Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK)

Razpis: »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020; 2. odpiranje«

Pedagoški mentorji in koordinatorji na UM FZV:

 • Asist. Nino Fijačko,

 • Primož Kocbek,
 • Asist. Leona Cilar,
 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Ostali sodelujoči:

 • Maja Štiglic.


Partner:

 

 • Alenka Krabonja, Cuspis zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.

 


Študenti:

 • Alenka Senekovič
 • Sabina Žunko
 • Tess Repić
 • Anja Štante
 • Lucija Gosak
 • Polonca Borko
 • Nika Debeljak

Povezavo:

https://sites.google.com/view/zobek/projekt

 

 


Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


 
Datum začetka (in konca): 
2019