Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede, ki se koordinira preko Raziskovalnega inštituta in Inštituta za zdravstveno nego, se kaže v kvalitetnem raziskovalnem delu in raziskovalcev Fakultete za zdravstvene vede ter uspešnem pridobivanju in izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Fakulteta za zdravstvene vede aktivno sodeluje v evropskih, nacionalnih, bilateralnih in drugih mednarodnih projektih. Naš cilj je povečati število objav v priznanih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, za kar si bomo še naprej aktivno prizadevali s spodbujanjem raziskovalnega dela, še intenzivnejšim vključevanjem v domače, evropske in mednarodne projekte, izobraževanjem zaposlenih, vključevanjem študentov v raziskovalno delo, kakor tudi s formalnim in neformalnim sodelovanjem z uglednimi tujimi institucijami in strokovnjaki.