Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres

AntiStres
Marec do julij 2018
Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 2. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).

Pedagoški mentorji:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Partner:

 

 • Ajda Demšar, Zavod Izobraževalni center Empatium - zavod za izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, Maribor

Študenti:

 • Petra JANESKA
 • Viktorija MALEK
 • Maša SILOVŠEK
 • Anja ŠTANTE
 • Maša HVASTIJA
 • Polonca BORKO
 • Kaja KUSTEC

 

Strokovno podporno osebje:

 • [embed:render:osebaip:node:1209]


Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Datum začetka (in konca): 
2018