Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)

Razpis: »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020; 3. odpiranje«

Pedagoški mentorji in koordinatorji na UM FZV:

 • Izr. prof. dr. Jadranka Stričević,
 • Izr. prof. dr. Suzana Kraljić,
 • Viš. predav. dr. David Haložan.

Partner:

 • prof. dr. Zmago Turk, MEDICOCONSULTING družba za proizvodnjo, trgovino, storitve in zdravstveno dejavnost d.o.o.,
 • Valerij Pravdič, Slovensko narodno gledališče Maribor.

Študenti:

 • Jure Deželak,
 • Saška Crnobrnja,
 • Valentina Grm,
 • Tess Repič,
 • Gregor Romih,
 • Miha Zadravec,
 • Onja Livić,
 • Tim Zupan.

Strokovno podporno osebje na UM FZV:

 • Primož Kocbek,
 • Aleksandra Lovrenčič,

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.          

 
Datum začetka (in konca): 
2020