Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs)

Razpis: »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020, za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«

Pedagoški mentorji:

 • Doc. dr. Mateja Lorber,

 • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Ostali sodelujoči:

 • Asist. Sergej Kmetec,

 • Asist. Leona Cilar,
 • Asist. Zvonka Fekonja.

Partner:

 • Polona Lah, Dom Danice Vogrinec Maribor 

Študenti:

 

 • Valentina Rojht
 • Patricija Lunežnik
 • Neža Mestek
 • Tjaša Pečovnik
 • Sanja Zupančič
 • Katarina Dovnik
 • Polonca Borko
 • Ajda Novak

Strokovno podporno osebje na UM FZV:

 

 • Maja Štiglic

 


Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.   

 
Datum začetka (in konca): 
2019