Prvi doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega v Sloveniji

Datum: 
03.06.2016

Prvi doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega v Sloveniji se bo izvajal na
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede v študijskem letu 2016/2017 

 

Razvoj Fakultete za zdravstvene vede je od njene ustanovitve zelo intenziven. Sledimo trendom sodobnega izobraževanja, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela v zdravstveni negi in zdravstvu.

Ob dodiplomskem študiju s področja zdravstvene nege razvijamo na fakulteti tudi magistrske študijske programe s področja zdravstvene nege različnih smeri (Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega, Preventivna prehrana in klinična dietetika), bioinformatike v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Maribor ter v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerzo v Mariboru pa tudi študij s področja managementa v zdravstvu in socialnem varstvu.

Že iz poslanstva fakultete ter njene vizije je razvidno, da želimo postati vodilna, prepoznavna in primerljiva institucija z izobraževalnimi institucijami v EU.

Možnosti oblikovanja in izvajanja doktorskega študijskega programa 3. stopnje s področja zdravstvene nege v Sloveniji do sedaj ni bilo mogoče. Z enakim problemom se srečuje veliko visokošolskih inštitucij s področja zdravstvene nege v Evropi. Izobraževanje po vertikali je bilo do sedaj tako diplomantom in magistrom, ki bi želeli svojo znanstvenoraziskovalno pot nadaljevati na področju zdravstvene nege, onemogočeno.

Zdravstvena nega je v Sloveniji in širše mlada znanstvena disciplina v razvoju. Prizadevamo si za izobraževanje lastnega kadra, za ustrezno habilitirane visokošolske učitelje, ki bodo svoje dosežke in spoznanja s področja zdravstvene nege prenašali na bodoče diplomante ter magistre. Pomemben je razvoj znanstvenoraziskovalnega dela za podporo izobraževanja in prakse za varno in humano obravnavo pacientov.

Z veseljem vam sporočamo, da je Slovenska nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS podala soglasje k vlogi za akreditacijo novega doktorskega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvena nega, ki ga bomo pričeli izvajati v študijskem letu 2016/17. Z vpisom prvih kandidatov na doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega bo temelj še za intenzivnejši razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in znanstvenega jedra znanja zdravstvene nege v slovenskem prostoru.

Najpomembnejše je, da bomo z naslednjimi generacijami vzgajali in izobraževali akademike in znanstvenike, ki bodo prevzeli vodstvena in vodilna delovna mesta v vseh sferah na področju zdravstva.

Več informacij

FZV