Razpis za vpis

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

izvaja v študijskem letu 2019/2020

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA


1. Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


2. Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

3. Redni in izredni študij

Fakulteta za zdravstvene vede izvaja redni in izredni študij v Mariboru.


4. Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Obrazec DZS 8,204 bodo izbrani kandidati prejeli skupaj z obvestilom o vpisu po pošti. Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.


5. Vpisna mesta

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 90 60*
 * Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo v 1. letnik najmanj 20 študentov.

 

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na UM FZV

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program / 4

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) na UM FZV

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 5 3

  

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)

 

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

 

Vpis v 2. in 3. letnik

Po merilih za prehode se lahko kandidat vpiše v 2. ali 3. letnik, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste ECTS kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. ali 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega.

 

O priznanju in določitvi manjkajočih študijskih obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik v katerega študent prehaja.

 

Če je kandidatov več kot je razpisanih vpisnih mest, se izbere kandidate glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti predhodnega študijskega programa.

 

Prehodi med programi so mogoči skladno z Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

 

 1. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.

 

 1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje

Študentom univerzitetnega študijskega programa s področja zdravstvenih ved se individualno določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.

 

 1. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1994

Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj kar dokazujejo s Potrdilom delodajalca, lahko preidejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Kandidatom se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.

 

 Vpisna mesta za vpis v višji letnik (2. in 3. letnik) na UM FZV

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

/

20

 

 

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020.

 

PRIJAVNO SPREJEMNI POSTOPEK

 

PRIJAVA ZA VPIS - eVŠ  - https://portal.evs.gov.si/prijava/ 

 


6. Podrobnejše informacije

 

Razpis za vpis je objavljen na spletnih straneh http://portal.evs.gov.si/ prijavnih služb Univerze v Ljubljani (www.uni-lj.si), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na Primorskem (www.upr.si) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).

 

Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati na:

 

- Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 241–85–02 ali 241–85–55, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani https://www.uni-lj.si/,

- Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Mariboru; Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: (02) 235–52–61, 235–52–63, 235–52–64 (uradne ure od ponedeljka do petka: 9.00–11.00 in 13.00–14.00), po elektronski pošti vpis@um.si in na spletni strani www.um.si/vpis,

Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze na Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: (05) 611–76–30, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani www.upr.si in https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up.

- Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Novi Gorici; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel.: (05) 331–52–34 (uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00–11.00 in 13.00–15.30), po elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si in na spletni strani www.ung.si.

 • Informacije o razpisu za vpis in prijavno–sprejemnem postopku dobijo kandidati tudi pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje.
 • Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program najdejo kandidati na spletnih straneh visokošolskih prijavno–informacijskih služb.
 • Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in zavodih za zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje so objavljeni tudi spletnih straneh https://portal.evs.gov.si/ in visokošolskih prijavno–informacijskih služb Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na Primorskem (www.upr.si in https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
 • Razpisi za vpis v nekoncesionirane študijske programe so objavljeni na spletnih straneh nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, zbrani pa so na spletni strani https://portal.evs.gov.si/. Podrobne informacije kandidati dobijo na posameznem zavodu.
 • Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo kandidati na gimnazijah in na Državnem izpitnem centru (Ljubljana, Kajuhova 32 U, +386 (1) 548–46–00, http://www.ric.si/).
 • Informacije o subvencioniranem bivanju študentov so objavljene na spletnih straneh študentskih domov (http://www.stud-dom-lj.si/, http://www.studentskidomovi.um.si/, http://www.sd.upr.si/).

 

 

Informacije o študiju in študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, kakor tudi v zvezi z razpisno vpisnim postopkom kandidati dobijo na UM FZV v Referatu za študentske zadeve UM FZV v času uradnih ur ali po telefonu (02 300 47 16) ali osebno, lahko tudi izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti (referat.fzv@um.si).