Visokošolska didaktika

 

Vabilo na učno delavnico, 21.2.2018


Na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede je visokošolska didaktika (in v tem okviru didaktika zdravstvene nege) opredeljena kot področje, ki je ključnega pomena za uresničevanje poslanstva in razvojnih ciljev fakultete. Skladno s to opredelitvijo pomeni visokošolska didaktika vsa spoznanja, aktivnosti in procese, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti izobraževanja ter s tem k povečanju znanja na področjih, ki jih s svojimi študijskimi programi pokriva fakulteta. Pri tem je še posebej pomembno, da je pridobljeno znanje utemeljeno v strokovnem in raziskovalnem delu, podprto z dokazi in relevantno ter koristno tako za predmet oz. področje (disciplino), kot za njegovo poučevanje in učenje (študij).

Glavni cilji visokošolske didaktike na UM FZV so:

 • preučevati, razvijati in spodbujati uporabo sodobnih pristopov k poučevanju in učenju (študiju) na področjih, ki jih s svojimi programi pokriva fakulteta,
 • razvijati in optimizirati predmete in študijske programe (kurikulum) s ciljem doseganja skladnosti učnih vsebin in načinov poučevanja in učenja (študija) s cilji in kompetencami, ki naj bi jih pridobili študenti,
 • izvajati različne oblike didaktičnega izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete (predavanja, seminarji, delavnice ipd.),
 • zagotavljati strokovno podporo in svetovanje na področju zagotavljanja in spodbujanja kakovosti in učinkovitosti izobraževanja na UM FZV,
 • seznanjati študente s sodobnimi pristopi k učenju oz. študiju in jim pomagati pri razvijanju strategij in spretnosti za učinkovito učenje oziroma študij (učenje učenja),
 • razvijati in izdajati gradiva in publikacije, namenjene za didaktično usposabljanje akademskega osebja in za razvoj visokošolske didaktike kot znanstvene discipline,
 • izvajati in sodelovati pri izvedbi domačih in mednarodnih projektov, katerih cilj je izboljšati didaktično usposobljenost akademskega osebja in povečati kakovost ter učinkovitost izobraževalne dejavnosti fakultete.

Področja dejavnosti visokošolske didaktike na UM FZV:

 1. Raziskovanje in razvoj kurikuluma: raziskovalno in razvojno delo na področju oblikovanja, izvajanja (optimiziranje) in vrednotenja študijskih programov, razvoj strategij in metod za učinkovito poučevanje in ocenjevanja znanja, razvoj na študentu utemeljenih metod poučevanja, izdelava standardov in analiz učinkovitosti ipd.
 2. Izobraževanje in svetovanje: zagotavljanje strokovne podpore izobraževalni dejavnosti fakultete skozi izvajanje oblik pedagoško-didaktičnega izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev, izobraževanje in pomoč študentom pri usvajanju znanj in veščin, potrebnih za uspešen študij, izvajanje oblik vseživljenjskega učenja ipd.
 3. Informiranje in publicistika: izdelava strokovnih in informativnih gradiv (tradicionalnih in e-gradiv) za učitelje in študente, obveščanje o pomembnih dogodkih na področju visokošolskega poučevanja in učenja (študija)

Oblike in vsebine didaktičnega usposabljanja

Didaktično usposabljanje se izvaja na način oz. v obliki interaktivnih predavanj in problemsko zasnovanih učnih delavnic z uporabo izkustvenih in reflektivnih metod in tehnik poučevanja in učenja. Vsebina (teme) in način izvedbe so prilagojeni potrebam in interesom udeležencev. V nadaljevanju so naslovi tem oz. vsebin didaktičnega usposabljanja učiteljev in razvijanja študijskih veščin študentov, ki so bile izvedene v zadnjih petih letih.

 

Didaktično usposabljanje učiteljev in mentorjev

Interaktivna predavanja:

 • Sodobni pogledi na visokošolsko poučevanje in učenje (študij)
 • Sodobni pogledi na ocenjevanje v visokošolskem izobraževanju
 • Visokošolsko učenje in poučevanje v dobi sprememb in negotovosti
 • Spodbujanje aktivnega učenja (študija)
 • Predavanje in seminar v visokošolskem poučevanju in učenju
 • Poučevanje velikih skupin študentov
 • Poučevanje majhnih skupin študentov
 • Doseganje motivacije in aktivnega učenja pri predavanjih
 • Optimiziranje učnih načrtov predmetov in študijskih programov
 • Uporaba strukturirane refleksije za spodbujanje angažiranosti in profesionalnega razvoja študentov
 • Načela in strategije učinkovitega mentoriranja
 • Vloge in naloge mentorjev v kliničnem okolju
 • Uporaba dnevnikov klinične prakse v izobraževanju v zdravstveni negi

Učne delavnice:

 • Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov
 • Optimiziranje učnih načrtov predmetov in študijskih programov
 • Oblikovanje predmetov in programov v visokem izobraževanju
 • Refleksija, reflektivna praksa in izobraževanje za reflektivno prakso v zdravstveni negi
 • Oblikovanje učnih izidov predmetov
 • Oblikovanje poučevalno-učnih aktivnosti na osnovi učnih izidov
 • Oblikovanje in uporaba vprašanj z izbirnimi odgovori
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov na osnovi učnih izidov
 • Refleksija in spodbujanje refleksije v kliničnem okolju
 • Sodobni pristopi k preverjanju in ocenjevanju znanja študentov v kliničnem okolju

 

Razvijanje študijskih veščin študentov

 • Kako naj študiram? (vsakoletno predavanje za novince)
 • Izboljševanje učenja skozi uporabo svojega učnega stila
 • Pristop k raziskovanju in diplomskemu delu
 • Uporaba in navajanje virov
 • Zasnova in izdelava diplomskega dela
 • Snovanje in pisanje pregleda literature

 

Vse zgoraj naštete teme oz. vsebine je pripravil in izvedel [embed:render:osebaip:node:934], višji znanstveni sodelavec za področje visokošolske didaktike na UM FZV.

 


Kontakt:

 

Prostor:       

Telefon:      

E-pošta:       

 

Ines Mlakar

Prostor:        110;1. nadstropje

Telefon:        (+386) 2 300 47 10

E-pošta:       ines.mlakar@um.si