Sklep o razpisu volitev članov Senata UM FZV iz vrst študentov