Razpis za vpis

 

 

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

izvaja

v študijskem letu 2021/2022

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA


1. Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


2. Vpisni pogoji

V visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

3. Redni in izredni študij

Fakulteta za zdravstvene vede izvaja redni in izredni študij v Mariboru.


4. Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu (ne ob prijavi!!!) predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika.

Obrazec DZS 8,204 bodo izbrani kandidati prejeli skupaj z obvestilom o vpisu po pošti. Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.


5. Vpisna mesta

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 120 60*
 * Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo v 1. letnik najmanj 20 študentov.

 

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na UM FZV

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program / 4

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) na UM FZV

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 5 3

 

TUJCI (državljani držav, ki niso članice Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva) / CITIZENS OF NON EU MEMBER STATES AND SLOVENIANS WITHOUT SLOVENIAN CITIZENSHIP

Rokovnik / Timetable
 

Priznavanje / Recognition procedure

Recognition procedure​

 

Potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika - VELJA ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Tujci (državljani držav, ki niso članice EU) in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki želijo študirati na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede morajo predložiti Potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju B2 (po evropskem referenčnem okvirju za jezike CEFR) ob vpisu v 2. letnik študija.

 

 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

 

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:

 • v drugi ali tretji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja zdravstva (091) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
 • v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja zdravstva (091), ki ima 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, kar dokazuje s Potrdilom delodajalca.

 

Prehod je mogoč skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

O priznanju in določitvi manjkajočih študijskih obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik v katerega študent prehaja.Če je kandidatov več kot je razpisanih vpisnih mest, se izbere kandidate glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti predhodnega študijskega programa.

  

 Vpisna mesta za vpis v višji letnik (2. in 3. letnik) na UM FZV

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program

/

20

 

 

BESEDILO RAZPISA: Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022

PLAKAT - PRIJAVNO SPREJEMNI POSTOPEK (SLO+EU) - SLO

POSTER - APPLICATION ADMISION PROCEDURE (SLO+EU) - E

 

PRIJAVA ZA VPIS / ELECTRONIC APPLICATION - eVŠ  - https://portal.evs.gov.si/prijava/

Prijava s PISNIM OBRAZCEM ne obstaja!

 

DOKAZILA - NOVO

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

 


6. Podrobnejše informacije

 

Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh https://portal.evs.gov.si/ in visokošolskih prijavno–informacijskih služb Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na Primorskem (www.upr.si in www.vpis.upr.si) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si)

Navodila za izpolnjevanje prijave dobijo kandidati na spletni strani https://portal.evs.gov.si/. Navodila v pisni in video različici so na voljo tako v slovenskem (http://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo) kot angleškem (http://portal.evs.gov.si/information-in-english) jeziku.

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e–naslov: ekc@gov.si, tel.: 080–2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00). Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času uradnih ur.

Tehnična pomoč za vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e–naslov: ekc@gov.si, tel.: 080–2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času uradnih ur.

 

Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati v:

 • Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 241–85–02 ali 241–85–55, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani https://www.uni-lj.si/,
 • Visokošolskem prijavno–informacijskem centru Univerze v Mariboru; Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: (02) 235–52–61, 235–52–63, 235–52–64 (uradne ure od ponedeljka do petka: 9.00–11.00 in 13.00–14.00), po elektronski pošti vpis@um.si in na spletni strani www.um.si/vpis,
 • Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze na Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: (05) 611–76–31, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani www.upr.si in https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up.
 • Visokošolski prijavno–informacijski službi Univerze v Novi Gorici; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel.: (05) 331–52–34 (uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00–11.00 in 13.00–15.30), po elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si in na spletni strani www.ung.si.
 • Informacije o razpisu za vpis in prijavno–sprejemnem postopku dobijo kandidati tudi pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje.
 • Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program najdejo kandidati na spletnih straneh visokošolskih prijavno–informacijskih služb.
 • Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in zavodih za zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje so objavljeni tudi spletnih straneh https://portal.evs.gov.si/ in visokošolskih prijavno–informacijskih služb Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na Primorskem (www.upr.si in https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
 • Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo kandidati na gimnazijah in na Državnem izpitnem centru (Ljubljana, Kajuhova 32 U, +386 (1) 548–46–00, http://www.ric.si/).
 • Informacije o subvencioniranem bivanju študentov so objavljene na spletnih straneh študentskih domov (http://www.stud-dom-lj.si/, http://www.studentskidomovi.um.si/, http://www.sd.upr.si/).

 

 

 

Informacije o študiju in študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, kakor tudi v zvezi z razpisno vpisnim postopkom

dobijo kandidati na UM FZV v

Referatu za študentske zadeve UM FZV

v času uradnih ur po telefonu po telefonu 02 300 47 16 ali po elektronski pošti (referat.fzv@um.si).

Osebno vas bomo lahko na uradne ure sprejeli ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere.