Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021*2022

Projekt je izbran na javnem razpisu Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, ter je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.01.09.2018 - 30.06.2021*2022
 

Vodja projekta:

  • Prof. dr. Zdravko Kačič


Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Sodelujoči:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Asist. Nino Fijačko.

Partner:

  • Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka, Hrvaška
  • University of Edinburgh, Edinburgh, Združeno kraljestvo
  • Kajaani University of Applied Sciences, Kajaani, Finska 

  

 

Datum začetka (in konca): 
2018 do 2021