanju študentskih projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. Fakulteta za zdravstvene vede UM je bila tudi v letu 2015 med najuspešnejšimi fakultetami tako znotraj Univerze v Mariboru kot tudi širše v slovenskem prostoru. Študenti se pri raziskovalnem delu povezujejo s študenti različnih študijskih programov, eksperti v praksi in visokošolskimi učitelji.

Študenti imajo številne možnosti sodelovanja v raziskovalnih projektih, ki jih izvaja fakulteta z domačimi in tujimi partnerji. Tesno sodelovanje in povezava s prakso ter znanstvenoraziskovalna dejavnost nam omogočajo izvajanje izobraževanja na osnovi znanstvenih dokazov in razvijanje novih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov in smeri, ki so aktualni in izkazujejo potrebo na trgu tako doma kot v tujini. S posebno pozornostjo in intenzivnim delom si prizadevamo za izobraževanje po zaključenem magistrskem študiju zdravstvene nege, tj. za uvedbo doktorskega študijskega programa s področja zdravstvene nege.

Fakulteta za zdravstvene vede je bila prva, ki je ustanovila najsodobnejši simulacijski center v slovenskem prostoru in nadgradila najsodobneje opremljeno simulacijsko klinično okolje, kjer študenti pridobivajo znanje in izkušnje med študijem ob podpori priznanih domačih in tujih visokošolskih učiteljev. Zavedamo se, da je znanje temelj za holistično, humano in na znanstvenih dokazih osnovano prakso v zdravstveni negi. Fakulteta je prav tako opremljena z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo.

Poudarek študijskih programov je na prepletanju vsebin s področja zdravstvene nege, zdravstvenih ved, medicine, javnega zdravja, bioinformatike ter managementa v zdravstvu in socialnem varstvu.

Skupaj z visokošolskimi učitelji, študenti in sodelavci z različnih področji smo prenovili študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega. Poudarek je na pridobivanju znanja s področja zdravstvene nege ter z njim interdisciplinarno povezanih disciplin, na povezovanju teorije in prakse ter razumevanju uporabe pridobljenega znanja pri negi pacienta. Posebno pozornost posvečamo pridobivanju znanja in izkušenj za individualno in celostno obravnavo pacientov, ki temelji na etiki in morali, na medsebojnih partnerskih odnosih, ohranjanju dostojanstva in medsebojnem spoštovanju.

Skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izvajamo študijski program 2. stopnje Bioinformatika, s Fakulteto za organizacijske vede pa študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

Na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega ponujamo študijske smeri: Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega ter Preventivna in klinična prehrana.

Na fakulteti uspešno deluje tutorski sistem, ki je namenjen študentom pri premagovanju začetnih težav pri študiju in pri osvajanju težjih vsebin. V tutorskem sistemu sodelujejo študentje tutorji, visokošolski učitelji in mentorji v praksi.

Na fakulteti se vzpostavlja karierni center, ki bo v pomoč diplomatom pri kreiranju njihove profesionalne poti. Vsa prizadevanja so usmerjena v njihovo zaposljivost in zaposlenost. Z vključitvijo diplomantov v alumni klub fakultete želimo, da ostanejo študenti pripadni naši fakulteti, spremljajo njen razvoj ter jo s svojim znanjem in izkušnjami promovirajo.

Dejavnosti študentov intenzivno podpiramo tako na nivoju fakultete in univerze, kot tudi v nacionalnem in v mednarodnem okolju. Študente spodbujamo k vključevanju v nacionalna profesionalna združenja, k organiziranju in sodelovanju na študentskih konferencah, organiziranju študentskih okroglih miz, sodelovanju pri promociji raziskovanja ter promoviranju stroke, fakultete ter univerze, k sodelovanju na informativnih dnevih, udeležbi in promoviranju fakultete na sejmih, v kliničnem okolju ipd. Interesne dejavnosti so kljub obremenjenosti študentov pomembne za uravnovešenost obremenitev in zabave, zato študente spodbujamo k druženju z ostalimi študenti univerze na brucovanju, koncertih, pri športnih aktivnostih pa tudi k med univerzitetnemu druženju in k sodelovanju študentov na mednarodni ravni.

Študenti ste graditelji medsebojnega profesionalnega sodelovanja in utrjevanja profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vašo skrbjo za vključevanje in izvajanje raziskovanja prispevate k razvoju znanja za zdravje posameznikov in družbe. Z vašo pomočjo, s trudom in delom ter medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem in medsebojnim spoštovanjem bomo dosegli naše zastavljene cilje.

Na fakulteti sledimo našemu sloganu »Z znanjem do razvoja in zdravja« in študentom omogočamo odlično profesionalno kariero.

S spoštovanjem!

Vaša dekanica