Status študenta s posebnimi potrebami / invalida

 

Študenti s posebnimi potrebami so upravičeni do ugodnosti na podlagi 

Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru (Neuradno prečiščeno besedilo - NPB1)

 

Za uveljavljanje pravic iz zgoraj navedenega pravilnika lahko podajo študenti vlogo z ustreznimi prilogami na Komisijo za študijske zadeve UM FZV na posebnem obrazcu:

Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta na Univerzi v Mariboru

 

AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVO OVIR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI / INVALIDE NA UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

 

Društvo študentov invalidov Slovenije

Informacije o Društvu študentov invalidov Slovenije lahko najdete na spletnem naslovu:

http://www.dsis-drustvo.si/