Avgust 2016


MATEMATIKA

ŽALIK, Borut. Algoritmi računalniške geometrije. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2006. XXII, 288 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0796-2. [COBISS.SI-ID 57456385]


PALIATIVNA ZDRAVTVENA NEGA

Paliativna oskrba bolnikov : [zbornik]. [s.l.]: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2004. 58 str. [COBISS.SI-ID 903332]


PRAVO

BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša, KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja, ŠETINC TEKAVC, Martina. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 1201 str. ISBN 978-961-247-336-5. [COBISS.SI-ID 284982528]

PSIHOLOGIJA


Psychology for nursing. Cambridge; Malden: Polity, 2016. XVI, 286 str., ilustr. ISBN 978-0-7456-7149-9. ISBN 0-7456-7148-9. [COBISS.SI-ID 2232740]


RAČUNALNIŠTVO

Kaj nam prinaša računalništvo v oblaku? : zbornik člankov. Ljubljana: Arnes, 2011. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6321-06-8. [COBISS.SI-ID 255435008]

Arnes : povezujemo znanje. [Ljubljana]: Arnes, 2011. [24] str., Ilustr. [COBISS.SI-ID 17910322]


STATISTIKA

HARRELL, Frank E.. Regression modeling strategies : with applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis, (Springer series in statistics). 2nd ed. Cham ... [etc.]: Springer, 2015. XXV, 582 str., ilustr. ISBN 978-3-319-19424-0. [COBISS.SI-ID 8431225]


URGENTNA MEDICINA

Fast facts for the triage nurse : an orientation and care guide in a nutshell, (Fast facts). New York: Springer Publishing Company, cop. 2015. XXII, 248 str. ISBN 978-0-8261-2265-0. ISBN 0-8261-2265-5. [COBISS.SI-ID 2232996]


VISOKO ŠOLSTVO

Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 285282816]


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2011, 14. oktober 2011, Ljubljana, Slovenija : [povzetki referatov] = Education in information society : proceedings of the 14th International Multiconference Information Society IS 2010, 14th October 2011, [Ljubljana, Slovenija] : [paper abstracts]. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-232-250-2. [COBISS.SI-ID 258018304]


ZDRAVSTVENA NEGA

Community health care nursing. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone, 2000. 271 str., ilustr. ISBN 0-443-05291-3. [COBISS.SI-ID 2234276]