Inštitut za zdravstveno nego

 

Predstojnica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

T: +386 2 300 47 01
E: majda.pajnkihar@um.si

Tri leta po ustanovitvi Visoke zdravstvene šole je bil v letu 1996 na iniciativo Majde Pajnkihar ustanovljen prvi Inštitut za zdravstveno nego v Sloveniji za izvajanje interdisciplinarnih raziskav v zdravstveni negi in v disciplinah, ki so z njo sorodne ali povezane.   

 

Primarni cilj inštituta je priznavanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline in profesije. Temeljne aktivnosti inštituta so:

 • razvoj in uporaba znanstvenih in teoretičnih osnov  v procesu izobraževanja in za potrebe prakse na osnovi kvalitativne metodologije;
 • razvijanje teoretičnega, empiričnega, metodološkega in reflektivnega kritičnega znanja za nadaljnji razvoj discipline zdravstvene nege, izboljšanje zdravja, promoviranje zdravja in za zagotavljanje integritete posameznika;
 • povezovanje teorije in prakse kot osrednjih elementov poklica zdravstvene nege;
 • oblikovanje bodoče profesionalne vloge medicinske sestre glede na pričakovanja družbe ob upoštevanju aktivne vloge posameznika kot enakovrednega partnerja v procesu ohranjanja zdravja in zdravljenja;
 • priprava temeljev za razvoj znanja za potrebe prakse na osnovi raziskovalnih rezultatov - »Evidence-based practice«;
 • priprava kriterijev za ocenjevanje in analizo teorij zdravstvene nege.

Sodelovanje predstojnice Inštituta za zdravstveno nego:

 • Članica v Editorial Board »International Journal of Nursing Studies« do maja 2011.
 • Recenzentka za revijo »International Journal of Nursing Studies«.
 • Recenzentka za Obzornik zdravstvene in nege.
 • Članica  v Editorial board »Nursing in the XXI st Century«.
 • Recenzentka za »Nursing in the XXI st Century«.
 • Članica v Editorial Board »SEEHSJ«.
 • Recenzentka za Editorial Board »SEEHSJ«.
 • Članica Sigma Theta Tau, International, Honor Society of Nursing.
 • Zunanja sodelavka »NHS, Institute for Innovation and Improvement«, UK.
 • Članica Komisije RS za varstvo pacientovih pravic.
 • Članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje RS.
 • Članica delovne skupine RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA.
 • Članica delovno skupino »Paliativna oskrbo« pri Ministrstvu za zdravje RS.

Objave: Raziskovalna skupina Zdravstvena nega >

 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar častna profesorica na:

 • I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia.

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar gostujoča profesorica:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinska fakulteta, Oddelek za zdravstveno nego, Osijek, Hrvaška,
 • Univerzitet u Novom Sadu, Medicinska fakulteta, Oddelek za zdravstveno nego, Novi Sad, Srbija,
 • University of Ulster, Department of Human Resources, Belfast (v ponovnem postopku imenovanja),
 • Waterford Institute of Technology, Irska (zunanji opazovalec znanja študentov).

 

Povezovanje z zdravstvenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami:

 • UDINE – C  (14 držav EU, USA in Ruska federacija).
 • I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia.
 • Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet.
 • University of Rijeka, Faculty of Medicine.
 • University of Sarajevo, Faculty of Health Care.
 • University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad.
 • Foundation of Nursing Studies (FoNS), London, UK.
 • Royall College of Nursing, London, UK.
 • Waterford Institute of Technology, Irska.
 • Queen Margaret University, The School of Health Sciences, Edinburg, UK.
 • University of Ediburg, School of Health in Social Science, UK.
 • University of Ulster, Faculty of Life and Health Sciences, UK.
 • University of Pecs, Faculty of Health Sciences, Hungary.
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • Razširjeni republiški strokovni kolegij za zdravstveno nego (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje RS.
 • Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego (Projekt SLONDA).