Smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov

Smer Zdravstvena nega

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:

•             ženska oblika: magistrica integrirane obravnave kroničnega bolnika

•             moška oblika: magister integrirane obravnave kroničnega bolnika

•             okrajšava: mag. integ. obr. knb.


Študijska smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov omogoča pridobivanje naprednih znanj z ožjega strokovnega področja integrirane preventivne in celostne obravnave bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi ter kritično zavedanje o tekočih vprašanjih, pomembnih za to prakso. Študijske vsebine omogočajo usmerjeno izobraževanje študentov za preventivno dejavnost, promocijo zdravja, zdravstveno vzgojo in celostno obravnavo ter spremljanje bolnikov s kroničnimi obolenji kot so astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezen in povišani krvni tlak. Študent nadgradi, poglobi in razširi znanja in veščine s področja napredne prakse in sicer znanosti zdravstvene nege s teoretičnimi osnovami, raziskovanje in na dokazih utemeljena praksa, anatomije, fiziologije in patofiziologije, uporabne farmakologije, celostne ocene zdravstvenega stanja in kliničnega odločanja, medosebnih odnosov in terapevtske komunikacije, vodenja in managementa za kakovostno in varno obravnavo pacientov.

Študij omogoča tudi jasen karierni razvoj medicinske sestre v zdravstvenem sistemu in je primerljiv z izobraževanjem medicinskih sester v zahodnoevropskih državah.


 

Zaposlitvene možnosti diplomantov                                                                                             

Diplomanti bodo zaposljivi:

 • na primarnem nivoju zdravstvenega varstva (v zdravstvenih domovih, npr. v ambulantah družinske medicine)
 • na ostalih področjih sekundarne in terciarne ravni zdravstvenega varstva (bolnišnična dejavnost, zunaj bolnišnični zdravstveni dejavnosti, specialistične ambulante).
 • v socialno-varstvenih zavodih, negovalnih bolnišnicah in
 • v drugih organizacijah povezanih z zdravstvom in zdravstveno nego.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                                   
 • Uporaba naprednega kliničnega znanja in kritičnega razmišljanja za zagotavljanje celostne integrirane, varne, kakovostne, učinkovite in odgovorne zdravstvene nege kroničnega bolnika
 • Samostojno izvajanje celostne ocene zdravstvenega stanja in uporaba kliničnega sklepanja za prepoznavanje potreb po zdravstveni negi pri kroničnem bolniku
 • Načrtovanje celostne in individualne zdravstvene nege kroničnega bolnika
 • Izvajanje diagnostičnih postopkov in sodelovanje pri terapevtskih ukrepih v okviru obravnave kroničnega bolnika s poznavanjem in uporabo protokolov vodenja kroničnih bolnikov
 • Usposobljenost za vrednotenje individualnega načrta zdravstvene nege kroničnega bolnika
 • Vodenje urejenih kroničnih bolnikov ter izvajanje sistematične preventivne obravnave ciljne populacije
 •  Usposobljenost za uporabo na dokazih utemeljenih modelov prakse, ki spodbujajo promocijo zdravja in preventivno dejavnost
 • Integracija teorije, raziskovanja in na dokazih utemeljenega zdravstva za izboljšanje izidov pri kroničnih bolnikih
 • Razvoj skrbnih profesionalnih odnosov s kroničnimi bolniki, njihovimi svojci, zdravstvenimi (so)delavci ter drugimi deležniki v okviru obravnave kroničnega bolnika
 • Voditeljska in managerska znanja, veščine in spretnosti za zagotavljanje varne, učinkovite in kakovostne obravnave kroničnih bolnikov ter učinkovito delo v interdisciplinarnih timih in promocijo zdravega delovnega okolja.

 

Predmetno specifične kompetence so navedene v učnih enotah.

 

Izvedba in menjava izbirnih predmetov                   

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, neustrezno predznanje…), lahko študent s soglasjem prodekana najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet. Kasnejše menjave niso več mogoče.                                          

Izbirne učne enote v 2. letniku študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega se bodo izvajale glede na število vpisanih študentov:
8 in več študentov               

 

 

predavanja v celoti               

seminarji v celoti

vaje v celoti

4 do 7 študentov               

 

predavanja 50%               

seminarji 50 %

vaje v celoti

1 do 3 študentje Učna enota se ne izvaja

                                             

 

 

Priznanje znanj in spretnosti na študijskh programih                            

Rok za podajo vlog je najkasneje do 30.11. tekočega študijskega leta.

 

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov ISTE RAVNI ZAHTEVNOSTI.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata: Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na UM FZV, ki jo izpolnjeno in z ustreznimi prilogami oz. dokazili odda v Referat za študentske zadeve.

Če vloga kandidata ni popolna, Referat za študentske zadeve zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku. Če kandidat vlogo dopolni v roku, šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena. V kolikor kandidat vloge ne dopolni v roku, jo ustrezni organ s sklepom zavrže.

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem se obračunajo po veljavnem Ceniku UM.

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                                    

Študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega 2. stopnja napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

 

 Predmetnik                                                                                                           

PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - SMER INTEGRIRANA OBRAVNAVA KRONIČNIH BOLNIKOV ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

  

1. LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Pajnkihar, Šostar Turk Raziskovanje in raziskovalna metodologija

10

 

Pajnkihar Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

10

 

Vrbnjak, Pajnkihar Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

5

 

Marinšek Anatomija, fiziologija in patofiziologija v napredni praksi

5

 

Zelko Celostna obravnava kroničnih nenalezljivih bolezni

 

10

Markota Napredna celostna ocena zdravstvenega stanja in klinično odločanje

 

5

Kravos Voditeljstvo in management za kakovost in varnost pacientov

 

5

  Izbirni predmet 1

 

5

  Izbirni predmet 2

 

5

Skupaj

30

30

SKUPAJ 1. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV:

Nosilec Predmet

ECTS

Gabrovec Zdravje populacije in integracija v napredno prakso zdravstvene nege

5

Rotar Pavlič Integrirana oskrba v skupnosti

5

Albreht Zdrav življenjski slog pri kroničnih nenalezljivih bolezni

5

Ličen Promocija zdravja

5

Benedik Preventivna prehrana

5

Ivetić Obravnava kroničnega bolnika na domu

5

 


2. LETNIK

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Maver Farmakologija s toksikologijo

5

 

Poplas-Susič Integrirano preprečevanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni

5

 

Lešnik Klinična praksa

10

 

  Izbirni predmet 1

5

 

  Izbirni predmet 2

5

 

Vrbnjak, Pajnkihar Medosebni odnosi in komunikacija v napredni praksi zdravstvene nege

 

5

  Izbirni predmet 1

 

5

  Izbirni predmet 2

 

5

Vrbnjak Mag delo

 

15

Skupaj

30

30

SKUPAJ 2. LETNIK

60

 

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV

 

 

Zimski

semester

Letni

semester

Nosilec Predmet

ECTS

Poplas-Susič Zdravila, pacienti in kronična bolezen

5

 

Gregor Štiglic Informatika v napredni praksi zdravstvene nege

5

 

Denny Psihosocialna rehabilitacija in skupnostna obravnava

5

 

Turk Z Komplementarna holistična obravnava

5

 

Stričević Ergonomija in ergonomska tveganja v zdravstvu

5

 

Charalambous Napredna praksa v onkološki zdravstveni negi

5

 

Watson,Vrbnjak Pisanje, publiciranje in promocija znanstveno raziskovalnega dela

 

5

Pajnkihar, Vrbnjak Napredno kvalitativno raziskovanje

 

5

Štiglic Napredno kvantitativno raziskovanje

 

5

Vrbnjak Uvod v raziskave mešanih metod

 

5

Pajnkihar, Vrbnjak Modeli, teorije in koncepti za zdravje populacje

 

5

Vrbnjak Uporaba dokazov v zdravstvu in socialnem varstvu

 

5

 

 

 Povprečna dolžina trajanja študija                                                               

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8