Novice

 
Datum objave:
10.10.2019
Ljubljana, 9. oktober 2019 – Vodstva visokošolskih zavodov s področja zdravstvenih ved – Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, Fakultete za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu, Visoke zdravstvene šole v Celju ter Alme Mater Europaea – ECM – soglasno podpirajo dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki je skladen z izobraževalnim sistemom na področju zdravstvene nege v Sloveniji. Podpirajo aktivnosti nacionalnega, reprezentativnega strokovnega združenja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze) za odpravo zatečenega stanja in ureditev razmer na področju zdravstvene nege glede na poklicne kompetence izvajalcev zdravstvene nege.
V Sloveniji deluje osem visokošolskih zavodov, ki izvajajo javno veljavni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, skladen z evropsko direktivo 2005/36 EU, dopolnjen z direktivo 2013/55/EU in smernicami Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN).
V zadnjem obdobju vodstva visokošolskih zavodov z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v dejavnosti zdravstvene nege ob uveljavljanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K). Zakon po več desetletjih prizadevanj Zbornice – Zveze (od leta 1992) ureja zatečeno stanje na področju zdravstvene nege, ki bi ga bilo treba rešiti že zdavnaj. Visokošolski zavodi soglasno podpirajo Zbornico – Zvezo pri ureditvi področja, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala na zdravstveni in socialni sistem ter na zagotavljanje varnosti vsem državljanom, ne le Slovenije, temveč Evropske unije.
Grob poseg zdravniških organizacij v avtonomijo stroke zdravstvene nege
Visokošolski zavodi so še posebej zaskrbljeni nad odzivom zdravniških organizacij, ki grobo posegajo v avtonomijo zdravstvene nege. Zdravstvena nega je samostojno strokovno področje, ki ga vodi diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, ki za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.
Obenem visokošolski zavodi zavračajo očitek o izobraževanju, ki ni usmerjeno k pacientu. Vsak študent med študijem opravi najmanj 2300 ur kliničnega usposabljanja ob pacientu/uporabniku.Visokošolski zavodi odgovorno pristopajo k izobraževanju medicinskih sester/zdravstvenikov*.Diplomanti so opolnomočeni s sodobnimi znanji, da lahko pacientom/uporabnikom nudijo kakovostno, varno in holistično obravnavo.Na tem mestu visokošolski zavodi opozarjajo, da so diplomanti, ko zaključijo študij, usposobljeni za splošno zdravstveno nego. Med študijem spoznajo različna strokovna področja, vendar se ne specializirajo za specialno področje zdravstvene nege, zato visokošolski zavodi podpirajo, da se tudi na področju zdravstvene nege uvedejo klinične specializacije za posamezna področja zdravstvene nege, kot je to urejeno v nekaterih razvitih evropskih državah. Podpirajo Zbornico – Zvezo, da pridobi javno pooblastilo za izvajanje kliničnih specializacij in slednje kakovostno izvaja v sodelovanju z visokošolskimi zavodi in kliničnimi okolji.
Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki ga je pripravila ekspertna skupina strokovnjakov s področja zdravstvene nege, je skladen z razmejitvijo izobraževalnih vsebin glede na srednješolski in visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege. Z dokumentom je soglašal najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje, Zdravstveni svet, ki je sestavljen pretežno iz strokovnjakov s področja medicinskih ved. Zato visokošolski zavodi odločno nasprotujejo predlogu, da bi se posegalo v obstoječi dokument.
Poklic medicinske sestre predpisan z EU-direktivo
Poklic medicinske sestre je reguliran, kar pomeni, da je, enako kot poklic zdravnika, predpisan z EU-direktivo. Visokošolske zavode preseneča izjava Koordinacije zdravniških organizacij z dne 4. 10. 2019, v kateri zahtevajo sodelovanje pri določanju kompetenc v zdravstveni negi. Kompetence medicinskih sester so določene skladno z EU-direktivo. Študijski programi, ki jih izvajajo visokošolski zavodi, so akreditirani pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki v akreditacijskem postopku poda soglasje h kompetencam, ki jih pridobijo diplomanti po uspešno zaključenem izobraževanju glede na stopnjo študija.
Visokošolski zavodi nasprotujejo predlogu Koordinacije zdravniških organizacij po uvajanju poklica zdravniški pomočnik, saj se mora zdravstvena nega v Sloveniji razvijati skladno z matriko EFN (http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/EFN-Workforce-Matrix-3-1-Executive-Summary-May-2017.pdf). Avtorji najnovejšega preglednega znanstvenega članka (Twigg, et al., 2019 – DOI: https://doi.org/10.1111/jan.14194) v ugledni mednarodni reviji Journal of Advanced Nursing ugotavljajo, da večje število diplomiranih medicinskih sester (RN) pomeni boljše izide zdravljenja za paciente. Visokošolski zavodi niso proti ukinitvi poklica tehnik zdravstvene nege, ki je član tima zdravstvene nege in sodeluje z medicinsko sestro pri izvajanju aktivnosti zdravstvene nege. Želijo, da se pripravijo kadrovski normativi v zdravstvenih in socialnih zavodih glede na zahtevnost obravnave pacientov. V prihodnje si bodo visokošolski zavodi prizadevali, da slovenski zdravstveni sistem ter zdravništvo ob ustrezno urejeni zakonodaji prepoznata ustrezno umestitev magistric/magistrov zdravstvene nege z naprednimi znanji (Advanced Nurse Practitioner) v zdravstveni sistem.
Podpora visokošolskih zavodov prizadevanjem Ministrstva za zdravje
Visokošolski zavodi podpirajo prizadevanja Ministrstva za zdravje za odpravo anomalij v zdravstvenem sistemu. Kljub nekaterim nasprotovanjem v strokovnih vrstah se v akademskih krogih zavzemajo za vzpostavitev zdravstvenega sistema, ki bo omogočal kakovostno, varno in holistično obravnavo pacientov. Visokošolski zavodi so pripravljeni sodelovati pri reševanju nastale problematike in so odprti za konstruktiven dialog z vsemi deležniki.
*Termin medicinska sestra/zdravstvenik se v tem dokumentu uporablja za diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika. V EU-prostoru se uporablja termin Registred Nurse (RN). Medicinska sestra/zdravstvenik je oseba, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo s področja zdravstvene nege, skladno z EU-direktivo (prva bolonjska stopnja).
Za Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani:
doc. dr. Andej Starc, dekan  

Za Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru:
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica

Za Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem:
prof. dr. Nejc Šarabon, dekan

Za Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice:
viš. pred. Sanela Pivač, v. d. dekanje

Za Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu:
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica

Za Fakulteto za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec:
prof. Dr (Republika Finska) Danica Železnik, dekanica

Za Visoko zdravstveno šolo v Celju:
izr. prof. dr. Gorazd Voga, dekan

Za Almo Mater Europaea – ECM:
prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik

V vednost:
- Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije
- mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
- Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
- Aleš Šabeder, minister, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
- dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Republike Slovenije
- dr. Franc Trček, predsednik Odbora za zdravstvo, Državni zbor Republike Slovenije
- mag. Peter Požun, državni svetnik za področje zdravstva, Državni svet Republike Slovenije
- Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze
- red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, članica upravnega odbora Mednarodnega sveta medicinskih sester – ICN
- doc. dr. Andreja Kvas, predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego pri Ministrstvu za zdravje RS
- dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica Koordinacije zdravniških organizacij
 
 
Datum objave:
09.10.2019

Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede bosta v terminu od 9. 10. do 11. 10. 2019 obiskali tuji gostji iz Belgije, in sicer Caroline Paul in Gaëlle Grosjean, University College Leonard de Vinci.

V okviru obiska bomo izvedli več sestankov o morebitnem skupnem sodelovanju med obema institucijama, prav tako bo izvedena predstavitev tuje institucije za zainteresirane na UM FZV.

 

 
Datum objave:
04.10.2019

Svet potrebuje znanost. Znanost potrebuje ženske.

Že štirinajsto leto zapored partnerja slovenskega nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« - L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO - razpisujeta nacionalni program »Za ženske v znanosti« 2020, v okviru katerega bosta trem mladim raziskovalkam podelila štipendijo v enkratnem znesku 5.000 evrov.

Program je namenjen mladim raziskovalkam v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, ki bodo zagovarjale svojo tezo predvidoma v letu 2020. Znanstveno raziskavo za namen pridobitve doktorske disertacije morajo kandidatke opravljati na raziskovalni instituciji v Sloveniji. Kandidatke ob zaprtju prijav ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji. Razpis je odprt od 7. oktobra do 7. novembra 2019.

Obrazec za prijavo in razpisni pogoji so objavljeni na:

Dodatne informacije o programu: Barbara Urbanija

Tel: +386 (0)1 478 4799; e-mail: barbara.urbanija@gov.si

 

Partnerstvo L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« sicer deluje na mednarodni ravni že od leta 1998, od leta 2006 pa tudi v Sloveniji, kjer je štipendijo prejelo že 37 slovenskih štipendistk.

 

Mlade raziskovalke ste vabljene k prijavi!

 

 
Datum objave:
03.10.2019

ERASMUS DAY 2019
Želiš doživeti nekaj zares vznemirljivega? Spoznati nove prijatelje, raziskati nove kraje, se zabavati in se ob tem še česa naučiti? Potem je Erasmus+ program naravnost zate! Vse informacije o Erasmus+ izmenjavah lahko prejmeš na velikem študentskem dogodku Erasmus day, ki ga Univerza v Mariboru organizira skupaj s študentskim društvom Erasmus Student Network Maribor (ESN Maribor), Študentskim svetom Maribor in Klubom Mariborskih študentov (KMŠ).


 

Mednarodni dogodek Erasmus Day, ki se bo zgodil v četrtek 10. oktobra 2019, s pričetkom ob 15. uri na Trgu Leona Štuklja, je namenjen vsem študentom Univerze v Mariboru, še posebej pa brucem in tujim študentom na izmenjavi v Mariboru.
V Erasmus Day nas bo popeljala mednarodna parada z več kot 500 tujimi študenti iz 30 držav sveta, ki se bodo ob 15. uri, oblečeni v svoje barve, sprehodili po ulicah mestnega jedra, od Rektorata Univerze v Mariboru do Trga Leona Štuklja.
Tam boste študenti lahko našli številne zanimive aktivnosti zase in za svoje prijatelje. Predstavljala se bodo študentska društva, dobili boste lahko vse informacije o Erasmus+ programih mobilnosti ter odkrili kaj novega pri različni ponudniki storitev za študente. Atrakcija dneva bo Virtualni kotiček, kjer se boste lahko s pomočjo VR očal sprehodili po poljubnem Evropskem mestu, v Selfie kotičku pa boste lahko s pomočjo photo booth stojala s prijatelji ustvarili nepozabne fotke. S sodelovanjem pri katerikoli aktivnosti pa boste sodelovali tudi v velikem nagradnem žrebanju, z več kot 20 bogatimi nagradami. Žreb in podelitev nagrad bo ob koncu dogodka. Glavna nagrada je potovanje za dve osebi v eno izmed evropskih prestolnic.
Tudi zabava in glasba ne bo manjkala. Najprej nas bo ogrel DJ Željko, nato nas bodo s svojimi nastopi zabavali tuji študenti, ki se bodo potegovali za najboljši nastop programa Erasmus ima talent, proti večeru pa bosta vzdušje še popestrili skupini Groovocado in Happy Ol' McWeasel.
10. oktober je dan za Erasmus Day! Bodi zraven in začuti moč mednarodne energije, ki te bo navdihnila, da se tudi ti podaš na svojo Erasmus+ dogodivščino.


 

PROGRAM

 POSEBNOSTI

* VR potovanje po Evropi (z VR očali)

* Selfie v tujini (s photo booth fotkanjem)

* Zbiranje pred-prijav za brezplačne jezikovne tečaje (na stojnici Študentskega sveta)

 

KONTAKTI

www.erasmusplusUM.si

www.facebook.com/ErasmusplusUM

https://www.facebook.com/events/2386678534887034/

erasmus@um.si

 
Datum objave:
27.09.2019

Lokacija: Vojašnica generala Maistra Maribor

Prijave (splošna in članska): https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/D...

Program: 3. mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege PROGRAM.pdf

 

Kotizacija: 60 EUR + DDV

 
Datum objave:
18.09.2019

Ob dnevu Univerze v Mariboru, dne 18. 9. 2019, je na predlog Fakultete za zdravstvene vede Univerza v Mariboru podelila častni naslov »ČASTNI DOKTOR« Univerze v Mariboru prof Hughu P. McKenni, PhD.

Professor Hugh P. McKenna, CBE, PhD, B.Sc(Hons), RMN, RGN, RNT, DipN (Lond), AdvDipEd, FFN RCSI, FEANS, FRCN, FAAN je vodilen mednarodni strokovnjak na področju zdravstvene nege, raziskovalec, mentor, avtor, profesor zdravstvene nege in dekan Medical School Development Univerze v Ulstru, Severna Irska. Pred tem je pet let opravljal funkcijo prorektorja za raziskovanje in inovacije ter sedem let funkcijo dekana Faculty of Life and Health Sciences. Bil je tudi predstojnik School of Health Sciences.

Professor Hugh P. McKenna je aktivno podpiral in sodeloval pri razvoju in pripravi doktorskega študija 3. stopnje Zdravstvena nega na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. Je sonosilec učnih enot Zdravstvena nega in metode znanstvenoraziskovalnega dela in Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege. S svojo mednarodno prepoznavnostjo ter odličnostjo pomaga pri razvoju UM FZV na globalnem nivoju, pomembno prispeva k promociji doktorskega študija 3. stopnje Zdravstvene nege in s tem tudi promociji Univerze v Mariboru.

Za svoje delo je prejel številne prestižne britanske in mednarodne nagrade, med katerimi velja izpostaviti, da  mu je leta 2008 kraljica Združenega kraljestva podelila naziv Commander of the British Empire, leta 2009 je kot tretji Evropejec in petnajsti član prejel častni naziv International Fellow of the American Academy of Nursing (FAAN).

Ima preko 250 objav, vključno z enajstimi knjigami in več kot 4 milijoni funtov pridobljenih sredstev za raziskovalne projekte. Njegova objavljena dela so bila citirana več kot 10.000-krat in ima H-indeks 40. Bil je mentor 16 doktorskim študentom, ki so uspešno zaključili študij.

Skupaj s soavtoricama  Majdo Pajnkihar ter Fiono A. Murphy je leta 2014 izdal pri založbi Wiley-Blackwell  izdal učbenika z naslovom »Fundamentals of nursing models, theories and practice«, ki je bil, po odlični oceni recenzentov prestižne zdravstvene revije Nursing Standard, leta 2018 izdan tudi v slovenskem jeziku.

Professor Hugh P. McKenna, PhD  je oseba, ki s svojim odličnim delom, znanjem, globalno prepoznavnostjo in raziskovanjem prispeva k prepoznavnosti zdravstvene nege ter Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede v Evropi in svetu. 

Ob prejetem nazivu častni doktor Univerze v Mariboru prof Hughu P. McKenni, PhD iskreno čestitamo.

 

Dekanica
Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar

 
Datum objave:
09.09.2019

Vabljeni na preddogodke.

Več informacij najdete tukaj.


Utrinki

 
Datum objave:
06.09.2019

OBVESTILO

Prvi in drugi odstavek 39. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17, 29/17-v nadaljevanju ZOUTPI) določata, da je prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot tudi na pripadajočem funkcionalnem zemljišču (dovoz z vhodom, dovoz s službenim vhodom, dostopne poti, dvorišča, parkirišča, zelenice, požarne stopnice, itd).

Tako je v skladu z ZOUTPI prepovedano kajenja oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov na celotnem območju Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.

Prvi odstavek 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03, 27/17- ZOPA) določa, da je prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v objektih in na pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost.

Prepoved kajenja velja v času rednega delovnega časa, v popoldanskem času, v času počitnic in ob koncu tedna.

Kršitev prepovedi kajenja je prekršek in se kaznuje z globo 125,00 EUR za posameznika kot to določa ZOUTPI.

Prosimo vas, da dosledno spoštujete prepovedi, saj se bodo izvajali poostreni nadzori s strani inšpekcijskih služb.

 

 
Datum objave:
03.09.2019

Assist Prof Carol S. Lang DScN, MSc, RN

Direktorica lokalnih in globalnih iniciativ

 

Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede bo v prvem tednu septembra 2019 obiskala Assist Prof Carol S. Lang DScN, MSc, RN iz The George Washington University School of Nursing, Združene države Amerike.

V okviru njenega obiska bodo potekale predstavitve delovanja GWU, School of Nursing in raziskovalnega dela ter dogovori o tedenskem gostovanju študentov zdravstvene nege iz partnerske institucije v Sloveniji.

Assist Prof Carol S. Lang DScN, MSc, RN, je direktorica lokalnih in globalnih iniciativ, odgovorna je za mednarodno izobraževanje. Njeno trenutno raziskovalno področje zajema globalno zdravje prebivalstva in globalna stigma duševnega zdravja. Je članica številnih nacionalnih in mednarodnih združenj medicinskih sester in prejemnica mnogih nagrad in priznanj v povezavi z njenim prispevkom k globalnemu izobraževanju medicinskih sester.

Več na: https://nursing.gwu.edu/carol-lang

 
Datum objave:
25.07.2019

 

 
Datum objave:
24.07.2019

Iskreno smo veseli, da lahko sporočimo, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval doc. dr. Dominiko VRBNJAK za vršilko dolžnosti prodekana za podiplomski študij Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za obdobje od 23. 7. 2019 do 31. 10. 2019.

Za imenovanje doc. dr. Dominiki VRBNJAK iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

Dekanica

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

Majda Pajnkihar

 
Datum objave:
07.06.2019

Ponosni in veseli smo, da je bila dekanica prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

imenovana za gostujočo profesorico na School of Health Sciences, Waterford Institute of Technology, Irska in se pridružila skupini elitnih gostujočih profesorjev.

Dekanici prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar iskreno čestitamo.

Prodekani
s sodelavci