Dogodki

 

 
15.10.2020 do 17.10.2020
UM FZV
Datum objave:
14.10.2020

#ErasmusDays 2020 na UM FZV

 

Raziskovalci Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so s kakovostnim raziskovalnim delom uspeli povečati število raziskovalnih projektov, v katere je naša fakulteta vključena. Raziskovalna dejavnost namreč predstavlja pomembno vez med prakso in izobraževanjem, kjer še posebno pozornost namenjamo vključevanju študentov v raziskovalno delo v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 S svojo razvejano partnersko mrežo mednarodno priznanih institucij s področja zdravstvene nege je UM FZV kot partner prijavljala številne projektne predloge in v letu 2019 uspešno pridobila pet ERASMUS+ projektov v okviru ključnih ukrepov 2 in 3 (podpora za reformo politik, strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja) programa Evropske unije Erasmus+. Tako smo v trenutku potrditve na fakulteti imeli kar osem aktivnih Erasmus+ projektov. Danes jih na fakulteti aktivno izvajamo šest in jih želimo aktivneje predstaviti v sklopu promocije #ErasmusDays 2020.

 

Uspešno pridobljeni projekti raziskovalcev UM FZV dokazujejo raziskovalno odličnost naših visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter neomajen trud pri sodelovanju s mednarodno priznanimi kolegi iz sorodnih institucij po Evropi in širše. Pričakujemo, da bodo imeli rezultati projektov visoko aplikativno vrednost za stroko zdravstvene nege in zdravstvenih ved v Sloveniji in tujini. 


 

 
»Student Stress Training e-Mobile Management – SSTeMM«              

 

V okviru projekta »Obvladovanja stresa študentov z mobilno aplikacijo« (»Student Stress Training e-Mobile Management – SSTeMM«), katerega koordinator je Prof John Wells iz Waterford Institute for Technology (WIT) iz Irske, bodo raziskovalci razvili digitalno mobilno platformo, ki bo zagotavljala podporo obvladovanju stresa študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju. Številne raziskave namreč kažejo, da so mladi vedno bolj izpostavljeni stresom. Populacija medicinskih sester velja še za posebej ogroženo poklicno skupino, posledice pa se kažejo tudi v predčasnem zapuščanju poklica. SSTeMM bo podpiral študente zdravstvene nege pri razvoju osebnostne vzdržljivosti za izboljšanje njihovega delovnega udejstvovanja ter jih opremil z znanjem, spretnostmi in kompetencami za obvladovanje stresa tekom in po zaključku izobraževanja. Projekt na UM FZV vodita doc. dr. Dominika Vrbnjak in prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

 

Partnerji: Waterford Institute of Technology, Irska, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, Euro Care Healthcare Ltd, Irska, School of Health Sciences TecnoCampus, Španija, IBK-Management Solutions GmbH, Nemčija

 

 Improving healthcare students’ competences for behaviour change to effectively support self-care in chronic diseases – Train4Health              

 

Projekt »Izboljšanje kompetenc študentov zdravstvenih ved na področju sprememb vedenja za podporo samooskrbi kroničnih bolnikov« (Improving healthcare students’ competences for behaviour change to effectively support self-care in chronic diseases – Train4Health) koordinira Prof Mara Guerreiro z Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugalska. Namen projekta je izboljšati kompetence študentov zdravstvene nege za spremembo vedenja in učinkovito podporo samooskrbi kroničnih bolnikov z inovativnim izobraževalnim paketom. Specifični cilji projekta pa vključujejo uskladitev evropskega multidisciplinarnega okvira kompetenc o spremembi vedenja pri kroničnih boleznih in opredelitev učnih načrtov, ki temeljijo na učnih rezultatih. V okviru projekta bo razvita tudi simulacijska programska oprema za usposabljanje o spremembi vedenja, ki bo vključena v širše elektronsko izobraževalno okolje. Projekt na UM FZV vodi izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

 

Partnerji: ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Higher School of Nursing of Lisbon), Portugalska, The European Students' union, Belgija, Instituto Politecnico de Santarem (Polytechnic Institute of Santarém), Portugalska, Royal College of Surgeons in Ireland, Irska, Stichting Hoger Onderwijs Nederland (Inholland University of Applied Sciences), Nizozemska, Universidade de Lisboa (University of Lisbon), Portugalska, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

 

How did you come up with the idea for the T4H project?

 

Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education – I-BOX              

 

Projekt »Digitalna orodja za inovacije v izobraževanju na področju zdravstvene nege« (Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education – I-BOX) poteka pod vodstvom Prof Caroline Chabreras in Prof Esther Cabrera, School of Health Sciences TecnoCampus, Španija. Na UM FZV projekt vodi izr. prof. dr. Gregor Štiglic. Visokošolsko izobraževanje ne more več potekati na tradicionalen način s sedenjem v učilnici. Projekt se bo ukvarjal z vključevanjem novosti na pedagoškem področju v študijske programe z zagotavljanjem izobraževalnih tehnologij nove generacije. Vse večji pomen ima tehnologija tudi v zdravstvu, ki zahteva interdisciplinarne študijske programe, v katerih študentje različnih okolij sodelujejo pri raziskovanju in oblikovanju novih rešitev problemov iz realnega okolja. Namen projekta je oblikovanje in razvoj avdiovizualnih gradiv s področja zdravstvene nege v formatu odprtega dostopa. Vsa gradiva, ki bodo razvita v okviru projekta, bodo deljena v digitalnem sodelovalnem okolju, ki bo omogočilo prestrukturiranje vsebin s pomočjo e-učenja.

 

Partnerji: Fundacio Tecnocampus Mataromaresme (TecnoCampus), Španija, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, UMIT- Private Universitat Fuer Gesundheitswissenschaften, Medizinischeinformatik und Technik GMbH (University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology), Avstrija, Turun Ammattikorkeakouluoy (Turku University of Applied Sciences), Finska, The State Education Institution of Higher Professional Training, The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of The Russian Federation, Rusija

 

 

Person-centredness in Healthcare Curricula – PCCurric           

 V okviru projekta »Na osebo osredotočen pristop v učnih načrtih v zdravstvu« (Person-centredness in Healthcare Curricula - PCCurric) raziskovalci pripravljajo mednarodni učni načrt izobraževanja, ki bo vključeval načela na osebo osredotočenega pristopa. Nastali učni načrt bo pripravljen na osnovi nabora tem/vsebin, ki podpirajo učne načrte v zdravstvu, z določitvijo učnih izidov in poklicnih značilnosti, ki ustrezajo potrebam deležnikov izobraževanja v zdravstvu ter z zasnovo inovativnih strategij za ocenjevanje učnih načrtov. Prav transnacionalni pristop k projektu bo pripomogel k razumevanje koncepta načel na osebo osredotočenega pristopa in s tem k večji možnosti, da se bodo načela, na katerih temelji na osebo osredotočen pristop v praksi, tudi izvajala. Koordinator projekta je Prof Brendan McCormack iz Queen Margaret University, Edinburgh, Velika Britanija. Na UM FZV projekt vodi doc. dr. Mateja Lorber.

 

Partnerji: Queen Margaret University, Velika Britanija, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, Universitetet I Sorostnorge (University of South-Eastern Norway), Norveška, University College Dublin, National University of Ireland, Irska, University of Ulster, Velika Britanija, Stichting Fontys (Fontys University of Applied Sciences), Nizozemska

 

LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education              

 

Projekt se je razvil predvsem zaradi pojavnosti vse večjega števila ranljivih študentov migrantov, ki želijo dostopati do visokošolskega izobraževanja in izobraževalnih ustanov po vsem svetu. Namen projekta je razviti niz tehnoloških in ne tehnoloških orodij oziroma virov za tuje študente migrante, da bi izboljšali njihove izkušnje in dosežke v času študija. V sklopu projekta se izvajajo aktivnosti za uresničitev treh temeljenjih izidov projekta: priročnik za izboljšanje digitalne pismenosti in izboljšanje znanja jezika v državi, kjer tuji študenti migranti študirajo, spletno središče - platforma z interaktivnimi vsebinami za lažjo integracijo s pripomočki za študente migrante in mobilna aplikacija spletnega središča. Projekt temelji predvsem na sodelovanju strokovnjakov, ki imajo izkušnje z vključevanjem ranljivih skupin študentov migrantov v različnih okoljih. Na UM FZV projekt vodi viš. predav. mag. Barbara Donik, projektni koordinatorici pa sta Dr Tracy McClelland in Dr Mel Cooper iz University of Bradford, Velike Britanije.

 

Partnerji: University of Bradford, Velika Britanija, Savonia University of Applied Sciences, Finska, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, University Rovira i Virgili, Tarragona, Španija, University College Cork, Irska

 

 

Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 – CalohE2              

 Projekt »Merjenje in primerjava dosežkov učnih izidov v visokem šolstvu, 2. faza« (»Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 – calohE2«) predstavlja nadaljevanje projekta »Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE)«. Vodilna partnerja sta University of Groningen, Nizozemska in University of Deusto, Bilbao, Španija. Na UM FZV projekt vodita prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar in doc. dr. Dominika Vrbnjak. Glavni cilj projekta je povečanje uporabe razpoložljivih ogrodij kvalifikacij, ocenjevalnih okvirjev in postopkov ter razpoložljivih referenčnih brošur za posamezna področja.

 

Partnerji: Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen), Nizozemska, Universidad de Deusto (University of Deusto), Španija, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija ter mnoge druge evropske visokošolske institucije

 

 
16.07.2020 - 09:00 do 10:30
Splet
Datum objave:
08.07.2020

D E L A V N I C A

''Vpliv hrupa na glasbenike''

 

Viš. predav. dr. David Haložan

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico na daljavo o vplivu hrupa na glasbenike v okviru študentskega projekta »Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)«,

 

ki bo v četrtek, 16. julija 2020 od 9:00 uri preko spleta.

 

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter drugim. Kotizacije ni.

 

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 16. julija 2020 na elektronski naslov jadranka.stricevic@um.si.

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 

 
13.07.2020 - 09:00 do 10:30
Splet
Datum objave:
08.07.2020

D E L A V N I C A

''Kaj lahko naredimo za "zdravo" sedenje na delovnem mestu v orkestru''

 

Izr. prof. dr. Jadranka Stričević

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico na daljavo o zdravem sedenju na delovnem mestu v orkestru v okviru študentskega projekta »Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)«,

 

ki bo v ponedeljek, 13. julija 2020 od 9:00 uri preko spleta.

 

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter drugim. Kotizacije ni.

 

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 13. julija 2020 na elektronski naslov jadranka.stricevic@um.si.

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 
10.07.2020 - 11:00 do 12:30
Splet
Datum objave:
08.07.2020

D E L A V N I C A

''Glasbeniki in zagotavljanje varnost in zdravja pri delu''

 

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico na daljavo o glasbenikih in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v okviru študentskega projekta »Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)«,

 

ki bo v petek, 10. julija 2020 od 11:00 uri preko spleta.

 

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter drugim. Kotizacije ni.

 

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 10. julija 2020 na elektronski naslov jadranka.stricevic@um.si.

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
 
09.07.2020 - 09:00 do 10:30
Datum objave:
06.07.2020

 

 

D E L A V N I C A

''Negativni pokazatelji zdravja pri poklicnih glasbenikih''

 

Zasl. prof. dr. Zmago Turk, dr. med. spec. fiz. med. in rehabilitacije

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico na daljavo o negativnih pokazateljih zdravja v okviru študentskega projekta »Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)«

 

ki bo v četrtek, 09. julija  2020 ob 09:00 preko spleta.

 

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter drugim. Kotizacije ni.

 

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 09. julija 2020 na elektronski naslov jadranka.stricevic@um.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
 
29.09.2020 - 08:00 do 16:00
MS Teams
Datum objave:
11.06.2020

 

 


Zbornik

Spletna mednarodna znanstvena konferenca

»Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Microsoft Teams, 29. september 2020

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Konferenca bo potekala 29. septembra 2020 z uporabo spletnega orodja Microsoft Teams in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja in izobraževanja ter povezovanja teorije in prakse v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje, da izmenjajo raziskovalne dokaze, primere dobrih praks in inovativne ideje.

Z veseljem pričakujemo letošnjo konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, ki jo že tradicionalno organiziramo na naši fakulteti, zaradi uvedenih ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid-19 tokrat v spletni različici. Konferenca bo po plenarnem delu razdeljena na štiri sekcije, ob koncu pa se bomo ponovno srečali vsi udeleženci.

V veliko čast nam je, da bomo gostili predavanja svetovno priznanih, nagrajenih in cenjenih profesoric, raziskovalk teorij zdravstvene nege in naprednih znanj v zdravstveni negi. Profesorica Jean Watson je "živa legenda", teoretičarka zdravstvene nege - najbolj znana po svoji teoriji skrbi za človeka in ustanoviteljica Watson Caring Science Institute. Profesorica Marlaine Cappelli Smith se posveča dvema področjema zdravstvene nege: razvijanju znanja, povezanega s procesi in rezultati zdravljenja, ter analizi in uporabi obstoječih teorij zdravstvene nege. Profesorica Marie Carney je strokovnjakinja za voditeljstvo in napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu.


Professor Jean Watson,PhD, RN, AHN-BC, FAAN, LL (AAN)                            

 Prof Jean Watson je teoretičarka, avtorica, profesorica, raziskovalka in poznavalka znanosti zdravstvene nege, ki življenje in kariero posveča fenomenu skrbi za človeka, subjektivnim občutkom, čustvom in izkušnjam. Njena znanost skrbi vključuje človeško in človekoljubno znanost, ki je usmerjena v človeške procese, fenomene in izkušnje. S svojim delom je postavila temelje za poklic in profesijo zdravstvene nege. Delovala je kot klinični svetovalec, raziskovalka in profesorica ter opravljala številne vodstvene funkcije na University of Colorado Denver, College of Nursing, kjer je bila zaposlena. Kot gostujoča profesorica je predavala v številnih državah, kot so Velika Britanija, Japonska, Kanada, Izrael, Avstralija, Tajvan in druge. Ustanovila je Center za humano skrb v Koloradu. Je tudi članica Ameriške akademije za zdravstveno nego (ang. American Academy of Nursing, AAN) ter bivša predsednica Nacionalne lige za zdravstveno nego (ang. National League for Nursing).

Leta 2012 se je upokojila kot zaslužna profesorica (ang. Distinguished Professor Emerita) in zaslužna dekanica (ang. Dean Emerita). Prejela je 10 častnih doktoratov, od tega 7 mednarodnih. Je tudi dobitnica številnih drugih priznanj in nagrad, med drugim je prejela tudi Fullbright Research Award na Švedskem. Leta 2013 je bila odlikovana z najvišjim priznanjem časti AAN in bila počaščena kot »Living legend«. Trenutno živi v mestu Boulder v Koloradu in aktivno deluje v okviru neprofitne fundacije Watson Caring Science Institute, katerega je tudi ustanoviteljica in direktorica. Fundacija skrbi za napredek in razvoj filozofije, prakse in teorije skrbi za človeka. Jean Watson je avtorica in soavtorica več kot 30 knjig in številnih drugih del, ki vodijo izobraževanje, raziskovanje in prakso medicinskih sester po vsem svetu. Ni medicinske sestre, ki ne pozna njene filozofije in teorije skrbi za človeka ter umetnosti in znanosti skrbi v ZN. Vendar pa se moramo zavedati, da je sprejetje koncepta skrbi in nudenje skrbstvene zdravstvene nege osrednja in temeljna naloga nas samih.

 

Professor Marlaine Cappelli Smith, RN, PhD, AHN-BC, HWNC-BC, FAAN                            

 

 Profesorica Marlaine Capelli Smith je delala kot medicinska sestra na kirurških oddelkih, v javnem zdravstvu in dolgotrajni oskrbi.  Od leta 1976 je vključena tudi v pedagoško delo, ko se zaposlila na Duquesne University. Zatem je poučevala na Penn Stateu, LaRoche College in University of Colorado, Denver School of Nursing, kjer je bila direktorica magistrskega programa, direktorica Centra za integrativno prakso skrbi za človeka in prodekanica za akademske zadeve. Prof Smith je delala kot prodekanica in štipendistka Helen K. Persson, na Florida Atlantic University's Christine E. Lynn College of Nursing od 2006 do 2011. Leta 2011 je bila imenovana za drugo dekanico College of Nursing za obdobje osem let (2011–2019).

V zadnjih 25 letih je raziskovalno področje prof. Smith povezano s terapijami na dotik, natančno preučuje, kako masaža, terapevtski dotik, preprost dotik in masaža rok vplivajo na bolečino, simptome stiske, spanje, kakovost življenja in druge izkušnje za bolnike, ki se soočajo z različnimi zdravstvenimi težavami. Uspešno je zaključila štiri raziskave, povezane z vplivom terapij na dotik, in bila povabljena k sodelovanju v interdisciplinarni znanstveni odbor Samueli Institute's, da bi pripravila smernice za študij zdravljenja. Njeno delo v razvoju teorije vključuje analizo konceptov, testiranje in razširjanje teorij zdravstvene nege, meta-teoretičnih pojasnil ter razvijanje in vrednotenje modelov teoretsko vodene prakse. Marlaine je študentka in izvajalec prakse celostnih pristopov k zdravju in zdravljenju, samorefleksiji in duhovnem razvoju. Preučevala je terapevtski dotik, Reiki, High Touch Jin Shin, vodene vizualizacijo, meditacijo in zaključila certificirani program iz aromaterapije. Navdušena je nad razvojem discipline zdravstvene nege, enotnimi in perspektivami v skrbi za človeka v zdravstveni negi ter preoblikovanjem zdravstva s celostnimi pristopi k zdravljenju. Leta 1999 je Marlaine prejela NLN nagrado Marthe E. Rogers za za prispevek k napredku znanosti zdravstvene nege in je članica Ameriške akademije zdravstvene nege.

 

Professor Marie Carney, PhD                            

 

Prof Marie Carney je doktorirala in pridobila MBA diplomo na University College Dublin (UCD) in je registrirana medicinska sestra, babica in učiteljica zdrstsvene nege ter sodelavka na Faculty of Nursing and Midwifery, Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI). Je zaslužna dekanica in članica upravnega odbora Faculty of Nursing and Midwifery, kjer je od leta 2014 do 2016 opravljala funkcijo dekanice fakultete. Leta 1994 se je zaposlila na University College Dublin in na bila vodja UCD School of Nursing v obdobju 2001-2007. Kot izredna profesorica je nadaljevala svojo zaposlitveno pot na RCSI leta 2008.  Na univerzah v Italiji, na Švedskem, Finskem, Portugalskem, v Španiji, Veliki Britaniji, Pensilvaniji in Saudovi Arabiji je delovala kot gostujoča predavateljica in profesorica, rav tako pa kot vabljena svetovalka zdravstvenih svetov na Irskem, v Jordaniji in na Hrvaškem. 

Njen akademski in raziskovalni poudarek je bil na oblikovanju učnih načrtov, dodiplomskem izobraževanju na področju zdravstvene nege, mednarodnem razvoju zdravstvene nege, strateškem upravljanju in naprednih znanjih zdravstveni negi. Trenutno sodeluje kot strokovnjakinja Nursing and Midwifery Board of Ireland za področje naprednih znanj v zdravstveni negi in babištvu. Še vedno je aktivna raziskovalka na področju regulacije zdravstvene nege in voditeljstva. Leta 2015 je bila prejemnica nagrade Outstanding Reviewer for the International Journal of Health Care Quality Assurance in the Emerald Literati Network  Awards for Excellence. Tudi sicer je članica uredniških odborov večih mednarodnih strokovnih revij. Njeno raziskovalno podorčje je objavljeno v mnogih strokovnih revijah, knjigah in vabljenih predavanjih. Prof Carney je članica številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih organizacij, med katerimi so American Organisation of Nurse Executives (AONE), FINE (Federation of International Nursing in Europe) in Thematic European Nursing Network for Advanced Practice in Nursing (TENN).

 


*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  

 


Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi avtorji bodo prejeli Potrdilo o aktivni udeležbi.
 • Kotizacija za slušatelje konference:
 • Aktivni udeleženci 100,00 EUR z DDV
 • Pasivni udeleženci 120,00 EUR z DDV
 • Drugi študentje 50,00 EUR z DDV
 • Zaposleni in študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so plačila kotizacije oproščeni.

 

Tematska področja vključujejo:

 • Povezovanje teorije in prakse v zdravstveni negi
 • Na dokazih utemeljena in informirana zdravstvena nega ter varnost in skrb za paciente
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Spiritualnost, zdravje in zdravstvena nega

 

Pomembni datumi:

 

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov.

Veselimo se vaše udeležbe.


Dogodek so podprli:

 

  

 

 •  
 • 1 of 26