Januar 2021


ETIKA V ZDRAVSTVENI NEGI

 

OVIJAČ, Darja, VELEPIČ, Marija, ADAMIČ, Marjana, EDER, Jožica, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, KARDOŠ, Zorica, KLEMENC, Darinka (avtor, avtor dodatnega besedila), MARIN, Erika, MARINIČ, Milena, NAKA, Sandra, PETERKA NOVAK, Jožica, ŠTEBE, Vera, VOJNOVIČ, Andrej. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. 2. ponatis. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2018. 16 str. [COBISS.SI-ID 295706624]


GINEKOLOGIJA. PORODNIŠTVO

 

MLINARIČ, Marko (avtor, urednik). Strokovna priporočila o menopavzni medicini : priporočila o menopavzni medicini 2020. Ljubljana: Slovensko menopavzno društvo: Zdravniška zbornica Slovenije, 2021. 22 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-94870-3-7. [COBISS.SI-ID 46096131]


JEZIKOSLOVJE POSAMEZNIH JEZIKOV

 

HAMMER, Margit. Angleščina za poklice v zdravstveni negi : medkulturne kompetence v komunikaciji in zdravstveni negi. [S. l.]: [samozal.] M. Hammer, cop. 2020. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 49962499]

 


OGROŽANJE OKOLJA

 

LIPPMANN, Morton (urednik), LEIKAUF, George D. (urednik). Environmental toxicants : human exposures and their health effects. 4rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, cop. 2020. XX, 1004 str., ilustr. ISBN 978-1-119-43880-9. [COBISS.SI-ID 48946947]


ZDRAVSTVENA NEGA

 

MIHELIČ ZAJEC, Andreja, KARNJUŠ, Igor, BABNIK, Katarina, KLUN, Branko, ŠTRANCAR, Klelija, AŽMAN, Monika (urednik). Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2020. 24 str. ISBN 978-961-273-219-6. [COBISS.SI-ID 304154880]