Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro)

AKRONIM: SezMiPro

TRAJANJE: junij do september 2017

FINANCER: projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 1. odpiranje (študijsko leto 2016 - 2017).

 


Pedagoški mentorji:

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan,

 • Doc. dr. Mateja Lorber,
 • Doc. dr. Petra Povalej Bržan.

Partnerji:

 • Igor Klinc, mag. farm., Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Maribor,
 • Maja Pelcl Veršič, dr. med., spec., VISAMA, zdravstvo, storitve in izobraževanje, d.o.o., Videm pri Ptuju.

Študenti:

 • Anja Štante,
 • Jana Lončarič,
 • Dunja Šulc,
 • Špela Jelen,
 • Urška Nemet,
 • Tamara Galun,
 • Sandra Tašner,
 • Vita Petek Regoršek.

Ostali sodelujoči:

 • Janja Belinc, študentka,
 • Sašo Veršič, Apilab, d.o.o., laboratorijska diagnostika, d.o.o., Gorišnica,
 • Peter Hecl, Domači jogurti Hecl, Orehova vas,
 • Maja Štiglic, strokovno podporno osebje.

Več informacij najdete na spletni strani


Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

Datum začetka (in konca): 
2017