December 2017


BOLEZNI PREBAVIL

ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, ZIMA, Metka, BATAS, Renata, MAJCEN DVORŠAK, Suzana. Stoma - nov začetek : učimo vas živeti s stomo : priročnik za paciente s stomo in zdravstvene delavce. Ponatis. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije; Maribor: Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-93253-0-8. [COBISS.SI-ID 268514816]


DIETETIKA

JELENKO, Urška, MLAKAR-MASTNAK, Denis. Prehrana in vnos tekočine pri ileostomi. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292721664]

JELENKO, Urška, MLAKAR-MASTNAK, Denis. Prehrana pri kolostomi. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292721920]

MLAKAR-MASTNAK, Denis, JUSTIN, Eva. Prehrana po delni ali popolni odstranitvi želodca. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292722176]

ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, MLAKAR-MASTNAK, Denis, KOGOVŠEK, Katja, SEDEJ, Irena, PEKLAJ, Eva. Prehrana in rak : kaj jesti, če zbolimo. (Dopolnjena izd.). Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-03-1. [COBISS.SI-ID 292186880]


GERIATRIJA

Živeti življenje v varni starosti : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2016. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-273-146-5. [COBISS.SI-ID 287493888]


KIRURGIJA

Zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-93-8. [COBISS.SI-ID 93360897]

 

 


OTORINOLARINGOLOGIJA

Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih : zbornik prispevkov z recenzijo. 1. ponatis. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, 2014. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-93253-2-2. [COBISS.SI-ID 273145856]


POSLOVNI MENEDŽMENT

KRALJ, Janko. Management : temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. 2. natis. V Kopru: Fakulteta za management, 2005. 478 str., ilustr. ISBN 961-6268-80-5. [COBISS.SI-ID 222096384]

SCHEIN, Edgar H.. Organizational culture and leadership, (The Jossey-Bass business & management series). 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, cop. 2010. XVI, 436 str., ilustr. ISBN 978-0-470-18586-5. ISBN 978-0-470-19060-9. [COBISS.SI-ID 29847389]

CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E.. Diagnosing and changing organizational culture : based on the competing values framework. 3rd ed. San Francisco (CA): Jossey-Bass, cop. 2011. XIX, 268 str., ilustr. ISBN 978-0-470-65026-4. [COBISS.SI-ID 20673766]


ZDRAVSTVENA NEGA

Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu : paliativna zdravstvena nega in oskrba v patronažnem varstvu : obravnava pacienta s stomo v patronažnem varstvu : zbornik predavanj. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2014. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-273-090-1. [COBISS.SI-ID 78138113]

Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja = Community nursing and the biopsychosocial model of public health : zbornik predavanj z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2012. 109 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-273-050-5. http://www.zbornica-zveza. si/sites/default/files/publication__attachments/zdravstvena_nega_v_patronaznem_varstvu_in_biopsihosocialni_model_javnega_zdravja_2012. pdf. [COBISS.SI-ID 69457665]


ZNANOST

CRESWELL, John W., PLANO CLARK, Vicki L.. Designing and conducting mixed methods research. 3rd ed. Los Angeles [etc.]: SAGE, cop. 2018. XXVII, 492 str., ilustr. ISBN 978-1-5063-8662-1. ISBN 1-5063-8662-8. [COBISS.SI-ID 2377124]