Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za volitve v študentski svet UM FZV

Datum: 
23.10.2020

 

Logo univerze