Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA)

Razpis: »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020; 2. odpiranje«

Pedagoški mentorji in koordinatorji na UM FZV:

 • Doc. dr. Aleš Fajmut,

 • Doc. dr. Andrej Dobovišek,

Ostali sodelujoči:

 • Maja Štiglic.


Partner:

 • Maša Hojnik Niderl, Vitiva proizvodnja in storitve d.d.

 


Študenti:

 

 • Tea Janko
 • Špela Fabčič
 • Ana Konrad
 • Maša Stopinšek
 • Tjaša Goltnik
 • Kaja Makoter
 • Andraž Pauko
 • Darin Lah

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


 
Datum začetka (in konca): 
2019