December 2018


ČLOVEKOVE PRAVICE

MARKOV, Alenka (urednik), POLAK PETRIČ, Ana (urednik), NASTOVSKA, Kristina (urednik). Splošna deklaracija človekovih pravic. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2018. XXVII, 23 str. Zbirka Mednarodno pravo, Mednarodni dokumenti. ISBN 978-961-235-845-7. [COBISS.SI-ID 294645248]

 


DEMOGRAFIJA

ANTIĆ GABER, Milica, LESKOŠEK, Vesna, LOBNIK, Miha, TOPOLINJAK, Simona, KLANČAR, Tilka (urednik, avtor dodatnega besedila), HODNIK, Tanja (urednik), TOPOLINJAK, Simona (urednik). Za enakost spolov v Ljubljani. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2018. 70 str., ilustr. Ljubljana - zdravo mesto. http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/. [COBISS.SI-ID 43577645]

 


GERIATRIJA. BOLEZNI V STAROSTI

GABROVEC, Branko (urednik), JELENC, Marjetka (urednik), MIHOR, Ana (urednik), SELAK, Špela (urednik). Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 60 str. ISBN 978-961-7002-43-0. [COBISS.SI-ID 292642816]

 


GINEKOLOGIJA

TAKAČ, Iztok (urednik), ARKO, Darja (urednik), KOZAR, Nejc (urednik), MIKLUŠ, Milena (urednik), SOBOČAN, Monika (urednik), TAŠNER, Tanja (urednik), PUŠNIK, Danijela (urednik). 90 let hospitalne ginekologije in porodništva v Mariboru : mednarodni znanstveni simpozij = 90 years of hospital gynecology and obstetrics in Maribor = International scientific symposium. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2018. 928 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-22-1. [COBISS.SI-ID 95580929]

 

LESTAN, Boris (urednik), CERAR, Matko-Vasili (urednik). Perinatološko-revmatološki simpozij 2003 : zbornik predavanj. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2003. 108 str., ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 42, 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 1219903]

 


KIRURGIJA

POŽARNIK, Tatjana (urednik). Odstranjevanje kirurškega dima : vsakdo ima pravico do čistega zraka. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2018. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-07-2. http://www.soms.si/assets/Odstranitev-kirurskega-dima.pdf. [COBISS.SI-ID 294774528]

 


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

POŽARNIK, Tatjana (urednik). Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah : zbornik XXXIX, Hotel Primus, Ptuj, 23. in 24. november 2018. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-09-6. [COBISS.SI-ID 297295872]

 


MEDICINA IN PRAVO

CERJAN, Snježana (urednik), XI. kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždin, 19. - 20. listopada 2018. godine. Aktualna pravna problematika u zdravstvu. Varaždin: Udruga pravnika u zdravstvu, 2018. 256 str. Aktualna pravna problematika u zdravstvu, 2018. ISSN 1847-7739. [COBISS.SI-ID 5517163]

 


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (urednik), ZUPANC, Vesna (urednik), ŽIST, Andrej (urednik), 5. mariborska šola paliativne oskrbe, UKC Maribor, 1. in 2. junij 2018. Zbornik prispevkov. Maribor: UKC, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-12-2. [COBISS.SI-ID 94589185]

 


PSIHIATRIJA

LAPANJA, Aljoša (urednik). Celostna zdravstvena obravnava starostnika z demenco : zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna psihiatrična klinika, 2018. 57 str. ISBN 978-961-93967-5-9. [COBISS.SI-ID 297213696]

 


STOMATOLOGIJA

IRGOLIČ, Rafko. [Totalna proteza] : BPS biofunkcionalni protetični sistem : opis tehnološkega postopka za izdelavo totalnih protez z natančno vsklajenimi orodji, materiali in postopki. Ljubljana [i. e.] Lichenstein: Ivoclar Vivadent, 2003. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 125710080]

 

 


UROLOGIJA

SVOLJŠAK, Janez. Inhibicija detruzorja : metoda za umiritev prekomerno aktivnega sečnega mehurja (PASM). Dob pri Domžalah: samozaložba, 2018. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-288-771-1. [COBISS.SI-ID 296730368]

 


ZDRAVSTVENA NEGA

MLINAR RELJIĆ, Nataša, PAJNKIHAR, Majda. Spiritualnost in spiritualna oskrba v zdravstveni negi : (interno učno gradivo) : 2018/19. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. 35 str. [COBISS.SI-ID 2460068]

 


ZNANOST

 

CRESWELL, John W., CRESWELL, J. David. Research design : qualitative, quantitative & mixed methods approaches. 5th ed. Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2018. XXV, 275 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-5063-8676-8, ISBN 1-5063-8676-8. [COBISS.SI-ID 35712349]

 

GIMENEZ, Julio. Writing for nursing and midwifery students. 3rd ed. Basingstoke, Hampshire: Red Globe Press, cop. 2019. XII, 217 str., ilustr. Macmillan study skills. ISBN 978-1-137-53118-6, ISBN 1-137-53118-5. [COBISS.SI-ID 2459812]