Smer MENTALNO ZDRAVJE V NAPREDNI PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE - novo v 2021/2022

 

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:

•             ženska oblika: magistrica mentalnega zdravja v napredni praksi zdravstvene nege

•             moška oblika: magister mentalnega zdravja v napredni praksi zdravstvene nege

•             okrajšava: mag. mental. zdrav. v nap. zdr. negi


Skladno s potrebami okolja in družbe je UM FZV prevzela pobudo za oblikovanje študijske smeri Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega. Cilj nove študijske smeri je ponuditi profesionalno znanje in izkušnje ter razširjene kompetence s področja duševnega zdravja in psihologije, zdravja posameznika, družine in skupnosti, primarne, terciarne preventive, obravnave posameznikov s tveganjem za težave v duševnem zdravju ter sodelovanje pri dagnostiki in specialističnem zdravljenju duševnega zdravja.

 

Zaposlitvene možnosti diplomantovZaposlitvene možnosti diplomanta so vezane na:                                                                                     
 • zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • socialno – varstvene zavode,
 • socialne službe,
 • javno upravo,
 • šolske ustanove,
 • negovalne bolnišnice,
 • zasebni sektor,
 • sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • civilno zaščito,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                               

Splošne kompetence

 • Uporaba naprednega kliničnega znanja in kritičnega razmišljanja za zagotavljanje celostne ocene mentalnega zdravja in psihologije zdravja posameznika, družine in skupnosti
 • Izvajanje celostne ocene zdravstvenega stanja in uporaba kliničnega sklepanja pri mentalnem zdravju in pomen primarne, sekundarne in terciarne preventive duševnih motenj.
 • Načrtovanje celostne in individualne zdravstvene nege pri skrbi in ohranjanju duševnega zdravja.
 • Sposobnost za obravnavo bolezni odvisnosti, samomorov in samomorilnih vedenj ter psihiatrično urgentno obravnavo
 • Sodelovanje pri terapevtskih ukrepih s poznavanjem pomena psihofarmakologije v okviru terapije in preprečevanja duševnih motenj in razumevanje mehanizma delovanja zdravil za duševno zdravje, njihovih učinkov na možgane in celoten organizem ter vedenje o stanju zdravil v telesu.
 • Vodenje posameznikov z duševnimi motnjami.
 • Usposobljenost za uporabo na dokazih utemeljenih modelov prakse, ki spodbujajo promocijo zdravja in preventivno dejavnost
 • Integracija teorije, raziskovanja in na dokazih utemeljenega zdravstva za izboljšanje izidov pri mentalnem zdravju.
 • Razvoj skrbnih profesionalnih odnosov z bolniki, njihovimi svojci, zdravstvenimi (so)delavci ter drugimi deležniki v okviru zdravstvene obravnave.

 

Predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost kritičnega razpravljanja o ključnih značilnostih duševnega zdravja in ustreznih posegih, vključno s farmakološkimi in psihološkimi.
 • Sposobnost analiziranja ključnih pojmov v duševnem zdravju in njihovo uporabo pri oskrbi duševnega zdravja in promociji duševnega zdravja.
 • Razumevanje širše vloge medicinske sestre pri podpiranju ljudi pri urejanju njihovega duševnega in fizičnega zdravja.
 • Izkazovanje kritičnega razumevanje in razvoj terapevtskega zavezništva v procesu vključevanja pacientov v celostno oceno, oblikovanje in raziskovanje odnosa do možnosti zdravljenja, vključno z zdravili in psihološkim zdravljenjem.
 • Sposobnost samostojnega delovanja  pri razvoju sistema skrbi za duševno zdravje ter organiziranja dela v različnih organizacijskih oblikah skrbi za duševno zdravje.
 • Prepoznavanje bolnika s problematiko bolezni odvisnosti ter predlaganje bazičnih usmeritev v iskanju pomoči.
 • Prepoznavanje znakov, vzrokov in posledic duševnih motenj ter opredeljevanje osnovnih znakov pogostih duševnih motenj.
 • Prepoznavanje samomorilnega vedenje in sposobnost kritične presoje, analize in sinteze različnih teoretičnih modelov ter prenos  v prakso.
 • Sposobnost opredelitve teoretičnih in praktičnih okvirjev klinične psihiatrije ter razumevanje psihiatrične motnje razpoloženja.
 • Poznavanje in razumevanje temelje osnovne in klinične psihofarmakologije.
 • Sposobnost ustvariti ugoden terapevtski kontekst in odnose s pacienti.
 • Razumevanje biopsihosocialnega modela zdravja in bolezni s posebnim poudarkom na razumevanju vloge psiholoških, vedenjskih in socialnih dejavnikov pri ohranjanju zdravja in preprečevanju bolezni.
 • Prepoznavanje osnovnih značilnosti posameznikov v forenzični psihiatriji in razumevanje najpogostejših duševnih motenj s področja forenzične psihiatrije.
 • Sposobnost opredelitve delovanja zdravstvene nege mentalnega zdravja v skupnosti in prepoznati stigmo duševnih motenj v skupnosti.
 • Sposobnost opredeljevanja, načrtovanja in organiziranja duhovne oskrbe kot bistveni del celovite oskrbe.

 

 

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov
V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.     

                                  
                                                                

Izbirne učne enote v 1. in 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega (za vse smeri) se izvajajo glede na število vpisanih študentov:

 

5 in več študentov

 

 

predavanja v celoti

seminarji v celoti

vaje v celoti

3 do 4 študentov

 

predavanja 50%

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 2 študenta Učna enota se ne izvaja

 

Izvedba izbirnih učnih enot velja za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 in 2. letnik v študijskem letu 2022/2023 oz. do spremembe razpisanih vpisnih mest.

 

 

 

Priznanje znanj in spretnosti na študijskh programih                        

 

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                                

 

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

Pogoji veljajo za vse študijske smeri.

 

 Predmetnik                                                                                                       

 

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER

MENTALNO ZDRAVJE V NAPREDNI PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

1. LETNIK

 

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Pajnkihar, Šostar Turk

Raziskovanje in raziskovalna metodologija

10

 
Pajnkihar

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

10

 
Vrbnjak

Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

5

 
Marinšek

Anatomija, fiziologija in

patofiziologija v napredni

praksi

5

 
Stenhouse

Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege

 

10

Stenhouse

Napredna celostna ocena mentalnega zdravja in klinično odločanje

 

5

Bregar

Voditeljstvo in management s področja mentalnega zdravja

 

5

 

Izbirni 1

 

5

 

Izbirni 2

 

5

Skupaj

30

30

SKUPAJ 1. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

Nosilec

Predmet

ECTS

Bregar

Bolezni odvisnosti

5

Lovrečič

Psihiatrična urgentna stanja in stresne motnje

5

Poštuvan

Samomori in samomorilna vedenja

5

Kavčič

Mentalno zdravje starostnikov

5

Gregorič Kumperščak

Mentalno zdravje otrok in mladostnikov 

5

Gregorič Kumperščak

Klinična ocena duševnega stanja otrok in mladostnikov

5

Barr

Motnje v duševnem razvoju

5

Marčinko

Motnje razpoloženja in psihiatrične motnje

5

 


2. LETNIK

 

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Maver

Farmakologija s toksikologijo

5

 

Jakovljević

Psihofarmakologija

10

 

Bregar

Klinična praksa

5

 

 

Izbirni predmet 1

5

 

 

Izbirni predmet 2

5

 

Bakračevič

Psihologija zdravja

 

5

 

Izbirni predmet 1

 

5

 

Izbirni predmet 2

 

5

Vrbnjak

Magistrsko delo

 

15

 

 

 

 

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV

   

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Marčinko Forenzična psihiatrija

5

 
Areh Svetovanje za duševno zdravje

5

 
Jakovljević Mentalno zdravje v skupnosti

5

 
Štiglic E-zdravje

5

 
Čartolovni Spiritualna oskrba

5

 
Rijavec Pravo in etika

5

 
Areh Komunikacija

5

 

Watson, Vrbnjak Pisanje, publiciranje in promocija znanstveno raziskovalnega dela  

5

Pajnkihar, Vrbnjak Napredno kvalitativno raziskovanje  

5

Štiglic Napredno kvantitativno raziskovanje  

5

Vrbnjak Uvod v raziskave mešanih metod  

5

Pajnkihar, Vrbnjak Modeli, teorije in koncepti za zdravje populacije  

5

Vrbnjak Uporaba dokazov v zdravstvu in socialnem varstvu  

5


 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                           

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8