Študentski svet

PovezavaSestava Študentskega sveta UM FZV
 
Na UM Fakulteti za zdravstvene vede si študenti prizadevamo, da aktivno in v čim večjem številu sodelujemo v obštudijskih dejavnostih, projektih, promocijah, in smo člani komisij UM FZV in UM.

Temeljne vrednote:

  • ohranjanje povezanosti in komunikacije med študenti
  • negovanje pripadnosti UM FZV
  • promocija UM FZV in zdravstvene nege
  • razvoj posameznikov
  • organizacija družabnih (BRUCOVANJE, motivacijski vikend…) in dobrodelnih dogodkov (krvodajalska akcija, pomoč pomoči potrebnim)

 Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za  študente, ima članica univerze Študentski svet. Študentski svet članice univerze sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega letnika oziroma sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju in sklicuje ter vodi seje.

Naloge Študentskega sveta so:

  • obravnava in daje mnenje v vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti članice univerze, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
  • voli predstavnika v Študentski svet Univerze
  • daje mnenje o kandidatih za dekana oz. kandidatih za direktorja druge članice univerze
  • opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Statut ali drug splošni akt univerze.

FBFB skupina

Prodekan za študentska vprašanja UM FZV
Benjamin HABINC

T: +386 2 300 47 07
E: benjamin.habinc@student.um.si