Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA)

       

KURKUMA PO-BI-RA
Marec do julij 2018

Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020«, 1. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).


Pedagoški mentorji:

 • Doc. dr. Aleš Fajmut,
 • Doc. dr. Andrej Dobovišek.

Partner:

 • Dr. Maša Hojnik Niderl, Vitiva proizvodnja in storitve d.d.

Študenti:

 

 • Janja Belinc
 • Eva Jovan
 • Timotej Brumec
 • Vesna Postružnik
 • Tina Zorec
 • Vita Petek Regoršek
 • Peter Marinko
 • Marko Šterk
 • Nataša Antič (sodeluje prostovoljno)

Pooblaščena kontaktna oseba za administrativno in tehnično podporo projektu na UM FZV:

 • Maja Štiglic


Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Datum začetka (in konca): 
2018