Avgust 2018


FILOZOFIJA

MCGREW, Timothy J. (urednik), ALSPECTOR-KELLY, Marc (urednik), ALLHOFF, Fritz (urednik). Philosophy of science : an historical anthology. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. XIX, 660 str. Blackwell philosophy anthologies. ISBN 978-1-4051-7543-2, ISBN 978-1-4051-7542-5. [COBISS.SI-ID 42106978]


HIGIENA. OSEBNO ZDRAVJE

VINKO, Matej (urednik), KOFOL-BRIC, Tatjana (urednik), KOROŠEC, Aleš (urednik), TOMŠIČ, Sonja (urednik), VRDELJA, Mitja (urednik). Kako skrbimo za zdravje? : z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-63-8. http://www.nijz.si/sl/publikacije/kako-skrbimo-za-zdravje. [COBISS.SI-ID 295991040]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

FOŠNARIČ, Lidija (urednik). Učinkovita in varna zdravstvena nega kirurškega pacienta : zbornik predavanj z recenzijo, Laško, 21. maj 2018. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2018. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-6-0. [COBISS.SI-ID 294847232]


VISOKO ŠOLSTVO

RUTAR, Sonja (urednik). Internacionalizacija kot pot k sodelovanju in povezovanju v vzgoji in izobraževanju : internacionalizacija kot pristop za izboljšanje visokošolskega izobraževanja v sodobni družbi = Internationalization as a path to collaboration and partnership in education : university students' views on the impact of student mobility on their achievements and future prospects. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2018. 175 str., graf. prikazi, tabele. Sodobna pedagogika, 2018, 2. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 12074313]

 

VILFAN, Petra. CEEPUS : students' teachers' CEEPUS handbook. Ljubljana: Cmepius, Centre of the Republic of Slovenia for mobility and European educational and training programmes, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3842068]


ZDRAVSTVENA NEGA

SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, tehnični urednik), Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 6. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-07-3. [COBISS.SI-ID 73502721]