Cenik storitev in prispevkov

 PRISPEVKI OB VPISU, ŠOLNINE 2024/2025           
 1. Cenik UM  
 2. Cenik UM FZV (obročna odplačevanje)
 3. Finančna vrednost 1 ECTS kreditne točke za študijske programe, ki jih izvaja UM FZV v študijskem letu 2024/2025

Aktualni dokumenti:

 

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru poravnati šolnino, prispevke ob vpisu ter ostale prispevke za študij in posamične storitve po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za posamezno študijsko leto.

 

PRISPEVKI OB VPISU

Prispevki ob vpisu vključujejo: prispevek za uporabo institucionalne programske opreme, interesno dejavnost študentov, študentski tutorski sistem ter članarino za Univerzitetno knjižnico Maribor in knjižnice članic UM. Prispevke ob vpisu plačajo vsi redni in izredni študenti ob prvem in ponovnem vpisu v posamezni letnik študija, v absolventsko leto in ob podaljšanju statusa študenta. Prispevek za študentski tutorski sistem plačajo vsi vpisani na prvi in drugi stopnji študija, razen študentov tutorjev in študentov s statusom študenta s posebnimi potrebami. Študentje plačajo prispevke ob vpisu za določeno študijsko leto samo enkrat, ne glede na to, na koliko študijskih programov na UM se vpišejo. Prispevke ob vpisu plačajo na matični članici.

 

ŠOLNINA

Univerza v Mariboru zaračunava šolnino za:
– izredni študij po študijskih programih prve in druge stopnje,
– redni študij po študijskih programih prve in druge stopnje za kandidate, ki imajo ob vpisu že pridobljeno enakovredno stopnjo izobrazbe, ali želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer na isti stopnji študija,
– redni študij po študijskih programih prve in druge stopnje za del, ki presega obseg študijskega programa, potrebnega za pridobitev izobrazbe,
– študij po študijskih programih tretje stopnje, razen v primeru, če je sofinanciranje tega študija že zagotovljeno v proračunu RS,
– študij na podlagi ponovnega vpisa v študijski program oziroma smer, če jim je status študenta prenehal zaradi izpisa iz tega študijskega programa oziroma smeri, ter
– študijske programe za izpopolnjevanje in
– drugo, kar predvideva zakonodaja.

Članica s študentom, ki plačuje šolnino, ob prvem vpisu v študijski program sklene pogodbo o izobraževanju, ob vpisu v višje letnike pa aneks k tej pogodbi.

 

ŠTUDENT MORA DO DNEVA ZAKLJUČKA ŠTUDIJA ALI DO PREJEMA IZPISNICE Z UM PORAVNATI VSE OBVEZNOSTI, NASTALE V ZVEZI Z NJEGOVIM ŠTUDIJEM.

 VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2023/2024 
 1. Cenik UM  
 2. Cenik UM FZV (obročna odplačevanje) (Pdf)

 

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske ali podiplomske študijske programe poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za
vsako posamezno študijsko leto.

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2022/2023               
 1. Cenik UM  
 2. PDF  Cenik UM FZV (obročna odplačevanje)

 

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske ali podiplomske študijske programe poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za
naslednje študijsko leto.

 

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2021/2022                         
 1. Cenik UM  
 2. Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8

Določila 21. in 22. člena teh navodil se pričnejo uporabljati s študijskim letom 2022/2023, ostala pa z dnem veljavnosti teh navodil (t.j. 2. 11. 2021). Do pričetka uporabe 21. in 22. člena teh navodil, se v zvezi s pogoji vračila šolnin uporabljajo Navodila za vračilo šolnine na Univerzi v Mariboru št.: N6/2021, ki s študijskim letom 2022/2023 prenehajo veljati.

 1. PDF  Cenik UM FZV
VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2017/2018                                
 1. Cenik UM  
 2. Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru
 3. PDF  Cenik UM FZV 
  VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2016/2017             

                          

 1. Cenik UM  
 2. Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru
 3. PDF  Cenik UM FZV 
VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2015/2016                                                      
 1. Cenik UM 
 2. Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru za študijsko leto 2015/2016
 3. PDF  Cenik UM FZV  

 

Strošek prijave teme zaključnega dela – NOVO!!!

Na podlagi 22. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG,UPB2, se od študijskega leta 2015/2016 naprej osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so pred leti s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, zaračuna strošek prijave teme zaključnega (diplomskega, specialističnega, magistrskega) dela, v skladu s cenikom.

Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2014/2015                                                      
 1. Cenik UM 
 2. Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru za študijsko leto 2014/2015
 3. Cenik UM FZV 

Strošek prijave teme zaključnega dela – NOVO!!!

Na podlagi 22. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG,UPB2, se bo v študijskem letu 2014/2015 osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so pred leti s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, zaračunal strošek prijave teme zaključnega (diplomskega, specialističnega, magistrskega) dela, v skladu s cenikom, v višini 78,30 €. Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2013/2014                                                    

Cenik storitev UM 2013/2014

Cenik storitev FZV UM 2013/2014