Informacije o vpisu

Vpisi v študijsko leto 2019/2020

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

 

  Navodila za e-vpis                    E - vpis bo možen od vključno ________.

 

Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​ (8. 9. 2017)

Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru​​ (NPB-3)

 

  Pooblastilo za vpis

 

 

PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Več informacij: https://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami.

 

 

Pogodba o izobraževanju / aneks

 

UM FZV s študentom, ki plačuje šolnino, sklene v 1. letniku POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ob vpisu v višji letnik pa ANEKS K POGODBO O IZOBRAŽEVANJU.

V primeru plačila šolnine na obroke je sestavni del pogodbe tudi IZJAVA POROKA, kateri mora imeti redne mesečne prihodke iz naslova delovnega razmerja oziroma iz drugih virov in ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka prinese študent, skupaj z dvema (2) podpisanima izvodoma pogodbe, na vpis.

Brez Izjave poroka, ki mora biti obvezno overjena pri notarju ali Upravni enoti, vpis ni možen.  

 

  Izjava poroka (samo v primeru plačila šolnine na obroke)

  Izjava plačnika o plačilu stroškov študija (samo v primeru da je plačnik šolnine pravna oseba)

 

Dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

  •   Aneks 2. letnik 
  •   Aneks 3. letnik

 

Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega

 

Smer Urgentna stanja v zdravstvu

  •   1. letnik
  •   2. letnik

 

Smer Zdravstvena nega

  •   1. letnik
  •   2. letnik 

 

 

FINANCIRANJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

 

Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju.
 
 

Veljavnost SPORAZUMOV na področju izobraževanja

  

Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. ​