Raziskovalno popoldne - oktober

09.10.2018 - 13:00 do 15:00
Predavalnica P1
Datum objave: 
05.10.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 9. 10. 2018 ob 13.00 uri v Predavalnici 1 UM FZV, kjer bodo predstavljeni rezultati šestih študentskih projektov v okviru programov »Po kreativni poti do znanja 2017-2020«, »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« in »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«:

 

  • Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT)
  • Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF)
  • Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA)
  • Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA)
  • Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres
  • Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije

Utrinki


Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.