Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF)

MULTIREF
April do avgust 2018       

Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020«, 1. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).


Pedagoški mentorji:

 • Doc. dr. Mateja Lorber,
 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
 • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
 • Asist. Nino Fijačko,
 • Asist. Primož Kocbek,
 • Asist. Leona Cilar.

Partner:

 

 • Liljana Jovanović, Lilimed, zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost in trgovina, d.o.o.
 • Jožica Leskovšek, Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d.

Študenti:

 • Patricija Lunežnik
 • Mojca Fifer
 • Tina Hohler
 • Lucija Gosak
 • Barbara Stupan
 • Nika Debeljak
 • Urška Nemet

Pooblaščena kontaktna oseba za administrativno in tehnično podporo projektu na UM FZV:

 • Maja Štiglic

Več na https://sites.google.com/view/multiref-slo/projekt


Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 

Datum začetka (in konca): 
2018