Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)

Razpis: »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020; 3. odpiranje«

Pedagoški mentorji in koordinatorji na UM FZV:

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan,
 • Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk,
 • Asist. dr. Maja Šikić Pogačar.

Partner:

 • Marko Borko, BORGLA, kreativa in storitve, d.o.o.,
 • Leon Mihelič, Kmetija Peter Hecl.

Študenti:

 • Mojca Fifer
 • Lea Vohar
 • Domen Korošec
 • Lucija Lešnik Bolnar
 • Neja Cimprič
 • Sanja Kolman

Strokovno podporno osebje na UM FZV:

 • Primož Kocbek,
 • Aleksandra Lovrenčič,

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.            

 
Datum začetka (in konca): 
2020