Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije

CPR-ambasadorji
April do julij 2018
Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 2. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).
 

Pedagoški mentorji:

 • Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić,
 • Doc. dr. Andraž STOŽER.

Partner:

 • Alenka SIMONIČ, dr. med. spec., Zdravstveni dom Ormož

Študenti:

 • Nejc CENTRIH
 • Martin BOSILJ
 • Eva ROTMAN
 • Patric RAJŠP
 • Domen LORENČIČ
 • Tadej KAMPIČ
 • Tomaž ŠUEN
 • Marja ZAKELŠEK
 • Jasna KLEMENČIČ
 • Marhunisa PAŠAGIĆ (sodeluje prostovoljno)

Strokovno podporno osebje:

 • Maja Štiglic


Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Datum začetka (in konca): 
2018