Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru

Projekt je izbran na javnem razpisu Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, ter je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2017-2018

Vodja projekta:

  • Prof. dr. Igor Tičar

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan,
  • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
  • Doc. dr. Jadranka Stričević.

Partner:

  • Western Sydney University School of Nursing and Midwifery, Avstralija
  • Univerzitet Singidunum Fakultet zdravstvenih, pravnih in poslovnih studija, Valjevo, Srbija

 

Logo univerze
MIZŠ
EUSS
Datum začetka (in konca): 
2017 do 2018