Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA)

 SONIA
April do avgust 2018
      

Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020«, 1. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).


Pedagoški mentorji:

 • Doc. dr. Mateja Lorber,
 • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
 • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
 • Asist. Zvonka Fekonja,
 • Asist. Sergej Kmetec.

Partner:

 • Aleksandra Šajtegel, Apilab, laboratorijska diagnostika, d.o.o.
 • Polona Lah, Dom Danice Vogrinec Maribor

Študenti:

 • Urša Markež
 • Rok Perkič
 • Nataša Miklošič
 • Mateja Žnidarić
 • Andreja Mirchevska
 • Iva Pernek
 • Marijana Bendra

Pooblaščena kontaktna oseba za administrativno in tehnično podporo projektu na UM FZV:

 • Maja Štiglic


 

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 

Datum začetka (in konca): 
2018