Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT)

Razpis: »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020« za študijsko leto 2017/2018

Pedagoški mentorji:

  • Doc. dr. Jadranka Stričević,
  • Doc. dr. David Haložan.

Partner:

  • Metka Lipič Baligač, dipl.m.s., Splošna bolnišnica Murska Sobota 

Študenti:

  • Nina Špindler
  • Tess Repič
  • Jure Deželak
  • Jure Bezjak
  • Stefanie Tivadar
  • Tina Pikelj

Strokovno podporno osebje:

  • Maja Štiglic.
Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

 

Datum začetka (in konca): 
2018