Razpis za vpis

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

izvaja

v študijskem letu 2024/2025

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

 

INFORMATIVNI DNEVI

https://informativni.um.si/

  

PRIJAVA ZA VPIS NE BO DELOVALA MED 1. IN 3. MARCEM 2024 ZARADI INFORMACIJSKE PRENOVE REGISTRA PROSTORSKIH ENOT. Oddaja prijave za vpis bo znova mogoča predvidoma od ponedeljka, 4. marca 2024 dalje.

 


Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


Vpisni pogoji

V visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega. Propedevtični program organizira UM FZV po opravljenem vpisu in je plačljiv za redne in izredne študente.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

Redni in izredni študij

Fakulteta za zdravstvene vede izvaja redni in izredni študij v Mariboru, na sedežu fakultete.


Zdravniško potrdilo kot dodatni pogoj za vpis na UM FZV

Izbrani kandidati morajo ob vpisu (ne ob prijavi) predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled bodo izbrani kandidati prejeli skupaj z obvestilom o vpisu po pošti, na naslov, ki je v sistemu eVŠ označen za prejemanje pošte.

Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji (potrdilo osebnega zdravnika ne velja).


Znanje slovenskega jezika kot dodatni pogoj za vpis na UM FZV

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO) PRED VPISOM V 1. LETNIK.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno dokazilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo visokošolskega zavoda, da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

MOŽNOSTI OPRAVLJANJA IZPITA IZ SLOVENSKEGA JEZIKA:

 

Vpisna mesta za študijsko leto 2024/2025 na UM FZV

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 120 60*
 * Izredni študij se bo izvajal, če bo v 1. letnik vpisanih najmanj 20 študentov.

Vpisna mesta za vzporedni študij

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program / 2

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 2 2

Vpisna mesta na Univerzi v Mariboru za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU

  Redni Izredni
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program 5 3

 Vpisna mesta za vpis v višji letnik (2. in 3. letnik)

  Redni Izredni
Zdravstvena nega

/

20

 

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) ter vzporedni študij

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki 1.3.

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo:

 • v drugi ali tretji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja zdravstva (091) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
 • v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja zdravstva (091), ki ima 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, kar dokazuje s Potrdilom delodajalca.

Prehod je mogoč skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

O priznanju in določitvi manjkajočih študijskih obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. Kandidat pred prijavo obvezno kontaktira Referat za študijske in študentske zadeve UM FZV.

Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru posredovati na UM FZV najkasneje do 30. avgusta 2024 :

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS,
 • potrjene učne načrte opravljenih študijskih obveznosti,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Če je kandidatov več kot je razpisanih vpisnih mest, se izbere kandidate glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti predhodnega študijskega programa.

 

Študenti/-ke, ki želijo študirati VZPOREDNO pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo elektronsko preko portala eVŠ potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani/-e, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda, če je zahtevano (podatek kandidati/-ke dobijo neposredno na visokošolskem zavodu). Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na matičnem visokošolskem zavodu predložijo najpozneje do vpisa.
Za vpis v prvi letnik vzporednega študija za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva ni predvideno plačilo šolnine za redni študij, če kandidati/-ke še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpisujejo (v skladu s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

 

Objava razpisa za vpis in besedilo razpisa UM FZV

 

Fakulteta za zdravstvene vede - celotno objavljeno razpisno besedilo UM FZV

 

Prijava za vpis / electronic application - eVŠ  (PRIJAVA S PISNIM OBRAZCEM NE OBSTAJA!)

 

Prijavo za vpis oddajte do roka, ki je naveden v razpisu, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (odpiranje v novem zavihku) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS. 

 

​​POSREDOVANJE DOKAZIL K PRIJAVI ZA VPIS: 

V prijavno-sprejemnih postopkih za vpis v študijsko leto 2024/25 morate elektronsko preko portala eVŠ oddati tudi vsa​ k prijavi zahtevana dokazila. Preberite si več o tem, kako odda​ti dokazila hkrati​ s prijav​o za vpis in kako naknadno (odpiranje v novem zavihku).​

 

 

Priznavanje izobraževanja / Recognition procedure

Kandidati za vpis, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev dokazujejo s tujim predhodnim izobraževanjem, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobr​aževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM, za katero je treba izvesti postopek priznavanja tujega izobraževanja. 

 

 

 

P R I J A V N I    R O K I

Prijavni roki​ za državljane RS in državljane držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva (​prijava za vpis v 1. letnik, za vzporedni študij in študij diplomantov na enovitih magistrskih študijskih programih):
Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 20. marca 2024

Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.
Drugi prijavni rok: od 21. do 27​​. avgusta 2024

Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure

Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.
Prijava za vzporedni študij​od 1. do 16. septembra 2024 (za študijske programe, pri katerih se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, je potrebno prijavo oddati od 20. februarja do 20. marca 2024​​​).

Kandidati/-ke lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.

 

Prijavni roki za državljane držav nečlanic EU (prijava za vpis v 1. letnik):
Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 19. aprila 2024.

Kandidati/-ke lahko za vpis na Univerzo v Mariboru oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje (študijske programe Univerze v Mariboru).​Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do 2. septembra 2024 - razen za kandidate, ki so oddali prijavo za izvedbo v angleščini.

 
Drugi prijavni rokod 5. do 6. septembra 2024.

Kandidati/-ke lahko za vpis na Univerzo v Mariboru oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo (študijski program Univerze v Mariboru)​.

 

 

HOW AND WHERE TO APPLY" FOR ACADEMIC YEAR 2024/2025 

All information available on: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/enrolment.aspx​​​

 

Več informacij

Podrobnejše i​nformacije o prijavno-sprejemnem postopku, vpisnih pogojih in razpisanih študijskih programih lahko najdete v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/25 in na spletni strani portala eVŠ.

 
Visokošolski prijavno-i​​nformacijski cen​ter UM​
 Slomškov ​tr​​​g 15, 2000 Maribor
 +386 (2) 23 55 261, +386 (2) 23 55 263, +386 (2) 23 55 264, +386 (2) 23 55 254

e pošta vpis@​um.si

Uradne ureod 9.00 do 11.00 in od 13.00 do 14.00

 
Omejitev vpisa in izračun točk
 

Informacije glede pridobitve posebnega statusa v prijavno sprejemnem postopku

Kandidati lahko v prijavno-sprejemnem postopku zaprosijo za status kandidata s posebnimi potrebami in status kandidata​ s posebnim statusom, s katerima se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov.

 

 

Informacije o študiju in študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega, kakor tudi v zvezi z razpisno vpisnim postopkom

dobijo kandidati na UM FZV v Referatu za študijske in študentske zadeve UM FZV

v času uradnih ur po telefonu po telefonu 02 300 47 16 ali po elektronski pošti (referat.fzv@um.si) ali pa osebno,

po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.