Zdravstvena nega (3. st.)

Podiplomski študijski program 3. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA 

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 3 leta (180 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.)


Vodja študijskega programa: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega bo omogočal izobraževanje študentov s področja zdravstvene nege. Študenti bodo sposobni razvijati, znanstvenoraziskovalno delo modele, postopke in procese zdravstvene nege kot jedro znanja za prakso in izobraževanje.  S tem bo omogočena povezava teoretičnih modelov in konceptov v praksi ter aplikacija znanstvenih dokazov, ki so osnova za na dokazih utemeljeno zdravstveno nego.

Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega predstavlja jedro pri nadaljnjem razvoju znanstveno raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih institucijah in bo omogočil zmanjšanje vrzeli med teorijo in prakso, razvoj znanosti za podporo razvoja zdravstvene nege, kot znanstvene discipline v slovenskem prostoru.

 

| Študijski program ima akreditacijo do 21. 04. 2023 |


 

Zaposlitvene možnosti                                                       

Doktorji znanosti študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega se lahko zaposlujejo v:

 • zdravstvenih ustanovah,
 • socialno-varstvenih zavodih in
 • izobraževalnih in raziskovalnih institucijah.

 

Pridobljene kompetence                                                                         

Študenti na študijskem programu v okviru splošnih kompetenc pridobijo in obvladajo:     

 • sposobnost identificiranja danega znanstvenoraziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev (obvladovanje raziskovalnih metodologij in metod ter procesov v zdravstveni negi),
 • uporaba informacij in dokazov iz znanstvene literature in drugih virov za sistematično analiziranje, dokumentiranje in pripravo dokazov za podporo  in prakso zdravstvene nege,
 • sposobnost analize, evalvacije, razvoja in vključevanje teoretičnih modelov v proces zdravstvene nege, prakse in uvajanja konceptov teorij, ki so podlaga za teoretično utemeljeno zdravstveno nego,
 • sposobnost  teoretičnega in praktičnega  ugotavljanja, kritično ocenjevanje ter povzemanje na raziskovanju utemeljenih vprašanj, ki izhajajo iz prakse zdravstvene nege,
 • sposobnost etične refleksije in zavezanost razvoju jedra znanja  in znanstvene discipline zdravstvene nege.

Prav tako študijski program omogoča poglabljanje znanja s področja raziskovanja, raziskovalnih metodologij in metod, teorij, konceptov in prakse zdravstvene nege, osnovane na znanstvenih dokazih.

Predmetno specifične kompetence se nanašajo na izbirne učne enote.

 

Izvedba izbirnih predmetov                  

Izbirne učne enote se bodo izvajale v obliki: predavanj, seminarjev ali e-predavanj, e-seminarjev.

Študent si izbirni predmet v obsegu 10 ECTS  lahko izbere na kateri izmed drugih članic UM, lahko pa tudi predmet  z drugih univerz doma in v tujini, v kolikor želi aplicirati interdisciplinarno raziskovanje na področje, iz katerega namerava doktorirati.

 

Pogoji za napredovanje                                                                             

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik bo moral študent opraviti vse s študijskim programom določene obveznosti prvega letnika v obsegu 60 ECTS.

Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik doktorskega študijskega programa bo moral  študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS točk  drugega letnika.

 

Pogoji za dokončanje študija                                                                              

Študent bo zaključi študij, ko bo izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napisal in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo ter tako skupno zbral najmanj 180 ECTS. Pogoj za dokončanje študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega je uspešen zagovor doktorske disertacije v skladu s Statutom Univerze v Mariboru ter Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (v nadaljnjem besedilu Pravilnik). Kandidat bo lahko pristopil k zagovoru doktorske disertacije, ko bo opravil obveznosti doktorskega študija (tj. ko bo prijavil doktorsko temo in napisal doktorsko disertacijo ter v skladu s Pravilnikom prejel pozitivno oceno Komisije za oceno disertacije).

Doktorska disertacija mora predvsem zadostiti pogoju izvirnosti in mora predstavljati izvirni znanstveni prispevek na področju, ki ga obravnava. Poleg tega morajo biti izsledki in metodologija disertacije še pred promocijo v znanstveni naslov »doktor znanosti« podvrženi tudi kritični presoji v mednarodni znanstveni javnosti, in sicer morajo študenti objaviti članek v eni izmed revij s seznama Science Citation Index (SCI) z IF. 

 

 Predmetnik                                                                       

PREDMETNIK
PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 3. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
 

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 - Katalog programov in predmetov UM FZV 

 

 1. letnik

 

 

 

ZIMSKI SEMESTER

LETNI SEMESTER

 

 

ECTS

Nosilec

Predmet

P

S

SV/LV

/KV

ID

P

S

SV/LV

/KV

ID

McKenna, Šostar Turk   

 

Zdravstvena nega in metode znanstvenoraziskovalnega dela

 

10

 

10

 

10

120

 

 

 

 

 

150

 

5

Pajnkihar, McKenna

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

10

10

10

270

 

 

 

 

300

10

Pajnkihar Napredne kvalitativne metode raziskovanja 

10

10

10

120

 

 

 

 

150

5

 

Izbirni predmet *

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Callery

Na dokazih utemeljena

zdravstvena nega

 

 

 

 

10

10

10

270

300

10

Štiglic   

 

Napredne kvantitativne

metode raziskovanja 

 

 

 

 

10

10

10

120

150

5

 

Izbirni predmet *

 

 

 

 

5

10

 

285

300

10

 

Individualno raziskovalno

delo I

 

 

 

 

 

15

 

135

150

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti 1. letnika – 1. in 2. semester

Isola,

Ramovš

Gerontološka zdravstvena nega

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Dewing

**Gerontološka zdravstvena nega ljudi z demenco

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

McCormac **K pacientu usmerjena zdravstvena nega

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Smith **Skrb in emocionalno delo v zdravstveni negi

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Wells **Kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Palese **Merjenje učinkov zdravstvene nege pri pacientu

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Sigurðardóttir **Skrb za ljudi s kroničnimi boleznimi

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Mičetić Turk Otroci, mladostniki in družina

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Kores Plesničar Mentalno zdravje

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Wells **Psihologija in sociologija v zdravstvu

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Turk E. **Varnost pacientov

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Turk Z., Stričević Ergonomski in kineziterapevski pristop do bolnika

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Hlastan Ribič Preventivna prehrana in dietetika

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Butterworth **Supervizija

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Štiglic Podatkovna analitika v zdravstveni negi

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Kraljić Pravni vidiki v zdravstveni negi

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Premik, Šostar Turk Zdravstvena politika in javno zdravje

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Križmarić Tehnologije v zdravstvu

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Eržen Management v zdravstvu

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Tajnikar Ekonomika zdravstvenega varstva

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Rosi, Ivanuša Logistika v zdravstvu

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

McCormack

**Vodenje razvoja kultur

k sebi osredotočene

obravnave

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Cooney Miner

** Osnove vodenja v

zdravstveni negi

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

Pajnkihar, Šostar Turk

Vpliv okolja na

zdravstveno obravnavo

pacienta

5

10

 

285

 

 

 

 

300

10

 
 

** izbirne učne enote se bodo izvajale v obliki e-predavanj in e-seminarjev

 

Predmetnik 1. letnika vsebuje 6 obveznih in 2 izbirna predmeta.

 

Zimski semester je sestavljen iz treh obveznih predmetov: Zdravstvena nega in metode znanstvenoraziskovalnega dela (5 ECTS), Teorije koncepti in praksa zdravstvene nege (10 ECTS), Napredne kvalitativne metode raziskovanja (5 ECTS) ter enega izbirnega predmeta (10 ECTS), ki ga študent izbere z nabora ponujenih  izbirnih predmetov.

Letni semester je sestavljen iz dveh obveznih predmetov: Na dokazih utemeljena zdravstvena nega (10 ECTS), Napredne kvantitativne metode (5 ECTS), IRD I (individualno raziskovalno delo) (5 ECTS) in enega izbirnega predmeta (10 ECTS), ki ga študent izbere z nabora ponujenih  izbirnih predmetov.

 

Skupaj študent v 1. letniku zbere 60 ECTS.

 

 1. letnik

 

Nosilec

Predmet

P

S

V

KV

Druge obl. št.

ID

Skupaj

ECTS

  Individualno raziskovalno delo II

 

 

 

 

30*

780

810

27

  Seminar I

 

15

 

 

 

75

90

3

Skupaj  

 

15

 

 

30

855

900

30

 

 

*neposredne individualne konzultacije z mentorjem

 

Letni semester
Zap. št. Učna enota Nosilec   Kontaktne ure                         

Sam. delo študenta

                        

Ure skupaj

                        

 

ECTS

P S V KV Druge obl. št.
1. Individualno raziskovalno delo III    

 

 

 

30*

780

810

27

2. Seminar II    

15

 

 

 

75

90

3

SKUPAJ  

 

 

 

30

855

900

30

*neposredne individualne konzultacije z mentorjem

Predmetnik 2. letnika je sestavljen iz dveh IRD-jev in dveh Seminarjev.

V zimskem semestru študent opravi IRD II (27 ECTS) in Seminar I (3 ECTS) ter tako skupno pridobi 30 ECTS. V  letnem semestru opravi IRD III (27 ECTS) in Seminar II (3 ECTS) ter tako skupno pridobi 30 ECTS.

Skupaj študent v 2. letniku zbere 60 ECTS.

 

 1. letnik

 

Zimski semester  
Zap. št. Učna enota Nosilec   Kontaktne ure Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS  
P S V KV Druge obl. št.  
1. Individualno raziskovalno delo IV    

 

 

 

30*

780

810

27

 
2. Seminar III    

15

 

 

 

75

90

3

 
SKUPAJ  

 

 

 

30

855

900

30

 

*neposredne individualne konzultacije z mentorjem

 

Letni semester
Zap. št. Učna enota Nosilec   Kontaktne ure Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
P S V KV Druge obl. št.
1. Doktorska disertacija        

 

40*

860

900

30

SKUPAJ      

 

40

860

900

30

*neposredne individualne konzultacije z mentorjem

Predmetnik 3. letnika je sestavljen iz enega IRD-ja, enega Seminarja in doktorske disertacije (30 ECTS). V zimskem semestru opravi IRD IV (27 ECTS) in Seminar III (3 ECTS), ter tako skupno pridobi 30 ECTS. V letnem semestru pripravi doktorsko disertacijo, ki je ovrednotena s 30 ECTS.

Skupaj študent v 3. letniku zbere 60 ECTS.

 

Študent si pred vpisom izbere mentorja in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega namerava doktorirati.